→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Тест

Предметна область:  Тестологія

Тест — Сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність

Похідні поняття[Приховати / показати]

Батарея тестів — Серія спеціально складених для діагностики тестів, кожен із яких має свої діагностичні характеристики й можливості
Батарея тестів — Серія спеціально складених для діагностики тестів, кожен із яких має свої діагностичні характеристики й можливості.
Тест еталонний — Інструмент оцінювання, у якому визначені стандарти результатів роботи тестованого, рівень його компетентності з конкретної теми (розділу, кількох тем, розділів), які зазвичай визначають і підтверджують шляхом вимірювання.
Тест інтегративний — Інструмент оцінювання, що складається із системи завдань інтегративного змісту, спрямованих на узагальнену підсумкову діагностику підготовленості випускника освітнього закладу

Тест інтегративний — Визначає рівень сформованості не окремих навичок чи одного уміння, а їх сукупності, дає можливість комплексно перевірити компетенцію учня


Тест інтегративний Перевага даного тесту перед гетерогенним полягає в більшій змістовій інформативності кожного завдання і в меншій кількості самих завдань
Тест гетерогенний — інструмент оцінювання, який перевіряє рівень підготовленості з кількох споріднених предметів
Тест гомогенний — Інструмент оцінювання, завдання якого дають можливість оцінити рівень підготовленості тестованого лише з однієї конкретної навчальної дисципліни
Тест педагогічний — Система паралельних завдань специфічної форми, які розташовані в порядку зростання складності, що дає можливість якісно й ефективно виміряти рівень і структуру знань тестованих


може складатися з кількох субтестів.
Тест дискретний — Інструмент оцінювання, який визначає ступінь опанування окремими елементами навчального матеріалу або сформованості конкретного вміння
Завдання в тестовій формі — Педагогічний засіб, який відповідає вимогам: 1) відповідність меті; 2) лаконічність; 3) логічна форма висловлювання; 4) наявність місця для відповіді; 5) однакові правила оцінювання відповідей; 6) правильне розміщення елементів завдання; 7) наявність однакової інструкції для всіх тестованих; 8) адекватність інструкції, формі та змісту завдання


Завдання в тестовій формі Характеризується певним рівнем складності, після включення до тесту витирається з банку даних
Тест зовнішній — Інструмент оцінювання, який розробляють, апробують, контролюють та опрацьовують зовнішньою організацією щодо навчального закладу


Тест зовнішній — Результати такого тесту використовують перш за все позашкільні освітні установи
Тест катафатичний — Інструмент оцінювання, у якому з альтернатив тільки одна сформульована як істинне твердження, решта варіантів відповідей хибні
Тест критеріально зорієнтований — Інструмент оцінювання, призначений для визначення рівня індивідуальних досягнень відносно певного критерію, що ґрунтується на логіко-функцюнальному аналізі змісту завдань


Тест критеріально зорієнтований — Він має на меті оцінити, чи досягнув тестований установленого рівня засвоєння матеріалу навчальної програми або ТІ частини. Результати тестування в такому разі порівнюють із певним критерієм рівня підготовленості тестованого (критичним рівнем обсягу знань, умінь і навичок), який визначають до початку тестування. Результат указуватиме, чи відповідає рівень досягнень тестованого вимогам стандарту або іншим критеріям.


Існує два способи інтерпретації результатів: у першому випадку робиться висновок, засвоєний чи не засвоєний навчальний матеріал (досягнув тестований стандарту чи ні), у другому подається процент засвоєння матеріалу, що перевіряється (на якому рівні засвоєно стандарт або який відсоток Із усіх вимог стандарту засвоєно).
Модель з обмеженням часу на виконання тесту — Є п завдань з певного предмета, розділу чи теми або з кількох предметів. Із цієї множини завдань довільно вибирають kзавдань (k < п) і вказують максимальний час для виконання тесту (відповіді на всі завдання тесту)
Тест навчальний — Інструмент оцінювання, який спрямований на формування в тестованого певного рівня навичок і вмінь, сприяє засвоєнню навчального матеріалу и дає можливість здійснити оперативний контроль і самоконтроль засвоєння вивченого матеріалу
Тест нормативне зорієнтований — Інструмент оцінювання, що зорієнтований на статистичні норми, які встановлені для певної сукупності тестованих


Тест нормативне зорієнтованийНавчальні досягнення окремого учня/студента інтерпретуються залежно від досягнень усієї сукупності тестованих, вище або нижче від середнього показника норми.
Тест об'єктивний — Інструмент оцінювання з високим ступенем об'єктивності оцінювання, наприклад, тест, що складається із завдань на вибір відповіді
Оцінка змістової валідності тесту — Експертно-статистична процедура оцінки якості тесту
Тест письмовий — Різновид тесту, що вимагає від тестованого відповіді на запитання (завдання) в письмовому вигляді. Відповіді можуть бути короткими або розгорнутими
Тест поліморфний — Тест, який об'єднує завдання різних типів (наприклад, на вибір відповіді й на надання відповіді)
Батарея тестів — Серія спеціально складених для діагностики тестів, кожен із яких має свої діагностичні характеристики й можливості
Специфікація тесту — Основний документ, що визначає структуру й зміст контрольно-вимірювальних матеріалів із навчального предмета.
Тест стандартизований — Інструмент оцінювання, що вимірює стандартний набір широко визначених результатів навчання, використовує стандартні інструкції та стандартну методику оцінювання, а також дає змогу порівнювати результат окремого тестованого з результатами інших тестованих, які виконували той самий тест за аналогічних умов.
Класифікація тестів — 1. За метою використання: а) тест загальних умінь; б) тест успішності; в) діагностичний тест; г) тест визначення здібностей.

Класифікація тестів — 2. За характером здійснення контролю: а) тест поточного контролю успішності; б) тест проміжного контролю успішності; в) тест підсумкового контролю успішності.

Класифікація тестів — 3. За спрямованістю тестових завдань: а)дискретний; б) Інтегральний, або глобальний.

Класифікація тестів — 4. За подібністю з нормами або критеріями: а) нормативне зорієнтований; б) критеріальнозорієнтований.

Класифікація тестів — 5. За формальними ознаками (за структурою та способом оформлення тесту): а) з вибором однієї чи кількох правильних відповідей; б) на встановлення відповідності (утворення логічних пар); в) відкриті завдання з короткою чи розгорнутою відповіддю.
Тест апофатичний — Інструмент оцінювання, у якому із альтернатив тільки одна сформульована як хибне твердження, решта варіантів відповідей істинні.
Тест багатовибірковий — Нструмент оцінювання, який складається тільки із завдань із вибором однієї правильної відповіді
Тест діагностичний — Інструмент оцінювання, який виявляє рівень успішності та сильні й слабкі сторони окремих учнів групи.


Може показати, що учень має труднощі з певного розділу, краще сформовані навички в одному виді діяльності порівняно з Іншими. Крім індивідуальних, такий тест дає можливість виявити помилки, характерні для групи, що може засвідчити прорахунки в навчанні..
Тест досягнень — Інструмент оцінювання, за допомогою якого вимірюють рівень знань і/або вмінь, які опанував тестований


Тест досягнень — Таке тестування може дати статистичні характеристики, які використовують як інструмент для оцінювання рівня опанування учнями/студентами навчальними завданнями порівняно зі стандартами або нормою.
Тест еталонний — Інструмент оцінювання, у якому визначені стандарти результатів роботи тестованого, рівень його компетентності з конкретної теми (розділу, кількох тем, розділів), які зазвичай визначають і підтверджують шляхом вимірювання.
Тест здібностей — Інструмент оцінювання, за допомогою якого вимірюють одну або кілька здібностей, які вважають необхідними, щоб опанувати певні форми поведінки в майбутньому (тобто [здібностіk). Зазвичай до них належать відчуття простору, здатність до вербального й невербального міркування, зорові сприйняття й спритність рук


Тест здібностей Перевірку здібностей здійснюють за допомогою спеціально дібраних стандартних завдань,щоб, спираючись на результати тесту, можна було передбачити здатність людини виконувати в майбутньому завдання, аналогічні до тих, що представлені в тесті здібностей.


Зразком тесту здібностей є американський стандартизований тест SAT. .
Тест інтегративний — Інструмент оцінювання, що складається із системи завдань інтегративного змісту, спрямованих на узагальнену підсумкову діагностику підготовленості випускника освітнього закладу


Тест інтегративний — Визначає рівень сформованості не окремих навичок чи одного уміння, а їх сукупності, дає можливість комплексно перевірити компетенцію учня


Щоб відповісти на запитання інтегративного тесту, треба знати матеріал двох або більше навчальних предметів. Перевага інтегративного тесту перед гетерогенним полягає в більшій змістовій інформативності кожного завдання і в меншій кількості самих завдань .
Тест на готовність — інструмент оцінювання, який перевіряє наявність знань і навичок у тестованих перед початком вивчення предмета на початку навчального року (навчального курсу), що є передумовою успішного навчання
Тест на компетентність — Інструмент оцінювання, що визначає, чи досягнув тестований мінімуму стандартних навичок і знань, а також чи можна його переводити до наступного класу, атестувати
Тест на перевірку майстерності — Інструмент оцінювання, покликаний оцінити певний рівень майстерності
Тест на перевірку успішності — Інструмент оцінювання, розроблений для оцінювання певного поля навчальних завдань
Тест на швидкість — інструмент оцінювання, у якому один з аспектів виконання оцінюється за кількістю завдань, виконаних за певний, заздалегідь визначений час
Тест мономорфний — Інструмент оцінювання, який об'єднує завдання одного типу (наприклад, завдання з вибором однієї відповіді).
Тест підсумкового контролю успішності — Інструмент оцінювання, який використовують для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Проводять у кінці курсу навчання

Тест підсумкового контролю успішності — Інструмент оцінювання, призначений для визначення притаманного людині стилю навчання і схильності до навчання
Тест невербальний — інструмент оцінювання, завдання в якому подано у вигляді малюнків, рисунків, символів тощо.
Тест поточного та проміжного контролю успішності — Вимірює приріст знань, умінь, навичок за певний навчальний період (місяць, чверть, семестр)


Тест поточного та проміжного контролю успішності — Такі тести перевіряють перш за все навчальний матеріал, який вивчається, та пов'язані з конкретними навчальними завданнями досягнення, які очікуються на кінець навчання.
Тест формаційний — Інструмент оцінювання, результати якого надають інформацію про наявність або відсутність в учнів/студентів прогресу в навчанн
Тест пізнавальних здібностей — Інструмент оцінювання, призначений для визначення притаманного людині стилю навчання і схильності до навчання
Форми тесту паралельні — Варіанти (редакції) тесту, призначені для однієї мети оцінювання. Вони складені за однією специфікацією, мають однакові середні значення і значення стандартного відхилення, однакову кореляцію з іншими вимірюваннями для будь-яких вибірок, але відрізняються тим, що більшість або всі завдання мають різний зміст і/або форму

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Тест
Модель з обмеженням часу на виконання тестуБатарея тестівОцінка змістової валідності тестуТест письмовийТест поліморфнийБатарея тестівБатарея тестівКласифікація тестівФорми тесту паралельніТест поточного та проміжного контролю успішностіТест зовнішнійТест здібностейЗавдання в тестовій форміТест інтегративнийТест інтегративнийТест на готовністьТест формаційнийТест невербальнийТест мономорфнийТест на швидкістьТест навчальнийТест нормативне зорієнтованийТест об'єктивнийТест на перевірку успішностіТест на перевірку майстерностіТест на компетентністьТест еталоннийСпецифікація тестуТест підсумкового контролю успішностіТест стандартизованийТест апофатичнийТест багатовибірковийТест діагностичнийТест досягненьТест критеріально зорієнтованийТест еталоннийТест пізнавальних здібностейТест гетерогеннийТест катафатичнийТест гомогеннийТест педагогічнийТест дискретнийВалідність критеріальнаВалідністьВалідність змістоваТестологіяВалідність за віковою диференціацієюВалідність порівняльнаТеорія однопараметричного оцінювання РашаБал первиннийКритерійБал істиннийБал похіднийБал узагальнюючийВалідність конструктивнаВалідність поверхневаВалідність поточнаВалідність узагальнюючаНадійністьТаксономія БлумаЕквівалент віковийЕксцесКореляціяСпецифікація завданняБалансДиференційна здатність завданняПохибка вимірювання стандартнаМетод визначення валідності кореляційнийТестування педагогічнеВалідність зовнішняВалідність прогностичнаВалідизаціяСпецифікаціяМетод Пофама (Popham W. J.)Критерій IXКритерій VIIIКритерій ІТестування бланковеФактори, що знижують валідність результатів оцінювання
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

ОцінюванняВалідністьОцінкаТестованийЗавдання в тестовій форміБалВимірюванняАсиметріяЕксцесРезультатКритерійБал первиннийПереваги однопараметричного оцінювання Раша порівняно з класичною моделлю тестуванняКласифікація тестівТест інтегративнийВалідизаціяНадійністьБал узагальнюючийПроведення тестуванняРейтингТ-балТеорія однопараметричного оцінювання РашаТест здібностейТест підсумкового контролю успішностіТест критеріально зорієнтованийМетод АгноффаМетод Д. МіллманаМетод Л. НєдєльськогоМетод Пофама (Popham W. J.)Бали «стандартної дев'ятки»Бал істиннийБал підсумковийБал стандартний тестовийБатарея тестівТестування бланковеТест педагогічнийТест діагностичнийТест досягненьТестологіяТест поточного та проміжного контролю успішностіАльтернативиТест зовнішнійБал випадковийТаблиця кореляційнаТест нормативне зорієнтованийТестування педагогічнеБал критеріальнийБал похіднийПомилкаТест інтегративнийТестування пробнеСпецифікаціяТест гетерогеннийТест гомогеннийТест стандартизованийТест дискретнийДистракториТаксономія БлумаТест апофатичнийТест багатовибірковийТест еталоннийТест на готовністьТест на компетентністьТест на перевірку майстерностіТест на перевірку успішностіТест на швидкістьТест мономорфнийТест невербальнийТест формаційнийТестування додатковеТест пізнавальних здібностейТестування підсумковеТестування поточнеТест катафатичнийКритеріїКритерії валідності результатів вимірюванняТест навчальнийТест об'єктивнийОцінка змістової валідності тестуТест письмовийТестування пілотнеТестування повторнеТест поліморфнийБланк відповідейБалансЗавдання з короткою відповіддюЗавдання з розгорнутою відповіддюСпецифікація тестуСтандартиОцінювання автентичнеДисперсіяОцінювання альтернативнеОб'єктивність оцінюванняСхема підрахунку балів за виконання тестового завдання дихотомічнаЗавдання тестові паралельніЗавдання на встановлення відповідностіЗавдання на надання відповідіЗавдання навчальнеЗавдання оцінюванняВалідність зовнішняШкалаБанк тестових завданьБланк відповідейБатарея тестівВалідність змістоваФорми тесту паралельніКоефіцієнт валідностіКоефіцієнт кореляціїМетод визначення валідності кореляційнийКореляціяКритерій ІКритерій IIКритерій IIIКритерій IVКритерій VКритерій VIКритерій VIIКритерій VIIIКритерій IXМетоди експертної оцінки якості тестових завданьМоделі оцінюванняМодель з обмеженням часу на виконання тестуНадійність перевіркиСхема підрахунку балів за виконання тестового завдання недихотомічнаОцінка примусового виборуОцінювання діагностичнеОцінювання досягнень учнів/студентівОцінювання підсумковеОцінювання формаційнеОцінювання холістичнеБал первиннийБанк тестових завданьБатарея тестівВалідність за віковою диференціацієюВалідність конструктивнаПоріг оцінкиВалідність критеріальнаВалідність поверхневаПохибка вимірювання стандартнаВалідність порівняльнаВалідність поточнаВалідність прогностичнаВалідність узагальнюючаВимірювання педагогічнеФактори, що знижують валідність результатів оцінюванняПрийоми для визначення валідностіПроцедура визначення конструктивної валідностіЕквівалент віковийТест еталоннийДиференційна здатність завданняКласична модель оцінюванняСпецифікація завдання

Контент, у якому йде мова про Тест

Якщо вас цікавить...

загрузка...