→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Б

Бал — кількісний показник вираження вимірюваної властивості тестованого після виконання певного завдання або системи завдань з використанням відповідних шкал. Якщо передбачено умовами тестування, за неправильну відповідь у тестованого можуть знімати 1,2,3 бали залежно від характеру помилки, їх називають мінус-балами.

Бал випадковий — бал, який отримав тестований за результатами вгадування правильної відповіді. Наприк¬лад, для тесту із 60 завдань з чотирма варіантами від¬повідей теоретичний рівень вгадування (випадковий бал) становить 15.

Бал вихідний — див. → Бал первинний.

Бал, еквівалентний рівневі навчання див. → Еквівалент віковий.

Бал істинний — гіпотетичний бал, який міг би отримати тестований, якби він виконав усі завдання з банку завдань для певного тесту за встановленою шкалою. Цей бал відповідає справжньому рівневі підготовленості тестованого на момент оцінювання. При цьому припускають, що помилка педагогічного вимірювання дорівнює нулю.

Бал критеріальний — граничне значення тестового бала, за допомогою якого сукупність тестованих розділяють на тих, хто виконав тест задовільно, і тих, хто виконав його незадовільно.

Бал первинний — сума балів за відповіді на завдання, які тестований виконав правильно. Для тестів, які складаються з дихотомічних завдань, — кількість правильно виконаних завдань, що відображає певний рі¬вень підготовленості тестованого до конкретного тесту. Інтерпретувати первинний бал тестованого складно безвідносно до результатів решти учасників тестування. Наприклад, якщо тестований правильно виконав 25 завдань із 50, не можна сказати, отримав він високий бал чи низький. Його бал стане відомий тоді, коли результати окремого тестованого або порівнюють із результатами відповідної групи, ураховуючи ухвалені рішення про достатній/недостатній обсяг знань певного учня/студента, або встановлюють, чи відповідає рівень знань певним критеріям. Під час оцінювання первинні бали можуть потім коригуватися шляхом «зважування» й інших статистичних процедур.

Бал підсумковий — бал оцінювання знань і навичок тестованого після завершення навчального модуля (блоку, теми) або кількох модулів.

Бал похідний — бал, який отримали після переведення первинних балів за виконання стандартизованого тесту в іншу шкалу балів (наприклад, у процентилі, стандартні бали тощо).

Бал "сирий" — див. → Бал первинний.

Бал справжній — —див. → Бал істинний.

Бал стандартний тестовий — — тестовий бал, заданий на певній стандартній шкалі. Його отримують внаслідок переведення первинних («сирих») балів у стандартну шкалу в результаті лінійної стандартизації (за наявності параметричних тестових норм, заданих середнім значенням і стандартним відхиленням) або табличної нормалізації.

Бали «стандартної дев'ятки» — стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2.

Порівняльна таблиця балів стандартної дев'ятки та процентилів

Бали стандартної дев'ятки Рівні виконання Процентилі Процент тестованих (%)
9 Найвищий 96-99 4
8 Високий 90-95 7
7 Суттєво вищий за середній 78-89 12
6 Дещо вищий за середній 60-77 17
5 Середній 41-59 20
4 Дещо нижчий за середній 23-40 17
3 Суттєво нижчий за середній 11-22 12
2 Низький 5-10 7
1 Найнижчий 1-4 4

Бал тестовий — див. → Бал стандартний.

Бал узагальнюючий — середній бал за виконання всіх завдань тесту або бал одного тестованого за кілька тестів, або середній по групі тестованих бал за один тест (наприклад, усіх третьокласників). Узагальнююча оцінка для одного тестованого складається із суми балів за кілька компонентів оцінки, наприклад, оцінка за іспит з мови може складатися з оцінки за читання, говоріння, аудіювання, письмо. Узагальнення оцінок передбачає, щоб бали складались із компонентів оцінки з високим ступенем кореляції. В ідеальних умовах вони мають ґрунтуватися на рівноцінному оцінюванні, яке проводиться в таких самих умовах.

Баланс — ступінь, у якому частина завдань, що вимірюють конкретні результати, відповідає «ідеальному» тесту або параметрам, заданим у тестовій специфікації.

Банк тестових завдань — сукупність систематизованих тестових завдань, що пройшли апробацію та мають певні характеристики. До характеристик належать як якісні, що відображають зміст тестового завдання (навчальний предмет, розділ, тему, знання, уміння й навички, що перевіряють), так і кількісні (рівень v. складності тестових завдань, диференційна здатність тестових завдань тощо).

Батарея тестів — серія спеціально складених для діагностики тестів, кожен із яких має свої діагностичні характеристики й можливості. Зазвичай батареї тестів у діагностичному тестуванні використовують під час вхідного чи підсумкового контролю рівня підготовки учнів/студентів або під час переходу з одного ступеня навчання на інший. Батарею тестів можна використовувати також під час рубіжного контролю для діагностики міжпредметних зв'язків.

Бісеріальний коефіцієнт кореляції — див. → Коефіцієнт колеряції бісеріальний.

Бланк відповідей — стандартний формуляр, у який тестований проставляє відповіді за зразком і який є основним документом, що засвідчує результати тестування.

Бланкове тестування — див. → Тестування бланкове.

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом