→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - А

Автентичне оцінювання — див. → Оцінювання автентичне.

Автоматичний вибір тестових завдань — див. → Вибір тестових завдань автоматичний.

Адаптація — див. → Пристосування й адаптація.

Адаптивне тестування — див. → Модель педагогічного тестування. п. 7. див. → Адаптивна модель.

Альтернативи — варіанти відповідей на запропоноване запитання чи твердження, з яких одна правильна (у завданнях з однією правильною відповіддю), а решта — правдоподібні, але неправильні (дистрактори). У завданнях з найточнішою відповіддю всі альтернати¬ви частково правильні й лише одна є очевидно кра¬щою, точнішою за інші. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей містять, як правило, три, чотири або рідше п'ять варіантів відповіді. Правила складання альтернатив:

  1. Усі варіанти відповідей мають бути подібними (аналогічними) щодо вигляду, граматичної структури, тобто мають бути підібрані за одним типом, концепцією тощо.

  2. Варіанти відповідей у завданнях з вибором однієї правильної відповіді мають бути або абсолютно правильними (одна відповідь), або абсолютно неправильними.

  3. Варіанти відповідей мають бути лаконічні, але це не має позначитися на повноті змісту завдання.

  4. Відповіді на основу мають бути сформульовані досить просто, щоб тестований міг зрозуміти відмінності між ними.

  5. Дистрактори мають бути неправильними, але на перший погляд правдоподібними й однаково привабливими відповідями для непідготовлених тестованих.

  6. До правильної відповіді в основі завдання чи в тесті загалом не повинно бути підказок.

  7. Варіанти відповідей, що містять числа, величини, дати тощо, бажано розташовувати в певній логічній послідовності (зростання чи спадання величин).

  8. Якщо варіанти відповідей можуть бути розташовані в певній логічній послідовності, не можна ставити завжди неправильною першу чи останню відповідь.

  9. Правильна відповідь має стояти в завданнях так, щоб у тесті не було певної закономірності.

  10. Альтернативи мають бути приблизно однакові за довжиною, правильна відповідь не має бути значно довшою або коротшою чи бути сформульована детальніше, ніждистрактори.

  11. Використана лексика має бути зрозумілою, лексика й синтаксична будова всіх варіантів відповідей мають бути однотипними.

  12. Усі варіанти відповідей мають бути однаково граматично сумісні з основою завдання.

  13. У завданнях із вибором кращої відповіді не можна вживати варіанти «усі з названих вище» або «жоден із названих вище».

  14. Не можна в одних варіантах відповіді або в одних завданнях робити посилання на Інші варіанти відповіді чи завдання.

  15. Кожен варіант відповіді має бути записаний із нового рядка.

Альтернативне оцінювання — див. → Оцінювання альтернативне.

Альтернативні форми тесту — див. → Форми тесту паралельні.

Аналіз кластерний — процедура впорядкування об'єктів у відносно однорідні класи на основі елементів-ознак парної кореляції.

Аналіз тестових завдань — метод, що дає можливість визначити якість тестових завдань та їх внесок у мету педагогічного оцінювання, якої має досягнути тест. При аналізі спираються на статистичні показники результатів виконання тестових завдань, зокрема на їх складність і дискримінаційну здатність.

Апеляція — оскарження результатів тестування, оформлене як письмова заява особливого зразка на адресу апеляційної комісії. Процедура апеляції передбачає адміністративну перевірку (наприклад, комісія визначає, чи перевірені всі сторінки роботи) або повторне оцінювання. Тестований має також право оскаржити отриману оцінку в суді.

Апробація тесту — пробне педагогічне тестування на певній вибірці учнів/студентів, яке проводять перед контрольним (сертифікаційним) тестуванням для усунення неточностей у завданнях, оцінки складності тесту та його окремих частин. Проводять у разі, коли недостатньо чи взагалі немає даних про ефективність завдань або порядок проведення оцінювання в цільовій сукупності.

Асиметрія — скошеність розподілу одиниць сукупності за значенням певної ознаки. За симетричного розподілу частоти будь-яких двох значень ознаки рівновіддалені від центру розподілу в обидва боки. Коефіцієнт асиметрії As може набувати додатних значень (асиметрія правостороння, As>0) або від'ємних значень (асиметрія лівостороння, As<0).

Асиметрія лівостороння — поділу витягнута вліво, а верхівка вправо, тобто частіше трапляються значення ознаки, які більші за середнє значення (As<0).


  х < Mo < Me

Асиметрія правостороння — відхилення розподілу частот від симетричного, за якого гілка розподілу витягнута вправо, а верхівка вліво, тобто частіше трапляються значення ознаки, які менші за середнє значення (As>0).


  х > Mo > Me

Асоціації в тестовому завданні — словесна підказка в змісті завдання, яка допомагає тестованому вгадати правильну відповідь. Наявність асоціацій свідчить про некоректність тестового завдання.

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом