→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування

Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Ключові слова до теми: он-лайн, мультимедіа (див. словник термінів та умовних скорочень і позначень)

Рекомендована література: № 1, 2, 4-6, 10, 32, 33

Питання для розгляду

  1. Міжнародні стандарти е-урядування

  2. Зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

1. Міжнародні стандарти е-урядування

Говорячи про міжнародні стандарти е-урядування, хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.

Якщо звернутися до досвіду зарубіжних держав, де технології е-урядування вже давно успішно функціонують, то там використання Інтернету органами публічної адміністрації розглядається як одна з можливостей підвищити ефективність державної влади в цілому. Саме тому до популярних в Інтернеті позначень "b" (business – бізнес) і "c" (citizens – громадяни) тепер додалося нове - "g" – “уряд”. Фактично, впровадження інформаційних технологій у публічну адміністрацію дозволить швидко оптимізувати публічне адміністрування: знизити витрати на утримання держави, прискорити взаємодію органів влади між собою, з юридичними та фізичними особами. Зарубіжний досвід також показує, що модель е-урядування природна і прийнятна для тих країн і культур, у яких держава сприймається як обслуговуюча, сервісна структура.

Міжнародні стандарти е-урядування знаходять своє відображення у міжнародних актах з питань функціонування інформаційного суспільства, і є обов’язковими для виконання країнами-учасницями. До основних таких актів відносяться:

 • Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (2004) з питань е-урядування, прийнята 15.12.2004 р.1
 • Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята лідерами країн G8, 22.07.2000 р.2
 • Директива Європейського парламенту “Про систему електронних підписів, що застосовуються в межах Співтовариства”, прийнята 13.12.1999 р.3
 • Типовий закон ЮНІСІТРАЛ “Про електронні підписи”, прийнятий Комісією ООН 5.07.2001 р.4
 • Декларація про європейську політику у галузі нових інформаційних технологій, прийнята Комітетом міністрів Ради Європё 6.05.1999 р.5

1http://www.coe.int/T/E/Com/press/News/2004/20041216_REC_CM.asp 2http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c&find=1&typ=27 3http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c&find=1&typ=76 4http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c394y2001 5http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c393y1999

Рекомендація Ради Європи (2004) з питань е-урядування спрямована на надання підтримки країнам-членам у творенні та реалізації стратегій е-урядування, що сприятиме ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у відносинах між органами публічної адміністрації, громадянами та бізнес-структурами, між самими органами влади, а також сприятиме демократизації публічної адміністрації та вдосконаленню надання адміністративних послуг.

У даному документі наведено наступні рекомендації щодо впровадження і розвитку е-урядування у відповідній державі:

1. Переглянути політику впровадження технологій е-урядування, законодавство і практику його застосування у цій сфері.

2. Залучати до співпраці відповідних іноземних та національних експертів з метою творення спільної стратегії щодо напрямів впровадження і розвитку е-урядування, дотримуючись принципів забезпечення здійснення прав людини, розвитку демократії і верховенства права, шляхом:

 • зміцнення демократичних інститутів на всіх рівнях, сприяння доступу до них, підвищення прозорості та підзвітності їхньої діяльності громадськості;
  • надання можливості усім брати участь у процесі прийняття рішень органами влади, а відтак – сприяння розвитку прямої демократії;
 • удосконалення діяльності публічної адміністрації і якості надання адміністративних послуг шляхом забезпечення їхньої доступності, прозорості, ефективності; зробити послуги зорієнтованими на особу, менш затратними, що сприятиме економічному і культурному розвитку суспільства

3. Розробити стратегію е-урядування, яка:

 • повністю відповідатиме принципам національної організації демократичного врядування;
 • сприятиме позитивному розвитку демократичних процесів;
 • розширить вибір доступу до комунікацій і здійснення операцій шляхом надання додаткового каналу доступу;
 • ґрунтуватиметься на недискримінаційному підході;
 • залучатиме осіб до здійснення стратегічного вибору і враховуватиме їх потреби і пріоритети;
 • забезпечить прозорість і стабільність;
 • забезпечить відповідний і скоординований підхід між різними ланками і рівнями урядування;
 • встановить межі співпраці між органами публічної адміністрації, приватним сектором та іншими організаціями громадянського суспільства;
 • забезпечить конфіденційність інформації та захист персональних даних;
 • міститиме оцінку можливих ризиків;
 • надасть можливість і вдосконалить доступ до ІКТ-інфраструктури і послуг, які є простими і швидкими у використанні;
 • гарантуватиме доступність, безпеку, цілісність і взаємодію;
 • забезпечить розвиток ІКТ політики, яка ґрунтуватиметься на відкритих стандартах, об’єктивності та оцінці можливостей, які пропонуються різними моделями програмного забезпечення, включаючи відкриті програмні продукти;
 • забезпечуватиме можливості для дистанційного навчання;
 • братиме до уваги відповідний зарубіжний досвід.

У Декларації про європейську політику у галузі нових інформаційни технологій встановлено зобов???язання для держав-учасниць забезпечити доступ до нових інформаційних технологій шляхом:

 • сприяння максимально широкому доступу для всіх до новітніх інформаційних технологій і комунікаційних послуг, наприклад, шляхом створення широкої мережі пунктів доступу у громадських місцях;
 • надання можливості усім особам відігравати більш активну роль в житті суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях шляхом використання новітніх інформаційних технологій з метою: забезпечити безперешкодний доступ до інформації про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв’язки з ними; забезпечити доступ до офіційних текстів місцевих, регіональних і національних законів і нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних судових органів;
 • сприяння вільному обміну інформацією, думками і ідеями з використанням новітніх інформаційних технологій;
 • сприяння розробленню і виробництву матеріалів культурного і освітнього призначення та їх широке розповсюдження;
 • сприяння ефективній міжнародній співпраці;
 • сприяння створенню рівних можливостей використання новітніх інформаційних технологій усіма європейськими державами.

Важливе місце серед міжнародних актів у галузі інформаційних технологій посідає Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, у якій закріплено мету зміцнити відповідну політику і вдосконалити нормативно-правову базу, які б стимулювали конкуренцію і новаторство, забезпечити економічну і фінансову стабільність, які б сприяли співпраці у сфері оптимізації глобальних мереж, боротьби із зловживаннями, які підривають цілісність мережі, скоротити розрив у цифрових технологіях, інвестувати у людей і забезпечити глобальний доступ та участь у цьому процесі (пункт 4 Хартії). Для досягнення цих та інших цілей важливо будувати та здійснювати діяльність, застосовуючи наступні заходи (пункт 6 Хартії):

 • проведення економічних і структурних реформ з метою забезпечення відкритості, ефективності, конкуренції та використання нововведень, які доповнювалися б заходами з адаптації на ринку праці, розвитку людських ресурсів;
 • раціональне управління макроекономікою, яке б сприяло більш точному плануванню з боку бізнес-кіл і споживачів, та використання переваг новітніх інформаційних технологій;
 • розроблення інформаційних мереж, які б забезпечували швидкий, надійний, безпечний і економічний доступ за допомогою конкурентних ринкових умов і відповідних нововведень щодо мережних технологій, їх обслуговування і застосування;
 • розвиток людських ресурсів, здатних відповідати вимогам інформаційної доби, шляхом забезпечення постійного навчання та задоволення попиту на спеціалістів в галузі ІТ в багатьох секторах економіки;
 • активне використання ІТ у публічному секторі і сприяння наданню в режимі реального часу послуг, необхідних для підвищення рівня доступності влади для всіх громадян.

Директива Європейського Союзу про електронні підписи містить два визначення електронного підпису – власне електронний підпис, і “розширений” електронний підпис. Під електронним підписом в Директиві розуміють “дані в електронній формі, які прикладені або логічно приєднані до інших електронних даних, і які використовуються як метод аутентифікації” (п. 1 ст. 2). Під розширеним електронним підписом слід розуміти електронний підпис, який відповідає наступним вимогам: а) він виключно відноситься до особи, яка підписалася; б) за його допомогою можна ідентифікувати особу, яка підписалася; с) він створений за допомогою засобів, які особа, що підписалася, може мати під своїм виключним контролем; d) він з’єднаний з даними, до яких він відноситься, таким чином, що є можливість виявити наступну модифікацію таких даних” (п. 2 ст. 2).

Документи, описані вище, повинні бути фундаментом для імплементації їх норм в українську нормативно-правову базу. В умовах сучасного рівня світової глобалізації розвиток інформаційного суспільства в Україні не може відбуватися сепаративно від інших країн. Тому важливим елементом інтеграції України в європейський простір є врахування стандартів її стратегічних партнерів, зокрема Європейського Союзу, що проголошено пріоритетним напрямом зовнішньополітичного курсу держави. Щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, то слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 р.6 була схвалена Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Метою адаптації є досягнення відповідності правової системи України з правовою системою Європейського Союзу (acquis communautaire), яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього.

Важливим документом, реалізація якого наблизить Україну до інтеграції в Європейський світовий простір, до членства в Євросоюзі, а, зокрема, і до формування інформаційного суспільства, є План дій "Україна - Європейський Союз", схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005 р., Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом 21.02.2005 р.7 На виконання цього стратегічного документу Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 26.04.2007 р. №238-р. 8 затвердив перелік заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна - ЄС. У даному акті значну увагу присвячено розвитку інформаційного суспільства. Так, серед заходів і завдань зокрема визначено:

1) Прискорення досягнення прогресу у сфері політики та регулювання електронних засобів зв'язку:

 • прийняти національну стратегію розвитку телекомунікацій в Україні та розпочати її реалізацію;
 • прийняти нормативні акти з питань ліцензування, з'єднання, нумерації та загального доступу до основних телекомунікаційних послуг відповідно до Закону України "Про телекомунікації";
 • забезпечити добросовісну конкуренцію на ринку послуг електронних засобів зв'язку.

2) Прискорення досягнення прогресу у розвитку сфери послуг інформаційного суспільства та інтеграції України до дослідження технологій інформаційного суспільства:

 • прийняти державну програму "Електронна Україна" з метою розвитку інформаційного суспільства та вивчити можливість підтримки її виконання з боку ЄС;
 • сприяти широкому використанню нових технологій суб'єктами господарювання та державними органами, особливо в галузі охорони здоров'я та освіти (електронна комерція, електронний уряд, електронна охорона здоров'я, електронне навчання), шляхом створення сучасної інфраструктури, підвищення ефективності підготовки і реалізації пілотних проектів, наприклад, взаємного визнання електронних підписів.

6http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 7http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=c&find=1&typ=75 8http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Реалізація даного документа сприятиме формуванню та розвитку інформаційного суспільства в Україні, включаючи зокрема і технології е-урядування, відповідно до європейських стандартів.

Якщо ж проаналізувати досвід зарубіжних країн, які успішно застосовують технології е-урядування, то можна також виділити загальні засади їх функціонування:

 • сфокусованість на реальних потребах громадян і бізнесу;
 • використання сучасних методів і рішень;
 • оптимізація процедур взаємин держави, громадян і бізнесу, відпрацьовування механізмів “електронної демократії”;
 • висока якість послуг;
 • облік специфіки потреб різних соціальних груп населення,концентрація на найбільш важливих темах суспільства;
 • надання державних послуг через різні канали, включаючи цифрове телебачення, центри громадського доступу;
 • підтримка проектів центральних і місцевих органів влади, здійснення координації і творення стандартів, що дозволяють створювати вертикально і горизонтально інтегровані державні мережні ресурси;
 • ефективне вирішення питань захисту мереж та інформації;
 • реалізація механізмів, що забезпечують захист прав особистості;
 • оптимізація структури державного апарату і всієї системи державного управління, навчання державних службовців новим формам роботи;
 • удосконалення управлінської культури.
 • створення системи стимулів і мотивації;
 • визначення реальних і доступних для громадян інформаційних показників ефективності функціонування державного апарату і державних служб.

У той час, коли банки, страхові компанії і підприємства роздрібної торгівлі швидко скорочують витрати, переходячи до використання можливостей Інтернету, державні органи все ще зіштовхуються з проблемою надмірних витрат. Дотепер вони працюють, напрочуд, повільно і неефективно, і ця проблема в тій чи іншій мірі властива багатьом країнам. У цьому, як правило, немає провини окремих працівників, що дотримуються застарілих процедур і користуються лише найпримітивнішими технічними засобами. У державних органів є унікальна можливість згодом очолити інформаційне суспільство, шляхом його нормативної, організаційної і фінансової підтримки. Проникнення інформаційних технологій і Інтернет-технологій у структури влади однозначно підпадає під виконавчу оперативну діяльність, і саме тут необхідна найбільш тісна співпраця з органами влади.

Таким чином, проаналізовані документи об’єднують у собі ті важливі стандарти (засади) е-урядування, дотримуючись яких Україна матиме реальні шанси для впровадження е-урядування. Міжнародна нормативно-правова база має стати основою для імплементації в національне законодавство, яке повинно належно виконуватися відповідно до зазначених стандартів.

2. Зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

Технології е-урядування уже давно використовуються і успішно функціонують у багатьох зарубіжних країнах (США, Сінгапур, Великобританія¬, Швеція, Данія, Норвегія, Коста-Ріка, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Латвія, Естонія, Чехія тощо). Так, Уряд США надає громадянам різноманітні послуги через Інтернет: видачу ліцензій, сплату податків тощо. В Англії реєстрація фірм потребує заповнення через мережу тільки однієї форми. Фінляндія та Сінгапур пропонують своїм громадянам послуги через мобільний зв’язок. Наприклад, Верховний суд Сінгапуру надсилає громадянам SMS, щоб нагадати дату засідання. Крім того, ті громадяни Сінгапуру, котрі авторизовані на сайті, можуть електронним способом подавати до суду позови у незначних справах. On-line податкова служба Ірландії дозволяє підприємствам отримувати інформацію про оподатковування, сплачувати податки, заповнивши відповідні електронні форми, а також отримувати податкові кредити. Сайт Земельної служби цієї ж держави надає компаніям інформацію про нерухомість і дає можливість здійснювати будь-які операції, пов'язані із землею і нерухомістю. Сайт Федерального агентства зайнятості Ірландії містить інформацію про ринок робочої сили для роботодавців і працівників, а сайт Реєстраційної палати дає можливість зареєструвати компанію будь-якої організаційно-правової форми, зареєструвати найменування компанії, внести зміни в статутні документи, оформити фінансові документи, легалізувати іноземні документи. В Естонії функціонує Інтернет-портал "Сьогодні вирішую я" (Tana otsustan mіna), за допомогою якого громадянин республіки може взяти участь в управлінні державою - висловити свою думку про поточні процеси у країні, запропонувати поправки до законопроектів тощо. Цей портал також дозволяє користувачу голосувати. Якщо ідея поправки чи іншої пропозиції містить раціональне зерно і підтримується іншими Інтернет-користувачами, естонський прем'єр-міністр відсилає цю пропозицію зі своєю резолюцією у відповідне міністерство. На сьогодні болгари, завдяки новій IT-системі, котра об'єднує паспортний департамент із міністерством внутрішніх справ, поліцією та системою кримінального судочинства, можуть одержати паспорт протягом 5-10 хвилин. Зазвичай же ця процедура займає як мінімум кілька тижнів. Це все забезпечується технологіями е-урядування.

США

Аналіз загальної стратегії уряду США у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дозволяє стверджувати, що уряд:

 • зацікавлений у забезпеченні зручностей для громадян у взаємовідносинах з державними органами;
 • бере на себе роль лідера в електронізації економіки, у тому числі в стимулюванні розвитку електронної комерції;
 • реорганізовує свою роботу в межах національної ініціативи щодо зміцнення контролю за своєю діяльністю з боку громадян.

У даний час федеральний уряд США приділяє особливу увагу:

 • електронній торгівлі між державними організаціями та міністерствами, конкурсним електронним торгам на постачання товарів і надання послуг для: задоволення державних потреб;
 • доступу населення до урядової інформації;
 • використанню смарт-карт, в тому числі у федеральному уряді;
 • вирішенню різноманітних завдань, зокрема публікація офіційних документів на урядових Web-сайтах, електронізація сплати податків, надання статистичної інформації про роботу державних органів населенню;
 • застосуванню ІКТ в медицині і сфері охорони здоров’я.

Доступність посадовців федерального уряду президента США для населення і країни забезпечується за допомогою системи Comlink, що розроблена в Масачусетському інституті технологій (МІТ). Ця система сприяє наданню послуг, дозволяє публікувати урядові документи і відкрита для доступу всім користувачам Інтернету. Матеріали брифінгів, тексти виступів, звіти, проекти законів, що надаються канцелярією Білого Дому розміщуються на сервері розповсюдження електронної інформації системи Comlink. За оцінками оглядачів, більше мільйона користувачів щоденно отримують документи, що їх цікавлять.

Друга система – Open Meeting – була створена в рамках обговорення національної ініціативи підвищення підконтрольності уряду громадянам (ППУ). Вона дозволяє подавати пропозиції та одержувати відгуки на них в інтерактивному режимі електронною поштою. Однією з головних цілей створення цієї системи - спрощення процедури опитування та одержання пропозицій з різноманітних джерел. За наявними даними, системою Open Meeting скористалося понад 3 тисяч осіб, що надали близько 1200 пропозицій. Інформація для обговорення була структурована тематично і, таким чином, кожен учасник обговорення ініціативи ППУ міг вибрати ту чи іншу тему. Система передбачала виключно вільний обмін думками, без дебатів і прийняття кінцевих рішень.

Ці системи сприяли підвищенню доступності державних органів для населення країни і забезпечили громадян більш ефективними засобами доступу до державних документів. Водночас, федеральні службовці отримали інформацію про настрої виборців9 .

Державні послуги у США для населення надаються сьогодні багатьма шляхами: через торгові точки, банки і відділення зв'язку. Державні установи укладають з компаніями угоди з надання послуг. Так, наприклад, громадяни і приватні компанії отримали можливість оплачувати рахунки і сплачувати податки через свій місцевий банк. Мережу державних послуг, що діє у реальному світі, слід розвивати і у віртуальному вимірі. Особа, котра здійснює банківські операції через мережу Інтернет, повинна мати можливість оплачувати рахунки і сплачувати податки через свій банк.


9Дрожжинов В., Штрик А. “Электронное правительство информационного общества» (журнал PCWeek/Russian Edition) www.pcweekru/year2000/n15/cp1251/strategy/index.htm

Електронна Європа

“Електронна Європа” – ініціатива Європейської Комісії, виконавчого органу Євросоюзу, спрямована на прискорення трансформації європейського промислового суспільства в інформаційне. Європейці зацікавлені в покращенні та полегшенні доступу громадян до інформації держорганів, що забезпечує більшу прозорість діяльності органів державної влади, а також гарантуватиме більшу ефективність прийнятих Євросоюзом рішень. Необхідно здійснити великий обсяг роботи, для того щоб забезпечити громадянам доступ до Web-сайтів урядів окремих держав і європейських інституцій, забезпечивши їм зручні засоби для пошуку необхідної інформації.

Обмеження доступу до основних статистичних і економічних даних гальмує розвиток бізнесу загалом, а також приватного сектору вторинних послуг, що спрямовані на інформування суспільства зокрема. Тому необхідно полегшити одержання державної інформації, що в свою чергу стимулюватиме розвиток нових секторів послуг, які базуються на відкритих джерелах інформації.

Потенційний ефект після вирішення цього завдання важко переоцінити:

 • уряди стануть ближчими до простих громадян;
 • з???явиться можливість скоротити видатки на утримання урядових службовців;
 • будуть створені додаткові робочі місця для тих, хто надає вторинні послуги;
 • буде створено загальноєвропейський інформаційний ринок державної інформації10 .

10Дрожжинов В., Штрик А “Нынешнее поколение европейцев будет жить в информационном обществе” // PCWeek/Russian Edition: http://www.pcweek.ru/Year2000/N13/CP1251/Strategy/chapt2.htm

Великобританія

Впровадження електронного урядування у Великобританії ґрунтується на положеннях Білої книги модернізації уряду (Modernising Government White Paper) і оформлене у "Стратегічну концепцію обслуговування суспільства в інформаційну добу" ("E-citizen, e-business, e-government. A strategic framework for public service in the Information Age"). Основна мета концепції полягає в конкретизації процесу переходу до уряду Інформаційної Доби. У програму включені такі питання:

 • структура і перелік послуг, які необхідно запровадити для звичайних користувачів та неурядових організацій;
 • розширення спектру послуг, які надаються органами влади;
 • забезпечення максимального охоплення населення урядовими послугами;
 • покращення ефективності користування інформацією;
 • визначення конкретних заходів щодо реалізації всіх змін, необхідних для впровадження концепції.

Досвід свідчить, що громадяни при взаємодії з урядом переслідують передусім власні інтереси і при цьому бажають, щоб наданий їм сервіс був високоякісним, а способи його надання - доступними і зручними. Населення, як правило, не цікавить організаційна структура уряду, які функції має та чи інша державна установа, як ці функції розподілені між ними та між центральними і місцевими органами влади. Тому необхідно сформувати стратегічний план партнерства державних структур різних рівнів щодо надання адміністративних послуг найбільш розумними і раціональними способами для споживачів, ґрунтуючись на реаліях навколишнього середовища та нових способах здійснення комерції.

Урядова стратегія передбачає розвиток і використання всіх електронних видів надання послуг. Це означає, що послуги можуть надаватись через Інтернет, мобільний зв’язок, цифрове телебачення, спеціальні центри. Водночас, електронний сервіс не виключає можливості особистого контакту. Певну стурбованість викликає проблема задоволення специфічних та індивідуальних потреб людей, а тому і передбачається створення бізнес-порталів для малих та середніх підприємств та особистих домашніх веб-сторінок для окремих громадян.

Цікаво розглянути чотири рівні “електронної” взаємодії, що виділяються у країнах західної демократії на прикладі Великобританії: державних установ з громадянами, громадян з бізнесом, державних установ з постачальниками та державних установ між собою. Ці рівні наведені у таблиці і позначені вже згаданими вище абревіатурами: G2C, C2B, G2B, G2G.

Вид взаємодії Опис заходів
Взаємодія державних установ з громадянами (G2C):

Оподаткування, інформування, охорона здоров’я, освіта
Збільшення шляхів взаємодії, зручність, зниження вартості послуг, підвищення персональної спрямованості послуг, підвищення рівня інформованості населення про спектр послуг та політику державних органів, підвищення рівня демократії та відкритості суспільства.
Взаємодія громадян з бізнесом (C2B):

Підтримка програм розвитку, регулювання, оподаткування
Прискорення взаємодії, зменшення вартості послуг, спрощення управління.
Взаємодія державних установ з постачальниками (G2B): Електронні послуги Зниження вартості послуг, покращення управління ресурсами.
Взаємодія державних установ між собою (G2G):

Зв’язки між міністерствами та агентствами, центральною та місцевою владою, а також між окремими політиками.
Підвищення достовірності даних та ефективності їх використання, зменшення вартості послуг, покращення використання баз даних, удосконалення системи державного управління.

Нові способи комерції змінюють взаємовідносини між громадянами та урядом. Оскільки доступ до інформації гарантується Законом про свободу інформації, всі урядові організації повинні відповідально ставитись до запитів споживачів. Водночас важливо гарантувати захист персональних даних та комерційної інформації. Особливе місце займає тут питання взаємодії уряду з громадянами, оскільки зменшення вартості зв’язку створює підґрунтя для зміни життєвих умов більшості населення. Для того, щоб послуги надані на базі сучасних технологій відповідали висунутим вимогам, необхідно:

 • забезпечити доступ до послуг саме там, де виникає найбільша потреба у них;
 • використовувати широкий спектр засобів взаємозв’язку, включаючи дзвінки від громадян та мережу Інтернет;
 • сегментувати ринок з врахуванням специфічних потреб різноманітних груп населення;
 • забезпечити зворотній зв???язок щодо змісту та якості наданих послуг;
 • організувати різносторонній аналіз інформації за різними моделями використання послуг;
 • залучити користувачів до процесу вдосконалення та модернізації послуг.

Водночас, трансформація традиційних форм взаємодії уряду і громадян в цифровій формі не повинна породжувати соціальну нерівність. У зв’язку з цим уряд зобов’язаний сприяти зменшенню цифрового розшарування суспільства. Для цього ведеться цілеспрямована політика у сфері підвищення комп’ютерної грамотності, створення навчальних центрів і покращення умов для підвищення кваліфікації персоналу у сфері інформаційних технологій, у тому числі, через забезпечення доступу до національної освітньої мережі та мережевої бібліотеки Великобританії. Подолання цифрового бар’єру передбачає не лише підвищення комп’ютерної кваліфікації та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів. Окремі громадяни не бажають, або ж не мають можливості стати безпосередніми користувачами нових технологій. Але дана стратегія враховує і цю категорію громадян. Прем’єр-міністр Великобританії вважає, що модернізований, ефективний уряд зобов’язаний підтримувати новітні досягнення та розробки в електронному бізнесі. Розглянуті вище стратегічні принципи спрямовані на реалізацію цих намірів шляхом реструктуризації комерційної діяльності уряду та впровадження нових технологій.

Основні положення стратегії уряду Великобританії спрямовані на сприяння інноваціям у сфері надання послуг громадянам. Однак, єдина модель розвитку електронної комерції в органах влади поки що не створена. Окремі моделі розроблені лише для певних міністерств і агентств у відповідності до їх функцій та кола споживачів. Аналізуючи ці моделі, можна виділити у них такі основні елементи:

 • забезпечення інновацій за рахунок надання нових видів послуг;
 • одночасний розвиток номенклатури послуг і покращення обміну інформацією між громадянами;
 • обмін між громадянами та організаціями досвідом ведення комерційної діяльності з державними органами;
 • забезпечення однотипного взаємозв???язку з користувачами послуг;
 • наявність ефективної структури і механізмів успішного впровадження пооектів.

Можливість прямого доступу громадян до урядових документів передбачена в офіційному документі "Модернізація уряду", в якому йдеться про "забезпечення надання послуг населенню 24 години на добу, 7 днів у тиждень". У країні вже розроблено програма "Прямий доступ" (Dіrect Access)11 , що дозволить усім державним установам надавати громадянам у зручний для них час електронний доступ до усіх форм документів. Кількість таких форм перевищує 100 тисяч.

На першому етапі проекту громадяни роздруковуватимуть форми, заповнюватимуть і надсилатимуть у державні органи звичайною поштою. На другому етапі, коли буде належним чином відпрацьована технологія електронних підписів, форми будуть заповнюватися на комп’ютерах і надсилатися електронними каналами зв'язку.

Проект Dіrect Access допомагає скоротити потоки паперових документів і знизити витрати. Переваги Dіrect Access активно використовуються центральними і місцевими органами влади на всій території Великобританії.


11Direct Access Government http://www.dag-business.gov.uk/

Ірландія

Система електронного уряду спрямована на те, щоб покращити взаємодію між урядом і комерційними компаніями і забезпечити об’єднаний портал доступу бізнесу до уряду. Система розроблена під контролем Міністерства підприємств, торгівлі та зайнятості і сприяє координації роботи різних урядових структур. Он-лайнова податкова служба дозволяє підприємствам одержувати інформацію про оподатковування, сплачувати податки, заповнивши відповідні електронні форми, а також одержувати податкові кредити.

Сайт Земельної служби надає компаніям інформацію про нерухомість і дає можливість здійснювати будь-які операції, пов'язані із землею і нерухомістю. Сайт Федерального агентства зайнятості містить інформацію про ринок робочої сили для роботодавців і працівників. Сайт Реєстраційної палати дає можливість:

 • зареєструвати компанію будь-якої організаційно-правової форми;
 • зареєструвати найменування компанії;
 • внести зміни в статутні документи;
 • оформити фінансові документи;
 • легалізувати іноземні документи.

Уряд вважає, що необхідно прискорити розвиток системи електронного уряду й особливо деяких проектів, включаючи:

 • створення загальнодоступних баз даних про найбільш значимі події громадського життя та діяльність ірландських підприємств;
 • розробку інформаційних проектів урядових закладів. Електронний спосіб взаємодії з урядом дозволить знизити витрати і ефективно перерозподіляти ресурси.

Німеччина

Німеччина є однією з провідних країн у галузі розвитку Інтернету. Висока швидкість розвитку інформаційних технологій змушує державні органи вчитися використовувати їх для підвищення ефективності роботи і бути готовими до швидких змін. З цією метою Німеччина приступила до реалізації програми BundOnlіne 2005 ("Німеччина в Мережі"), що спрямована на забезпечення надання всього спектру державних послуг через Інтернет до 2005 року. Внаслідок цього громадяни одержать доступ до 1,2 тис. онлайнових послуг державних установ. Зокрема, у жителів країни з'явиться можливість заповнити податкову декларацію, продовжити дію водійського посвідчення або паспорту тощо через мережу Інтернет. У рамках програми також передбачається обладнати 181 відділення Національної служби зайнятості пунктами безкоштовного доступу в Інтернет для безробітних, котрі зможуть скористатися ними для надсилання своїх резюме і пошуку вакансій.

Деякі послуги уже надаються, у тому числі заповнення електронних заявок у Федеральному адміністративному відомстві, менеджмент службових поїздок федеральних працівників, а також управління інформацією у Федеральному міністерстві внутрішніх справ. Крім того, через мережу Інтернет приймаються прохання від студентів про надання їм фінансової допомоги. В усіх випадках відомості надходять у систему й автоматично направляються на сервер обробки даних документообігу. Після закінчення процесу обробки електронна форма з інформацією направляється назад користувачу. Ці рішення були реалізовані шляхом впровадження новітніх інтернет-технологій в програми управління документообігом. Створені програми безкоштовно передаються в усі державні установи Німеччини. Серед переваг програми “BundOnlіne 2005” варто виділити підвищення зручності роботи для громадян і більш раціональне використання управлінських ресурсів.

До недавнього часу менеджмент службових поїздок здійснювався в уряді Німеччини децентралізованим способом, що призвело до непотрібного дублювання і витрат ресурсів. Тому недавно було прийняте рішення, що принесло велику економію. Основним компонентом цього рішення стало призначення менеджера з питань організації поїздок. Використовуючи транспортну базу даних, менеджер домовляється з провайдерами послуг з метою вибору найкращого варіанту в конкретному випадку. Із впровадженням цієї системи купівельна спроможність федерального уряду зросла, схеми поїздок були переглянуті, а самі користувачі тепер набагато краще орієнтуються в наданих їм послугах. Впровадження служби планування поїздок призвело до 15-відсоткової економії всіх транспортних витрат і до 50-відсоткової економії адміністративних витрат. Окрім цього, на регіональному і місцевому рівнях відбувається додаткова економія витрат.

Ще одним проектом, реалізованим у рамках впровадження електронного уряду, стало перетворення землі Шлезвіг-Гольштейн у "електронний регіон" (e-regіon) шляхом організації надійної інфраструктури, що дозволяє здійснювати швидкий і ефективний обмін інформацією. Цей проект спрямований на створення "державної універсальної установи", що забезпечить доступ до будь-яких послуг з будь-якого місця на території регіону12 .


12Перспективы развития «электронного правительства» в Германии http://www.microsoft.com/rus/government/newsletters/issue10/issue10_8.asp.

Швеція

Уряд Швеції оцінив можливі наслідки переходу на електронну систему закупівель і з'ясувалось, що це може дати 50-відсоткову економію коштів на проведенні операцій між контрагентами. Крім того, оцінка вказувала на підвищення якості пропонованих продуктів і послуг. Впевненість уряду у високій ефективності електронної торгівлі була настільки висока, що вже до кінця 1999 року шведські державні установи проводили електронним способом до 95 відсотків своїх закупівель.

Інформаційні програми обслуговують 125 тисяч користувачів, у тому числі постачальників продуктів і послуг працівників центральних і місцевих органів влади. Користувач цієї системи одержує доступ до баз даних, у яких зберігається інформація про контракти, ціни тощо. Ознайомившись з цією інформацією, можна скласти замовлення відповідно до фінансових вимог окремої установи. Система має також автоматичну процедуру узгодження рішень про закупівлі із керівництвом. Після схвалення начальника, замовлення електронними каналами зв'язку відправляється відповідному постачальнику13 .


13Информационные решения для еЗакупок в Швеции http://www.ibiz.ru/egov/articale.phtml?id=12

Естонія

Уряд Естонії в рамках реалізації концепції "електронного урядування" створив та ввів у дію в червні 2001 року інтернет-портал "Сьогодні вирішую я" (Tana otsustan mіna), за допомогою якого будь-який житель республіки може взяти участь в управлінні державою - висловити свою думку про поточні процеси у країні, запропонувати поправки до законопроектів тощо. Протягом останніх декількох років у країні успішно функціонує єдина комп'ютерна база даних та інтернет-портал, що забезпечують більш ефективну взаємодію між державними установами та громадянами Естонії.

Коментуючи новий пілотний проект, газета Eestі Paevaleht пише, що портал "Сьогодні вирішую я" дозволяє користувачу висловлювати свою думку про поточні події у країні, вносити поправки до законопроектів, а також голосувати. Якщо ідея поправки чи іншої пропозиції містить раціональне зерно і підтримується іншими інтернет-користувачами, естонський прем'єр-міністр відсилає цю пропозицію зі своєю резолюцією у відповідне міністерство.

Для користування порталом "Сьогодні вирішую я" необхідно пройти процедуру реєстрації, для того, щоб одна людина не мала можливості голосувати кілька разів. Однак ці дії уряду зазнають серйозної критики з боку опозиційних сил Естонії. Основний аргумент опозиціонерів полягає в тому, що правлячі праволіберальні партії прагнуть заручитися додатковою підтримкою молодих громадян і серйозно утискати права традиційно активних літніх виборців, що не мають вдома комп'ютерів і не володіють навичками роботи з Інтернетом14 .


14Эстонское правительство станет ближе к виртуальному народу // Информационное агентство «Росбалт», 19 июня 2001 г. http://www.rosbalt.ru/index.php?cn=12178

Швейцарія

Частиною програми швейцарського уряду в сфері розвитку Інтернет-послуг (до 2005 року) є повний переклад перепису населення з паперової форми на електронну основу. Для успіху цього починання необхідне не тільки бездоганне володіння інформаційними технологіями, але й вирішення проблеми інформаційної нерівності в країні.

У Швейцарії проживає 7,2 млн. чоловік, що говорять чотирма національними мовами. З них 2 млн. жителів регулярно користуються Інтернетом. У країні діють відмінні лінії зв'язку і телекомунікаційна інфраструктура, а органи влади активно просувають програми "електронного урядування". Очевидно, що глибокі зміни в інформаційних технологіях докорінно вплинули на роботу державних службовців, відкривши нові шляхи для збору й обробки даних.

Перепис населення проводиться у Швейцарії з 1850 р., і це не єдина країна, що почала переходити від паперових методів до електронних форм. Світовими першопрохідниками в цій галузі є, крім Швейцарії, США і Сінгапур. Мета таких проектів - знизити витрати, зменшити час збору даних, прискорити обробку і підвищити цінність зібраних відомостей. Тому, в ході проведення електронного перепису в Швейцарії людині не потрібно надавати інформацію, що вже зберігається в одній з державних служб. Загальна ідея проекту полягає в новому підході до збору даних в інформаційному суспільстві.

У 2000 р. уряд запропонував громадянам Швейцарії вибір між традиційним паперовим і електронним методами перепису населення. Відомості, передані користувачами через мережу, кодувалися і зберігалися в центральній базі даних. Система була захищена, а громадяни могли скористатися телефонною підтримкою для надання інформації. Робота на веб-вузлі була досить проста: людина знаходила своє ім'я і вносила необхідні дані.

Важливим фактором, що сприяє успішній реалізації проекту, стало співробітництво Статистичного управління з ІТ-компаніями, особливо з Mіcrosoft, який став спонсором проекту із самого початку проведення робіт. Систему не вдалося б реалізувати без підтримки партнерів. Інші фактори успіху - зручний інтерфейс веб-вузла, можливість вибору мови для користувача, гнучкість і розширюваність системи, а також швидкість, з якою вона була розроблена.

Проект був дуже добре сприйнятий жителями Швейцарії: 300 тис. громадян заповнили форми перепису через Інтернет, а в роботі веб-вузла не було відзначено ніяких проблем з безпекою. Зібрані дані відрізнялися високою якістю. Типовим користувачем он-лайнової служби був громадянин з вищою освітою, що живе в невеликому містечку, яке нараховує від 5 до 20 тис. жителів. Кошти, вкладені в систему, повернулися після першого ж її використання.

Хоча проект продемонстрував великі перспективи електронного перепису населення, необхідно вирішити серйозні питання, перш ніж у ньому зможе взяти участь усе населення країни. Найважливіша проблема в цьому напрямку - інформаційна нерівність серед населення. Рівень участі чітко свідчить про те, що Статистичному управлінню ще далеко до залучення всього населення. Людям усе ще бракує стимулів для використання Інтернету в подібній справі - вони звикли заповнювати форму перепису на папері. Частково причиною цьому послужила недостатня довіра до збереження конфіденційності інформації. І поки ці питання не будуть вирішені Статистичному управлінню доведеться використовувати обидва методи збору даних.

Надалі управління планує організувати поширення даних перепису через мережу Інтернет, створити інші електронні державні служби, наприклад, для голосування і заповнення податкових декларацій, а також он-лайнову систему збору даних для приватних компаній і державних органів. Очікується, що в ході перепису населення в 2010 р. при зборі даних будуть використовуватися електронні реєстри, он-лайнові форми і телефонні інтерв'ю.

Обробка даних електронного перепису населення у Швейцарії скоротилася на рік. Перепис населення у Швейцарії в 2000 році став європейською прем'єрою: уперше громадяни країни одержали можливість відповідати на питання як на папері, так і через Інтернет.

Швейцарці реєструвалися на сайті електронного перепису www.e-census.ch, вводячи своє ім'я і пароль, після чого одержували форму з уже частково заповненими персональними даними. У їхньому розпорядженні була пояснювальна інформація, онлайнова довідка і приклади відповідей на запитання.

Система електронного перепису адаптувала питання, що задаються, на підставі відповідей, даних на попередні питання, а також перевіряла вірогідність і повноту інформації, що вводиться. Вона пропускала питання, що не ставляться до даного жителя. Користувач же міг у будь-який момент перервати роботу із системою і повернутися до неї пізніше, причому вся раніше введена інформація автоматично зберігалася 15 .


15Перепись населения в Швейцарии htpp://www.ibiz.ru/egov/articale.phtml?id=66.

Сінгапур

З 1980 року Сінгапур приділяє інформаційним технологіям особливу увагу. Ціль урядового плану - перетворити Сінгапур в "інтелектуальний острів", де державне управління, бізнес, освіта, наукові дослідження, дозвілля й інші сфери життєдіяльності взаємодіють на основі інформаційних технологій. На це виділяється щорічно більш 400 млн. дол. Комп'ютерна техніка широко використовується у сфері освіти: від дитячих садків до університетів. Сінгапур займає перше місце у світі за ступенем обладнання шкіл сучасними комп'ютерами і програмами: на сімох учнів початкових шкіл припадає один ПК, у середніх школах ця пропорція становить 5:1.

Ключова частина сінгапурської інформаційної стратегії - перша у світі державна інтерактивна мультимедійна мережа "Сінгапур-один". Вона дозволяє ефективно працювати в "інтелектуальному середовищі": робити покупки, здійснювати банківські операції, знайомитися з новинами, розважатися. На 2002 рік "Сінгапур-один" мала 60 тис. користувачів. До кінця 2001 року ними стало 50% сімей країни. Послугами Інтернету вже користується кожен шостий її житель. Р

озроблена Національною Радою Комп'ютеризації система обслуговування громадян e-citizen, назва якої може розшифровуватися не тільки як "електронний громадянин", але і як “кожен громадянин” (every cіtіzen), об’єднує всі електронні операції. Для організацій портал надає доступ до електронних форм податкових та інших платежів, а також до системи електронних державних закупівель. Тут можна зареєструвати товарний знак або патент, одержати інформацію про різні урядові програми підтримки і розвитку бізнесу, пільгових схемах кредитування, консалтингу і навчання, особливо ті, що стосуються малих і середніх підприємств.

Підхід Сінгапуру унікальний тим, що уряд країни ніколи не випустить з уваги питання, пов'язані з реалізацією концепції "електронного урядування". Так, наприклад, коли три роки тому Служба інформаційних технологій Міністерства оборони ввела в дію першу у світі інтернет-систему урядових закупівель, незабаром після цього Міністерство фінансів і Національна рада з питань обчислювальної техніки почали задумуватись над поширенням цієї системи на інші державні служби.

Електронні мережі Сінгапуру включають торговельну TradeNet (проходження по ній документів займає всього 3 хвилини), морську MarіneNet, портову PortNet і електронну систему обліку судових документів Electronic Fіllіng System 16.


16«Сингапур: единый портал электронного обслуживания граждан», eGovernment – технологии и решения для электронного правительства» www.egovernment.ru/article.phtml?id=46.

Канада

Завдяки бурхливому росту інформаційних технологій і їхньому широкому розповсюдженню можна з впевненістю сказати, що сьогодні світ переживає нову революцію. Щодня понад 150 тис. нових користувачів уперше підключаються до мережі Інтернет. Суспільство пройшло довгий шлях: від загальних телефонних ліній для декількох абонентів до нинішнього рівня розвитку техніки, коли по одному кабелю може передаватися 15 млн. розмов одночасно.

Єдиною альтернативою розвитку є перехід до нових технологій і створення на їхній основі процвітаючого співтовариства. Державні органи є однією з рушійних сил цього процесу.

Наприклад, Уряд провінції Нью-Брансквік запровадив знижки на придбання комп'ютерів, і протягом двох років - термін дії цих знижок - комп'ютерні магазини повністю розпродали свій товар. У цій провінції було створено 230 комп'ютерних центрів, де можна освоїти навички роботи на комп'ютері, що служить важливим фактором подолання інформаційної нерівності. Кожен випускник середньої школи в цьому регіоні для одержання атестата повинен пред'явити свідоцтво про закінчення комп'ютерних курсів. Знижки на придбання комп’ютерів були впроваджені і в Квебеку, що призвело до того, що за рік кількість осіб, підключених до Інтернету, зросла на 13%17 .


17Канада: электронное взаимодействие правительства с бизнесом и гражданами http://www.ibiz..ru/egov/article.phtml?id=17.

Австралія

Органи влади штату Вікторія запровадили систему MAXІ, що стала лауреатом різних премій. MAXІ - єдиний вузол обслуговування населення, доступний не тільки з персональних комп'ютерів з Інтернет-доступом, але і через 50 web-кіосків, а також по телефону 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів у році. Система забезпечує проведення операцій між місцевим урядом і фізичними та юридичними особами.

Австралійське податкове управління (АПУ) ввело електронну форму податкових декларацій у 1999 році. Зараз 75% усіх декларацій про прибутки надходить в електронному вигляді через портал податкового управління. Він обладнаний калькуляторами, "розумними" бланками, засобами зворотного зв'язку, звітами про роботу АПУ тощо.

Найближчим часом Податкове управління надасть компаніям на компакт-дисках програму "електронного обліку", що враховує потреби малих підприємств. Це допоможе їм в управлінні своїми фінансами й у бізнес-плануванні, полегшивши перехід на нову податкову систему.

Як тільки служба зайнятості прийняла рішення надавати якомога більше послуг через Мережу, вона мало не за одну ніч виявилася на 20-ому місці щодо відвідуваності серед всіх веб-вузлів Австралії. В он-лайновій службі зайнятості (www.jobsearch.gov.au) є могутня пошукова машина щодо вакансій, інформація про професії, аналізи і прогнози щодо ринку праці, відомості про навчання і дані про умови працевлаштування. Цей веб-вузол миттєво вплинув на всю промисловість країни: підприємства охоче реєструвалися на ньому, а сама служба перетворилася для них у головний засіб пошуку співробітників. Кілька місяців тому одна з найбільших австралійських газет запропонувала розмістити усі свої оголошення про працевлаштування на цьому веб-вузлі. Щорічна економія від роботи служби в мережі Інтернет становить майже 900 млн. дол.18


18Интегрированные операции между гражданами и местными властями http://www.ibiz.ru/egov/articale.phtml?id=15.

Південно Африканська Республіка

Завдання, що стоять перед урядами країн, що розвиваються, у сфері подолання інформаційної нерівності, мають унікальний характер, при цьому їхнє успішне вирішення може позитивно позначитися на створенні інтегрованого суспільства і реалізації електронного уряду у рамках усієї країни.

Одна з існуючих проблем стосується інформаційного наповнення Інтернету і грамотності населення країн, що розвиваються. Одним з основних шляхів впровадження інформаційних технологій у країнах, що розвиваються, є якомога більш швидке об'єднанні людей за допомогою "єдиного уряду". Ті держави, у яких цей процес ще не знайшов широкого застосування, мають навіть деяку перевагу, оскільки вони можуть просунутися у цьому плані вперед швидше, ніж країни з уже сформованою інфраструктурою. Інвестиції у створення нової інфраструктури найчастіше будуть меншими, аніж витрати на модернізацію вже наявного устаткування - у країнах, що розвиваються, найчастіше не існує ніякої бази для впровадження інформаційних технологій. Ступивши на шлях запровадження електронного урядування пізніше, ніж інші країни, ПАР одержала можливість уникнути помилок, зроблених першоприхідцями, і скористатися їхніми досягненнями.

У ПАР діє дві програми, спрямовані на подолання інформаційної нерівності: SІTA і Mіllennіum Afrіca Renaіssance. Діяльність Південноафриканського агентства з інформаційних технологій SІTA (State Іnformatіon Technology Agency of South Afrіca) спрямована на активне впровадження інформаційних технологій в управлінні державою. Призначенням проекту Mіllennіum Afrіca Renaіssance ("Африканське відродження на рубежі тисячоріч") є підтримання миру, безпеки і стабільності, а також впровадження демократичних форм правління. У цьому проекті сформульовані стратегії у сфері розвитку африканської промисловості і людських ресурсів, пропонується план інвестицій у сфери інформаційної технології, зв'язок, транспортну й енергетичну інфраструктуру, а також описуються механізми фінансування.

З огляду на ті проблеми, які необхідно подолати країнам, що розвиваються, і ті можливості, що можуть бути для цього використані, Південно-Африканська Республіка розробила поетапний план створення електронного уряду. Перша стадія, "єдиний уряд", націлена на те, щоб у першу чергу поліпшити взаємодію державних відомств між собою. Реалізація другої стадії, "універсального доступу", дозволить будь-якій людині підключатися до державних служб через мережу Інтернет, не зустрічаючи ніяких мовних перешкод.

Сьогодні, проект SІTA уже повністю реалізований. Крім того, введена в дію національна система ідентифікації особи користувача (user ІD) на основі смарт-карт і окремі елементи електронної судової системи. Основні складові успішного впровадження проектів - прискорення обслуговування клієнтів, прийнятна вартість, актуальність інформації, доступність і легкість у використанні.

Електронна мережа - гарантія "прозорих" і чесних виборів у Південній Африці. Загальнонаціональні вибори 2 червня 1999 року перенесли виборчий процес у ПАР в інформаційне століття. Для країни, де відсутня розвинена технологічна інфраструктура, а в сільській місцевості у деяких місцях немає навіть телефонного зв'язку, це грандіозне досягнення.

Для складання першого в країні виборчого списку застосовувалися спеціальні пристрої зчитування штрих-коду (на зразок контрольних сканерів, використовуваних у супермаркетах). У цілому було зареєстровано понад 18 млн. виборців. Для збору й оприлюднення результатів голосування був створений "Виборчий центр", обладнаний 25 високошвидкісними серверами і з'єднаний з автоматизованим центром обробки телефонних дзвінків.

Система перевірки результатів працює з даними, що надходять з кожної з 14500 виборчих дільниць, порівнюючи інформацію, отриману факсом, телефоном і через глобальну супутникову мережу. У періоди пікового навантаження число її користувачів може досягати 900 чоловік19 .


19Электронная сеть – гарантия «прозрачных» и честных выборов в Южной Африке http://www.ibiz.ru/egov/articale.phtml?id=27.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом