→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Електронна пошта

MIME - стандарт поштового повiдомлення

Для бiльш зручної роботи зi складовими i нестандартними (не ASCII) повiдомленнями був розроблений стандарт MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, Багатоцiльове розширення електронної пошти).
Стандарт MIME не замiнює, а розширює iснуючий дотепер засiб форматування повiдомлень. MIME являє собою новий формат подання даних, що дозволяє поштовому клiєнту зручний i гнучкий iнтерфейс роботи з електронною поштою. MIME - це, образно говорячи, новий конверт, у який ви можете покласти рiзноманiтний текст, графiчнi зображення, вiдеофрагменти i вiдправити адресату, який, в свою чергу, може швидко i без проблем скористатися всiєю отриманою iнформацiєю. Повiдомлення побудоване з використанням MIME, якщо в його заголовку присутнi такi поля:

 • Стандарт MIME iдентифiкується в поштовому повiдомленнi полем "Mime-Version:", що мiстить рядок версiї MIME розширення даного повiдомлення.

Наприклад: "Mime-Version: 1.0".

 • Поле "Content-Type:" вказує склад повiдомлення:
  1. "text" - повiдомлення мiстить текстову iнформацiю у виглядi послiдовностi символiв iз набору, визначеного параметром "charset" (us-ascii, iso-8859-1, koi8-r, windows-1251 та iн.).

Наприклад: "Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-l""

  1. "multipart" - означає, що дане повiдомлення складається з декiлькох окремих блокiв, кожен з яких описує свiй склад самостiйно. Даний тип має параметр "boundary", що мiстить рядок-роздiльник частин повiдомлення.

Наприклад:
"Content-Type: multipart/mixed; boundary="this is a separator""

  1. "application", "image", "audio", "video" - означають, що повiдомлення мiстить бiнарнi данi визначеного типу.

Наприклад:
"Content-Type: application/rnsword; name="file.doc""
або "Content-Type: image/gif; name="pic.gif""

  1. "message" - повiдомлення мiстить iнше повiдомлення.

Наприклад, рядок
"Content-Type: message/RFC-822"

вказує, що далi випливає повiдомлення, вiдформатоване вiдповiдно до правил, сформульованих у документi RFC-822.

·        Примiтка - RFC-822 - це основний документ форматiв поштових повiдомлень. Вiн описує тiльки найголовнiшi структури поштових повiдомлень без яких-небудь розширень. Якщо зазначено, що повiдомлення сформоване на пiдставi RFC-822, то це значить, що дане повiдомлення складене в канонiчному виглядi.

 • Поле "Content-Transfer-Encoding:" мiстить iдентифiкатор типу кодування, що використовується в даному повiдомленнi або його частинi: "base64", "quoted-printable", "7bit", "8bit", "binary" або iн.

Особливiсть типiв кодування - "7bit", "8bit", "binary" -полягає в тому, що вони не припускають нiякого кодування. Цi типи тiльки позначають, що данi поданi у визначеному виглядi. "7bit" - данi мiстять тiльки ASCII- символи, "8bit" i "binary" - вказують на те, що данi мiстять не тiльки ASCII-символи. Рiзниця мiж типами "8bit" i "binary" полягає в обмеженнi довжини рядка даних. У типу "8bit" рядок обмежений довжиною рядка SMTP-протокола - 1000 байт, а типу "binary" таких обмежень немає.

Примiтка - Кодування "8bit", як правило, використовується для передавання текстових повiдомлень рiзними нацiональними мовами, а кодування "binary" - для передавання графiки, вiдео i т.п. Для передавання даних у цих кодуваннях сервери SMTP повиннi вмiти працювати з 8-бiтними даними, тобто пiдтримувати розширення протоколу SMTP-ESMTP.

Кодування "quoted-printable", як правило, призначене для кодування текстiв рiзними нацiональними мовами. Бiльш докладну iнформацiю про це кодування можна знайти в RFC-1341.
Кодування "base64" використовується, як правило, для представлення частини повiдомлення, що не зчитується: зображень, бiнарних файлiв, вiдео тощо.
Кодування "base64", "quoted-printable", "7bit" пiдтримуються практично всiма поштовими серверами.
Рамки даного посiбника не дозволяють бiльш детально зупинятися на обговореннi значень MIME-параметрiв i їхнiх комбiнацiй. Для того щоб бiльш детальнiше познайомитися з можливостями MIME i форматами листiв електронної пошти, вам належить вивчити вiдповiднi RFC, наприклад:
RFC-1341, RFC-1342, RFC-1521, RFC-2045, RFC-2046, RFC-2047, RFC-2048, RFC-2049

Тепер, пiсля ознайомлення зi складом i форматами переданих повiдомлень, перейдемо до розгляду протоколу передачi цих повiдомлень.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом