→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології HTTP-протокол роботи з WWW

Сервiси WWW

Протокол HTTP дозволяє одержувати доступ до ресурсiв i сервiсiв WWW-серверiв. Для унiфiкацiї доступу до багатофункцiональних ресурсiв мережi WWW-сервери пiдтримують комплекс iнтерфейсiв, що дозволяють структурувати рiвнi i методи роботи з рiзними ресурсами мережi. По сутi кожний з iнтерфейсiв являє собою об'єкт мережi зi своїми методами i своєю структурою. Узгоджена взаємодiя цих об'єктiв i складає всю рiзноманiтнiсть свiту WWW.

URI (Uniform Resourse Indentifier, iдентифiкатор ресурсу), URL (Uniform Resource Locator, Мiсцезнаходження ресурсу), URN (Uniform Resource Name, iм'я ресурсу) - рiзнi iмена того самого сервiсу, що призначений для iдентифiкацiї типiв, методiв роботи i комп'ютерiв, на яких знаходяться визначенi ресурси, доступнi через Internet. Цей сервiс складається з чотирьох частин:

  • Схема. Iдентифiкує тип сервiсу, через який можна одержувати доступ до сервiсу, наприклад, FTP - або WWW-сервер.
  • Адреса. Iдентифiкує адрес (хост) ресурсу, наприклад, www.ripn.net
  • Iм'я або шлях доступу. Iдентифiкує повний шлях до ресурсу на обраному хостi, що ми хочемо використовувати для доступу до ресурсу, наприклад, /home/images/image1.gif

Наприклад, файл "readme.txt", розташований на Microsoft WWW, являє собою ресурс з iдентифiкатором: http://www.microsoft.com/readme.txt. Це значить, що буде використовуватися тип доступу через HTTP, схема доступу визначена двокрапкою ":" i вказує на використання протоколу HHTP, два слешi визначають наступну адресу сервера www.microsoft.com; а файл , що вивантажується , з iм'ям /readme.txt - шлях до запитуваного файлу.

Iншими словами, URL, URI i URN - це спосiб для погодженої iдентифiкацiї ресурсiв у Internet.

Примiтка - Як правило, коли мають на увазi комп'ютер, на якому розташований ресурс, використовують значення URL або URN, а коли позначають ресурс цiлком (тип, хост, шлях), використовують URI. Певне, великої бiди в тому немає, якщо ви використовуєте одне позначення замiсть iншого, але обов'язково пояснюйте, що воно означає у контекстi.

URI ресурсу може мiстити не тiльки iм'я ресурсу, але i параметри, необхiднi для його роботи. Iм'я ресурсу вiддiлено вiд рядка параметрiв символом "i ". Рядок параметрiв складається з лексем, що роздiляються символом "&". Кожна така лексема складається з iменi параметра i його значення, роздiлених символом "=". Символи, що не входять у набiр символiв ASCII, замiнюються знаком "%" i шiстнадцятковим значенням цього символу. Наприклад, символ прогалини " " замiнюється на "%20". Для зазначеного ресурсу весь рядок параметрiв є одним рядковим параметром, тому тип, черговiсть або унiкальнiсть iмен окремих параметрiв рядка не iстотнi. Наприклад:

http://www.exe.com/bin/scrshell.runiin=10&go=ok%20and%20ok&event=l&event=2

Цей URI мiстить 4 параметри, з котрих 3 - числовi, а 2 - мають одне iм'я. Аналiз i розбiр значень окремих параметрiв цiлком покладаються на URI, у даному прикладi на ресурс scrshell.run.

HyperText Markup Language (HTML) - це мова опису, що мiститься на WWW-iнформацiї. HTML-файл - це звичайний ASCII-текст, що мiстить спецiальнi коди, якi позначають приєднану до файлу графiку, вiдео-, аудiоiнформацiю або виконуванi коди середовища перегляду iнформацiї - Web browser - Java Script, Java Classes. Вся ця iнформацiя зберiгається у файлах на WWW-серверi. Коли Web browser одержує доступ до цього файлу, вiн спочатку iнтерпретує закодовану в HTML-файлi iнформацiю, а потiм подає для користувача всю iнформацiю в графiчному або текстовому виглядi Web-сторiнок.

НТ у HTML позначає HyperText, основну концепцiю розмiщення iнформацiї на WWW. HyperText, або hyperlinks (гiперпосилання), мiстить зв'язку (URL) усерединi текстового документа, що дозволяє користувачу швидко переходити вiд однiєї частини документа до iншої або до iншого документа.

WWW переймає концепцiю файлiв iз гiперпосиланнями i використовує її на iншому рiвнi, встановивши гiперпосилання мiж Web-сторiнками i WWW-вузлами. Клацнувши мишею на одному з об'єктiв гiперпосилання на однiй Web-сторiнцi, користувач може не тiльки перемiщатися усерединi одного WWW-вузла мiж його Web-сторiнками, але й перемiщатися на iншi WWW-вузли з iншими ресурсами, якi розташованi в другому мiсцi i, мабуть, тi, що використовують iншi методи. Це вiдкриває можливостi навiгацiї по Internet, якi не iснували до появи WWW-серверiв.

HTML є платформно-незалежним стандартом, тому що вiн не мiстить яких-небудь параметрiв, що специфiкують ту або iншу платформу. Наприклад, параметри можуть визначати розмiр використовуваного фонта, але не мiстять вказiвок на те, який фонт використовувати. Вибрати потрiбний фонт надається browser на основi тих, що є на даному комп'ютерi. Керуючими конструкцiями мови є теги. Теги являють собою ключовi слова, взятi в кутовi дужки. Ключове слово - це звичайне слово англiйської мови, що позначає ту або iншу команду, яка повинна бути застосована до тексту, обрамленого тегами. Наприклад:

<font color="red">This is a red color's</font>

Рядок "This is a red color" буде видiлений у Web browser червоним кольором. HTML - це дуже проста мова опису стану об'єктiв, але його докладне обговорення виходить за рамки даної книги.

Ви зможете знайти безлiч матерiалiв з останнiх модифiкацiй стандартiв i описи HTML на WWW-вузлi http://ssu.sumy.ua/ ,http://ntu-kpi.kiev.ua, http://informika.ru

Common Gateway Interface (CGI) - це стандарт розширення функцiональностi WWW, що дозволяє WWW-серверам виконувати програми, аргументами роботи яких може керувати користувач. WWW-сервери дозволяють запитувати статичнi HTML Web-сторiнки i переглядати їх за допомогою Web browser. CGI розширює можливостi користувача i дозволяє виконувати програми, асоцiйованi з даною Web-сторiнкою, та надає можливiсть одержання динамiчної iнформацiї з WWW-сервера. Наприклад, користувач такого WWW-сервера може одержати останню iнформацiю про погоду, виконавши програму, що запитує прогноз погоди на даний момент iз бази даних.

CGI-iнтерфейс в основному править за шлюз мiж WWW-сервером i зовнiшнiми програмами, що виконуються. Вiн одержує запит вiд користувача, передає його зовнiшнiй програмi i потiм повертає результати користувачу через динамiчно побудовану Web-сторiнку. При цьому побудованi Web-сторiнки можуть докорiнно вiдрiзнятися одна вiд одної, якщо вони побудованi залежно вiд переданих користувачем параметрiв.

Частiше sусього CGI використовується для вибирання iнформацiї з баз даних. Користувач вводить запит у Web-сторiнку, WWW-сервер його читає, передає вiдповiдному додатку або запускає процес для його опрацювання, одержує результат запиту i показує його користувачу.

Механiзм CGI цiлком платформно-незалежний i може передавати данi мiж будь-якими WWW-серверами, що пiдтримують механiзм CGI. Оскiльки CGI заснований на файлах, що виконуються, немає обмежень на тип програми, яка буде здiйснюватися в CGI. Програма може бути написана на будь-якiй iз мов програмування, що дозволяє створювати модулi, що виконуються: С/С++, FORTRAN, Pascal, Visual Basic або PowerBuilder. CGI-програма також може бути написана з використанням командних мов операцiйних систем, таких, як Perl або Shell.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом