→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

HTTP-протокол роботи з WWW

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Протокол передачi гiпертексту) являє собою протокол прикладного рiвня. HTTP забезпечує високопродуктивний механiзм тиражування iнформацiї мультимедiйних систем незалежно вiд типу представлення даних. Протокол побудований за об'єктно-орiєнтованою технологiєю i може використовуватися для вирiшення рiзних завдань, наприклад, роботи iз серверами iмен або керування розподiленими iнформацiйними системами. На цей момент найпоширенiшою є специфiкацiя протоколу "НТТР/1.1", що i буде описана далi.

WWW (World Wide Web, "Всесвiтнє павутиння") складається з комп'ютерiв, що надають графiчний доступ до iнформацiї, яка зберiгається на них. Спроможнiсть берегти мультимедiйну iнформацiю, таку, як вiдео, аудiо, картинки i звуки, робить WWW унiкальним засобом тиражування iнформацiї. WWW-сервер являє собою комп'ютер, на якому працює визначене програмне забезпечення, що надає можливiсть користувачам Internet пiд'єднуватися i користуватися WWW-ресурсами цього комп'ютера для пошуку i вибору iнформацiї.

З 1990 року протокол HTTP використовується iнформацiйною системою WWW як один з основних протоколiв роботи.

Сервiси WWW

Протокол HTTP дозволяє одержувати доступ до ресурсiв i сервiсiв WWW-серверiв. Для унiфiкацiї доступу до багатофункцiональних ресурсiв мережi WWW-сервери пiдтримують комплекс iнтерфейсiв, що дозволяють структурувати рiвнi i методи роботи з рiзними ресурсами мережi...

Принципи побудови HTTP-з'єднання

Протокол HTTP побудований за моделлю "запит/вiдповiдь". Iншими словами, клiєнт встановлює з'єднання iз сервером i вiдправляє запит...
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом