→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Сiм'я протоколiв TCP/IP

Склад сiм'ї протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу. До його складу входять протоколи UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP i багато iнших. Але оскiльки ТСР i IР найбiльш вiдомi протоколи цього комплексу, то часто посилаючись на даний набiр протоколiв, використовують термiн ТСР/IP. По сутi, ТСР/IР - це технологiя мiжмережевої взаємодiї.

ТСР/IР був розроблений спiльно членами об'єднання, що використовує процес експертної оцiнки документацiї, який називається Request for Comments (RFC). З часом RFC (першi RFC опублiкованi у 1969 р.) перетворився у набiр стандартiв i став використовуватися у побудовi продуктiв, котрi пiдпорядковуються одному чи декiльком стандартам RFC. Iснуючi RFC доступнi для масового використання. В основному вони призначенi для тих розробникiв i органiзацiй, хто проектує продукти i сервiси для використання в Internet, а також для тих, хто хоче краще зрозумiти iдеї i принципи, закладенi в основу сучасного кiберпростору.

ТСР/IР - це сiм'я протоколiв. Частина з них забезпечує виконання низькорiвневих мережевих функцiй для багатьох додаткiв, таких, як робота з апаратними протоколами, пiдтримка механiзму доставки пакета за адресою призначення через багато мереж i хостiв, забезпечення достовiрностi i надiйностi з'єднань та iн. Iнша частина протоколiв призначена для виконання прикладних завданнь, таких як передача файлiв, мiж компiютерами, вiдправлення електронної пошти або читання гiпертекстової сторiнки WWW-сервера.

Розглянемо, наприклад, процес вiдправлення пошти. Перш за все , тут використовується протокол роботи з поштою. Вiн визначає систему команд, якi один компiютер посилає iншому. Цi команди визначають, хто буде вiдправником повiдомлення, хто одержувачем, в якiй формi буде вiдправлятись саме повiдомлення. Цей протокол, як i iншi прикладнi протоколи, передбачає, що мiж комп'ютерами встановлено надiйне з'єднання. Саме за встановлення i забезпечення цього з'єднання i вiдповiдають низькорiвневi протоколи ТСР i IP.

Завданням ТСР є доставка всiєї iнформацiї компiютеру одержувача, контроль послiдовностi iнформацiї, що передається, повторна вiдправка не доставлених пакетiв у випадку збоїв роботи мережi. Крiм того, якщо повiдомлення велике, щоб вiдправити його в одному пакетi, ТСР дiлить i вiдправляє його декiлькома блоками. ТСР також здiйснює контроль за складанням початкового повiдомлення iз цих блокiв на компiютерi одержувача. Оскiльки цi функцiї необхiдно виконувати для багатьох додаткiв, iх об'єднали i видiлили в єдиний протокол, який мiг би користуватися всiма прикладними протоколами. ТСР можна розглядати як бiблiотеку процедур, яку використовують прикладнi протоколи, якщо необхiдно встановити надiйне i достовiрне з'єднання мiж комп'ютерами. Подiбно тому, як поштовий протокол використовує ТСР, сам ТСР використовує протокол IP, який забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю. Функцiї, якi пропонує ТСР, необхiднi для роботи багатьох додаткiв. Однак iснують додатки, що використовують замiсть ТСР свiй протокол, наприклад, UDP, якому для роботи також необхiдний механiзм, який би здiйснював доставку пакета за адресою (тобто рiвня IP).

Схему використання протоколiв легше уявити у виглядi дерева. На ньому листям будуть додатки користувачiв, якi працюють з протоколами найвищого рiвня (наприклад, поштовими протоколами). В свою чергу, протоколи верхнього рiвня являють собою гiлки крони. Рiвень ТСР можна передати як товстi сучки, якi ростуть iз стовбура i тримають крону. А сам стовбур - рiвень IP.

Подiбна модель побудови декiлькох рiвнiв протоколiв називається "багаторiвневим представленням мережевих протоколiв". Пiд цим ми розумiємо, що протокол на бiльш високому рiвнi при своїй роботi використовує сервiси запропонованi протоколами нижчого рiвня. Сiм'я протоколiв ТСР/IР має 4 яскраво виражених рiвнi:

  • рiвень додаткiв - прикладний рiвень;
  • рiвень, що реалiзує транспортнi функцiї -транспортний рiвень;
  • рiвень, що забезпечує доставку i маршрутизацiю пакетiв - мережевий рiвень;
  • рiвень взаємодiї з фiзичним середовищем - канальний рiвень.

Якщо ми продовжимо аналогiю з деревом, то фiзичний рiвень буде представлений корiнням дерева, оскiльки "залiзо" комп'ютера i в прямому, i в переносному значеннi - його корiнь. Так само, як i корiння дерева складається iз багатьох пагонiв, так i конкретнi фiзичнi реалiзацiї мережi досить рiзноманiтнi.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом