→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Д

Демоверсії тестів — це варіанти тестів, які оприлюднюють до початку тестування, щоб ознайомити учнів /студентів з його структурою та змістом. Завдання, запропоновані для ознайомлення, не використовували і не використовуватимуть під час пробного та/або сертифікаційного тестування.

Дескриптор діапазону — описова вербальна шкапа, яка формулює рівні результатів, досягнутих тестованими. Від експертів вимагають знайти дескриптор діапазону, який максимально точно відображає кількість роботи й результати, продемонстровані учням и/сту-дентами, і поставити оцінку чи бал, що відповідає цьому рівню досягнень.

Дискретний тест — див. → Тест дискретний. Дистрактори

Дискримінативність — див. → Здатність завдання дифе-ренційна.

Дисперсія — показник варіації кількісних ознак і середній квадрат відхилень окремих значень ознаки (бала кожного тестованого) від середнього її значення (середнього арифметичного бала всіх тестованих). Дисперсію оцінок тестованого визначають за формулою арифметичної простої, якщо результати тестів незгруповані:

  2<ХІ-Х)2

  де X/— оцінка кожного/го тестованого;

  X— середній бал усіх тестованих;

  п — кількість тестованих.
Якщо результати тестів згруповані, то використовують зважену формулу дисперсії:
  де Xj — оцінка тесту в кожній j-ій групі тестованих;

  fj— частота (кількість) тестованих в j-ій групі;

  m — кількість груп тестованих.

Дистрактори — неправильні, але найбільш правдоподібні варіанти відповідей завдань з вибором однієї або кількох правильних відповідей. Дистрактори пропонують можливі розв'язки проблеми і відображають помилки, які найчастіше трапляються при виконанні завдання (розв'язанні задачі, проблеми). Мета дистракторів у завданні — виокремити осіб, які мають знання з певної галузі знань, від тих, хто має прогалини в знаннях. Удало підібрані дистрактори суттєво зменшують імовірність угадування правильно': відповіді.

Два прийоми формулювання дистракторів: — 1) використання правильних тверджень, які, однак, правильно не відповідають на запитання в основі; 2) використання знайомих виразів і фраз. Оскільки їх часто використовують, такі відповіді можуть бути привабливими для тестованих, які мають поверхові знання з предмета.

Диференційна здатність завдання — див. → Здатність завдання Диференційна.

Диференційна сила завдання — див. → Здатність завдання диференційна.

Дихотомічна схема підрахунку балів за виконання тестового завдання — див. → Схема підрахунку балів за виконання тестового завдання дихотомічна.

Діагностика педагогічна — сукупність методів вимірювання й оцінювання кількісних показників успішності навчання, які спрямовані на оптимізацію навчального процесу, диференціацію осіб, які навчаються, удосконалення навчальних програм.

Діагностичне оцінювання — див. → Оцінювання діагностичне.

Діагностичний тест — див. → Тест діагностичний.

Діапазон — 1) різниця між найбільшим і найменшим значеннями, які може приймати певна величина або функція; 2) різниця між найвищим і найнижчим балами в розподілі балів.

Діапазон похибок — див. → Похибка вимірювання стандартна.

Діапазон процентилів — діапазон, який визначає допустимі інтервали процентилів, у яких може бути розташований первинний бал конкретного тестованого. Наприклад, діапазон процентилів може вказувати нате, що тестований, який отримав 120 первинних балів за тест, матиме відносне місце між 85-м і 89-м проценти-лями. Ширина діапазону процентилів залежить від надійності тесту: чим більша надійність тесту, тим вужчим буде діапазон процентилів.

Діапазон упевненості — див. → Похибка вимірювання стандартна.

Довжина тесту — кількість тестових завдань, із яких складається тест. Вважають, що для забезпечення вимірювання з точністю до 20% довжина тесту має становити приблизно 25 тестових завдань, з точністю до 10% — майже 100 завдань, а з точністю до 5% — приблизно 400 тестових завдань. До відома: точність вимірювання при усному опитуванні з конвертацією результатів за 4-бальною шкалою становить 25%.

Довірчий інтервал — див. → Інтервал довірчий.

Додаткове тестування — див. → Тестування додаткове.

Дослідження моніторингові міжнародні — стандартизоване зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів на міжнародному рівні, спрямовані на діагностику рівня учнівської навченості та порівняння якості освіти в країнах світу. Проводяться за сприяння Міжнародної асоціації з оцінки навчальних досягнень (МАОНД) та Організації з економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). Аналізуючи результати тестування, країни-учасниці координують діяльність і розробляють напрями своєї освітньої політики. Міжнародні дослідження не ставлять за мету виявити країни з найкращим чи найгіршим рівнем підготовки. Результати будь-яких моніторингових досліджень дають змогу урядам країн реально оцінити свої досягнення та недоліки, визначити стратегії змін у державній політиці. Нижче наведені основні моніторингові дослідження, проведені в країнах світу.

FIMS — 1963-1966 pp. (The First International Mathematics Study) — Перше міжнародне дослідження математичної освіти 13-річнихучнів, у якому брали участь школярі Австралії, Бельгії, Англії, Фінляндії, Франції, ФРН, Ізраїлю, Японії, Нідерландів, Шотландії, Швеції, США.

FISS — 1968-1972 pp. (The First International Science Study) — Перше міжнародне дослідження з природничо-наукової освіти учнів 10-ти, 14-ти років та учнів випускного класу середньої школи, у якому брали участь школярі Австралії, Бельгії, Чилі, Англії, ФРН, Фінляндії, Франції, Угорщини, Індії, Ірану, Італії, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Шотланді'І, Швеції, Таїланду, США.

Дослідження розуміння прочитаного)~ — 1968-1972 pp. (The Study of Reading Comprehension) — put(testology-termin,Дослідження літературної освіти)put(testology-termin,Дослідження з навчання англійської мови як іноземної)put(testology-termin,Дослідження з навчання французької мови як іноземної) 1968-1973 pp. (The Study of Civic Education), об'єкт дослідження —учні 10-ти й 14-ти років і випускного класу середньої школи ФРН, Фінляндії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії', Швеції, США. Англія й Іран брали участь на початковій стадії проекту.

SIMS — 1977-1981 pp. (The Second International Mathematics Study) — Друге міжнародне дослідження математичної грамотності учнів початкової та середньої школи (учні 13-ти років і випускного класу). Відбулося в Бельгії, Канаді (Британська Колумбія та Онтаріо), Англії та Уельс і, Фінляндії', Франції, Гонконгу, Угорщині, Ізраїлі, Японії, Люксембурзі, Нідерландах, Новій Зеландії, Нігерії, Шотландії, Швейцарії, Швеції, Таїланді, США.

Дослідження з екологічної освіти — 1980-1985 pp. (The Classroom Environmental Study). Особливість дослідження — у різних країнах було вибрано різну кількість шкіл (від 9 до 77) з різною кількістю класів, охоплено учнів 5-8 класів, де викладали такі предмети, як математика, природознавство, історія. Країни-учасниці — Австралія, Канада (Онтаріо та Квебек), Угорщина, Ізраїль, Корея, Нідерланди, Нігерія, Таїланд, ФРН.

SISS — 1982-1986 pp. (The Second International Science Study) — Друге міжнародне дослідження з природничої освіти. Цільова група — учні 10-ти й 14-ти років і випускного класу. Країни-учасниці: Австралія, Канада, Китай, Англія, Фінляндія, Гана, Гонконг, Угорщина, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Нідерланди, Нігерія, Норвегія, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, Польща, Син-гапур, Швеція, Таїланд, США, Зімбабве.

Дослідження з написання твору — 1983-1988 pp. (The Written Composition Study). Цільова група — учні, які закінчують початкову й основну школу та випускники середньої школи. Країни-учасниці: Чилі, Англія, Фінляндія, ФРН, Угорщина, Індонезія, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Швеція, Таїланд, США, Уельс.

Дослідження з грамотності читання — 1985-1994 pp. (The Reading Literacy Study), цільова група — учні 9-ти та 14-ти років з Бельгії (французькомовна спільнота), Ботсвани, Канади (Британська Колумбія), Кіпру, Данії, Фінляндії, Франції, ФРН, НДР, Греції, Гонконгу, Угорщини, Ісландії, Індонезії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії, Нігерії, Норвегії, Філіппін, Португалії, Син-гапуру, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Таїланду, Тринідаду і Тобаго, США, Венесуели, Зімбабве.

COMPED — 1987-1993 pp. (The Computers in Education Study) — дослідження з використання комп'ютерів в освіті (наявність у школах, зміст освіти, вплив на учнів і навчальний заклад). Цільова група — учні 10-тий 14-ти років і випускники середньої школи. Країни-учасниці: Австрія, Бельгія, Канада (Британська Колумбія), Китай, Франція, ФРН, Греція, Угорщина, Індія, Ізраїль, Італія, Японія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Словенія, Швейцарія, США.

Дослідження з мовноїосвіти — 1993-1996 pp. (The Language Education Study), спрямоване на отримання інформації щодо мовної освіти на національному рівні (соціологічний контекст, мовна політика, мовний зміст навчання й оцінювання), шкільному рівні (характеристики шкіл І вчителів, організація навчання) та учнів (рівень володіння мовою, ставлення до мови). У 25 країнах світу досліджували рівень викладання англійської, французької, німецької, іспанської мов на двох етапах— закінчення обов'язкового навчання (15-16-річні учні) та середньої освіти (учні 17-18 років).

TIMSS — 1995— 1993-1997 pp. (Third International Mathematics and Science Study)— Третє міжнародне дослідження з математичної та природничо-науково'І освіти. Це дослідження було першим у чотирирічному циклі досліджень щодо тенденцій у досягненнях учнів із математики та природознавства. У дослідженні брали участь учні понад 40 краі'н світу. Тестували учнів таких рівнів: • дві паралелі 9-річних учнів (у більшості країн 3-й і 4-й класи); • дві паралелі 13-річних учнів (7-й та 8-й класи); • учні випускного класу середньої школи.

SITES-M1 — 1997-1999 pp. (Second Information Technology in Education Study Module 1) — Друге дослідження з інформаційних технологій в освіті, модуль 1. Обстеження проводили в школах, де використовують комп'ютери. Опитані директори шкіл і координатори з інформатики. Брали участь майже ЗО країн-учасниць.

TIMSS-R — 1999 — 1997-2001 pp. (Third International Mathematics and Science Study Repeat)— Третє повторне міжнародне дослідження з математичної та природничої освіти учнів 8-х класів (13-14 років), брали участь 38 країн світу.

CIVED — 1994-2002 p.p., (Civic Education Study) — Міжнародне дослідження з громадянської освіти учнів 14-ти років (у переважній більшості країн-учасниць — учні 8-го класу). Брали участь понад ЗО країн світу.

РРР — 1986-2003pp. (Pre-PrimaryProject) —Дослідження з дошкільної освіти, спрямоване на аналіз якості життя дошкільнят у різних закладах виховання. Брало участь майже 5 тисяч дітей із 2 тисяч закладів дошкільного профілю більше ніжу 10 країнах світу.

SITES-M 2 — 1999-2002 pp. (Second Information Technology in Education Study Module 2) —Друге дослідження з інформаційних технологій в освіті, модуль 2. Спрямоване на аналіз інноваційних педагогічних практик із використання ІКТта їх застосування в школі.

PIRLS — 2001 — 2002-2003 pp. (Progress in International Reading Literacy Study 2001) — Міжнародне дослідження з прогресу грамотності читання 2001. Це дослідження стало першим у чотирирічному циклі досліджень із вимірювання грамотності читання учнів 4-х класів (період переходу від «навчання читанню» до «читання для навчання»). Брали участь 35 країн світу.

TIMSS-R Video — 1998-2004 pp. (Third International Mathematics and Science Study Repeat Video Project)— Третє міжнародне повторне дослідження з математичної та природничої освіти (відео), базувалося на використанні відеотехнологій для запису тестування й аналізу результатів. Узяли участь 7 країн (по 100 шкіл від Австралії, Чехії, Гонконгу, Японії, Нідерландів, Швейцарії, США).

TIMSS — 2003 — 2001-2004 pp. (Trends in Mathematics and Science Study 2003) — Дослідження з тенденцій розвитку математичної та природничої освіти — 2003. Обстежені учні 4-х та 8-х класів. Країни, які проводили дослідження у 8-х класах, отримали можливість оцінити тенденції розвитку математичної та природничої освіти з урахуванням результатів досліджень 1995 та 1999 р., а країни, що проводили дослідження в4-хкла-сах, порівнювали результати з дослідженням 1995 р.

PIRLS 2006 — (Progress in International Reading Literacy Study)— Міжнародне дослідження з прогресу грамотності читання, проведено в 2006 р. Мета дослідження — вивчення рівня оволодіння навичками читання учнями початкової школи.

ICCS — 2006-2010 pp. (International Civic and Citizenship Education Study) Міжнародне дослідження з громадянської освіти. Вивчає рівень володіння учнями середньої школи (8-й рік навчання, 13-рІчніучні) знаннями, навичками щодо життя в громадянському суспільстві, а також рівень сформованості цінностей школярів.

TIMSS 2007 — (Trends in International Mathematics and Science Study) Міжнародне дослідження з тенденцій розвитку математичної та природничої освіти учнів 4-х і 8-х класів. TIMSS 2007 є черговим (четвертим) циклом досліджень якості математичної та природничої освіти, яке проводиться кожні 4 роки. Уперше взяла участь Україна.

PISA — (Programme for International Student Assessment) Програма з міжнародного оцінювання функціональної грамотності учнів. Має на меті визначити, чи володіють учні, які здобули обов'язкову освіту (у віці 15-ти років), знаннями та вміннями для повноцінного функціонування в суспільстві. Програма надає інформацію щодо учнівської успішності з читання, математичної та природничої грамотності й визначає чинники, що впливають на формування цих навичок у школі та в родині. Дослідження проводять трирічними циклами:

  • PISA 2000 (вивчення грамотності читання) — 1998-2000 рр.;
  • PISA 2003 (вивчення математичної грамотності) — 2001-2003 pp.;
  • PISA 2006 (вивчення природничо-наукової грамотності) — 2004-2006 pp.
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом