→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Електронна пошта E-mail

Електронна пошта (e-mail), мабуть, найбiльш поширений сервiс у Internet. Швидкий i простий зв'язок мiж людьми всiєї земної кулi, формування партнерства, загальних iнтересiв - усе це риси e-mail. Але обмiн iдеями й iнформацiєю мiж окремими людьми - це ще не все. Ви завжди можете звернутися з "широкомовним" запитом, одержати думки, вiдгуки, необхiднi документи, брати участь у дискусiях, як i тисячi iнших людей, що мають доступ до Internet.

В Internet для роботи з електронною поштою використовуються прикладнi протоколи SMTP, POP, IMAP.

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол передачi пошти) пiдтримує передачу повiдомлень мiж довiльними вузлами Internet. Маючи механiзми промiжного збереження пошти i пiдвищення надiйностi доставки, протокол SMTP припускає користування рiзноманiтних транспортних служб i поштових серверiв. Вiн може працювати навiть у мережах, що не пiдтримують стiк протоколiв TCP/IP. Протокол SMTP дозволяє групувати повiдомлення на адресу одного одержувача i розмноження копiй e-mail- повiдомлення для передачi за рiзними адресами.

POP (Post Office Protocol) дає кiнцевому користувачу доступ до до його електронних повiдомлень. POP-клiєнти при запитi користувача на одержання пошти зажадають ввести пароль, що пiдвищує конфiденцiйнiсть листування.

Запити програм-клiєнтiв вiдстежуються демоном (daemon), процесом, що знаходиться у "сплячому" станi, деякий час в UNIX-системах. Так, pop3d - демон, що дозволяє не тiльки одержати листа, але й вiдправити свої повiдомлення через e-mail.

Internet e-mail адресацiя

Пiсля того, як визначилися iз своїм адмiнiстратором у вiдношеннi свого iдентифiкатора i пароля, ви одержуєте свою унiкальну адресу i вiдповiдно можливiсть вiдправляти й одержувати поштовi повiдомлення через Internet.

Формат поштових повідомлень

У даному роздiлi будуть коротко викладенi найбiльш поширенi типи форматiв та їх взаємодiя мiж собою.

MIME - стандарт поштового повiдомлення

Для бiльш зручної роботи зi складовими i нестандартними (не ASCII) повiдомленнями був розроблений стандарт MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, Багатоцiльове розширення електронної пошти).

Модель роботи SMTP

Протокол SMTP спроектований на основi такої моделi взаємодiї: за запитом користувача вiдправник SMTP (sender - SMTP) встановлює двобiчний канал з одержувачем SMTP (receiver - SMTP). Одержувачем SMTP може бути як хост призначення поштового повiдомлення, так i якийсь промiжний хост. Команди SMTP генеруються вiдправником i вiдправляються одержувачу SMTP, що, в свою чергу, вiдправляє вiдповiдi опрацювання отриманих команд вiдправнику SMTP.

POP3 - поштовий протокол для роботи в офiсi

Для невеликих органiзацiй невигiдно тримати у себе систему для передавання повiдомлень (message transport system). Це позв'язано з тим, що в невеликих органiзацiях, якi не спецiалiзуються на комп'ютерних технологiях, як правило, робочi станцiї клiєнтiв мережi не мають досить ресурсiв (продуктивностi або дискового простору) для забезпечення роботи повного SMTP-сервера. Крiм того, таким користувачам електронної пошти може бути просто невигiдно тримати персональний комп'ютер постiйно пiдключений до Internet. Для вирiшення цiєї проблеми був розроблений поштовий протокол для роботи в офiсi -- POP (Post Office Protocol). Його найбiльш поширений варiант -РОРЗ (Протокол поштового вiддiлення версiї 3).

IMAP - протокол доступу до електоронної пошти Internet

Протокол IMAP4 (Internet Message Access Protocol, Version 4, Протокол доступу до електронної пошти Internet, версiя 4) дозволяє клiєнтам одержувати доступ i манiпулювати повiдомленнями електронної пошти на серверi.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом