→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Електронна пошта

IMAP - протокол доступу до електоронної пошти Internet

Протокол IMAP4 (Internet Message Access Protocol, Version 4, Протокол доступу до електронної пошти Internet, версiя 4) дозволяє клiєнтам одержувати доступ i манiпулювати повiдомленнями електронної пошти на серверi.
Протокол IМАР4 вiдрiзняється вiд протоколу РОРЗ тим, що iМАР4 пiдтримує роботу iз системою каталогiв (або папок) повiдомлень. IМАР4 дозволяє керувати каталогами (папками) вiддалених повiдомлень так само, якби вони розташовувалися у локальному комп'ютерi. IМАР4 дозволяє клiєнту створювати, видаляти та перейменовувати поштовi скриньки, перевiряти наявнiсть нових повiдомлень i видаляти старi. Завдяки тому що IМАР4 пiдтримує механiзм унiкальної iдентифiкацiї кожного повiдомлення в поштовiй папцi клiєнта, вiн дозволяє читати з поштової скриньки тiльки повiдомлення, що задовольняють визначенi умови або їх частини, змiнювати атрибути повiдомлень i перемiщати окремi повiдомлення.
Структура папок значною мiрою залежить вiд типу поштової системи, але в будь-якiй системi клiєнт має спецiальний каталог INBOX, до якого потрапляють повiдомлення, що надiйшли клiєнту.
Протокол IМАР4 працює поверх транспортного протоколу, що забезпечує надiйний i достовiрний канал передавання даних мiж клiєнтом i сервером IМАР4. Пiд час роботи з TCP IМАР4 використовує 143-й порт. Команди i данi IМАР4 передаються за транспортним протоколом в тому виглядi, у якому їх вiдправляє сервер або користувач.
Принцип передавання даних IМАР4 такий же, як i в iнших подiбних протоколах. Спочатку клiєнт i сервер обмiнюються вiтаннями. Потiм клiєнт вiдправляє на сервер команди i данi. Сервер вiдповiдно передає клiєнту вiдповiдi на обробку команд i даних. Пiсля завершення обмiну канал закривається.

 

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом