→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Організація і порядок надання електронних адміністративних послуг

Тема 3. Інформаційні системи: «Електронний уряд», «Звернення громадян» тощо

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Ключові слова до теми: інформаційна система, ІС «Електронний уряд», ІС “Звернення громадян” (див. словник термінів та умовних скорочень і позначень).

Скорочення і умовні позначення:

ІС – інформаційна система

Рекомендована література: № 15, 16, 21, 24

Питання для розгляду

1. Інформаційна система «Електронний уряд»

Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 208 від 24.02.2003 р.

Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використання електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р.

ІС «Електронний уряд» - це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а також їх інформування про діяльність органів влади.

Основні завдання системи:
  1) налагодження інформаційних комунікацій між органами влади, створення централізованих баз даних з технологіями розподіленої обробки даних для забезпечення електронного документообігу в усіх органах влади;

  2) забезпечення надання органами влади фізичним та юридичним особам послуг електронними засобами у доступній та зручній формі, без часових та просторових обмежень;

  3) сприяння розвитку електронного ринку товарів і послуг для забезпечення державних замовлень, організації тендерів, ефективності управління виробництвом та реалізацією товарів і послуг з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників на міжнародному ринку;

  4) впровадження електронної демократії як форми забезпечення прозорості, довір у відносинах між державою і громадянами, бізнесом, ГО; відкритості публічної адміністрації для громадського контролю;

  5) підвищення якості життя громадян через удосконалення надання соціальних послуг, системи охорони здоров’я, забезпечення гарантій правової, екологічної й особистої безпеки, розширення можливостей для освіти;

  6) впровадження системи електронного голосування тощо.

Практично, ІС «Електронний уряд» є засобом, інструментом, за допомогою якого реалізуються усі елементи е-урядування, наприклад, надавати фізичним і юридичним особам адміністративні послуги.

У результаті впровадження цієї ІС очікується:

  1) підвищення достовірності, повноти та оперативності інформації, що використовується та накопичується в органах влади;

  2) прозорість виконання рішень і доручень органів влади їм підзвітним та високий рівень контролю за їх виконанням;

  3) зниження накладних витрат в органах влади;

  4) зростання довіри суспільства до влади;

  5) забезпечення взаємодії органів влади та фізичних і юридичних осіб, налагодження зворотного зв’язку.

2. Інформаційно-аналітична система «Звернення громадян»

ІС “Звернення громадян”, яка розроблена компанією Softline, призначена для підвищення рівня обробки звернень громадян – за рахунок автоматизації таких процесів, як реєстрація надходження звернень, призначення виконавців, визначення строків виконання резолюцій. Система сприяє підвищенню оперативності процесів управління діяльністю підлеглих структур, прискоренню одержання статистичної та довідкової інформації про певні аспекти діяльності установи.

Програму розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 2.10.1992 р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою КМУ № 348 від 14.04.1997 р.

Дана система призначена для ведення оперативного обліку пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до органів влади, а також аналізу накопичуваної при цьому інформації та автоматичного складання статистичних і аналітичних звітів.

Основні можливості програми:

  1) введення та збереження в електронній базі даних повної інформації про звернення, шлях його надходження, кураторів та виконавців з питань, що порушені у зверненні, результатах розгляду (виконання) та даних по додаткових контролях; при цьому введення вказаної інформації може відбуватися частками відповідно до стадії знаходження звернення – формування (реєстрація звернення, розгляд керівником та кураторами), виконання (внесення накладених резолюцій, виконавців по порушених питаннях, термінів виконання) та розгляд (дані про термін надання відповіді, результати виконання по питаннях, визначення винних у випадку наявності вини); при завершенні введення інформації про звернення здійснюється її комплексна логічна перевірка;

  2) підтримка необмеженої кількості реєстраційних журналів;

  3) друк реєстраційно-контрольних карток з автоматичним заповненням відповідною інформацією у міру проходження звернень по стадіях як в одиночному, так і в пакетному режимах для формування реєстраційних картотек;

  4) формування та друк карток додаткового контролю;

  5) формування та друк обкладинок для оформлення матеріалів звернення у справу;

  6) контроль стану звернень (стадія знаходження, прострочення терміну виконання, наявність відповідей від виконавців, наявність додаткових контролів та стану виконання по них) у режимі реального часу;

  7) автоматичне формування списків звернень, що знаходяться на виконанні, ще не мають прострочення термінів виконання та мають бути виконані до визначеної дати по кожному виконавцю або куратору (застосовуються для попереджувального контролю термінів виконання по зверненнях; регулярне використання такого контролю дозволяє покращити виконавську дисципліну та зменшити загальну кількість порушень термінів виконання по зверненнях);

  8) оперативне отримання кількісної інформації щодо зареєстрованих звернень, порушених питань та громадян, які звернулися з цими зверненнями;

  9) багатофакторний пошук необхідної інформації із можливістю експортування відібраних даних до інших програмних продуктів;

  10) автоматичне формування складних багатовимірних аналітичних даних на підставі накопиченої інформації;

  11) відстеження зміни у часі кількісного та якісного складу кураторів, виконавців, змісту базових питань із повним збереженням попередньої інформації;

  12) ведення реєстру статистичних звітів, які надходять від підзвітних установ;

  13) автоматичний прийом статичних звітів від підзвітних організацій в електронному вигляді, а також формування та експорт в електронні документи власних статичних звітів для передачі до вищестоящих установ;

  14) формування користувачем будь-якої кількості альтернативних лінійних або ієрархічних класифікаторів даних довідникової інформації з можливістю подальшого аналізу даних про звернення за цими класифікаторами;

  15) забезпечує можливість розширення додатковими статистичними та аналітичними звітами за бажанням замовника;

  16) забезпечує роботу як у індивідуальному (локальному), так і у мережному (одночасна робота кількох користувачів) режимах з розподілом прав доступу користувачів до тієї чи іншої інформації.

Варіанти постачання програми

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення" постачається в локальному та мережному варіантах. У порівнянні з локальною версією програми мережна версія має наступні додаткові можливості:

 • одночасна робота із системою необмеженої кількості користувачів
 • розмежування прав користувачів на доступ до тієї чи іншої інформації або виконання тих чи інших дій
 • власний облік звернень громадян по різних підрозділах
 • забезпечення автоматичного надходження інформації про звернення, спрямовані на виконання, до безпосередніх виконавців
 • персональні настроювання інтерфейсу системи до потреб кожного користувача
 • автоматизація процесу створення резервних копій накопичуваної бази даних

Вимоги щодо технічного забезпечення

Для забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення" використовуване апаратне забезпечення, залежно від версії програми, повинне відповідати наступним вимогам:

Локальна версія
 • процесор Intel Pentium II-400 та вище
 • операційна система Microsoft Windows 98 SE або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 64 Mb оперативної пам’яті (рекомендується 128 Mb у випадку використання Microsoft Windows 98 SE)
 • 20 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • SVGA монітор з вирішальною спроможністю 800х600 та більше
 • Мережна версія, клієнтські машини
 • процесор Intel Pentium-166 та вище (Intel Pentium II-400 рекомендується)
 • операційна система Microsoft Windows 98 SE або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 32 Mb оперативної пам’яті (рекомендується 64 Mb у випадку використання Microsoft Windows 98 SE)
 • 15 Mb вільного місця на жорсткому диску
 • SVG
 • A монітор з вирішальною спроможністю 800х600 та більше
 • мережний адаптер з підтримкою протоколів TCP/IP або SPX

Мережна версія, сервер

 • процесор Intel Pentium III-800 та вище
 • операційна система Microsoft Windows NT SP6, Microsoft Windows 2000 або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 256 Mb оперативної пам’яті (залежить від використовуваної операційної системи та кількості клієнтів)
 • 20 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • мережний адаптер з підтримкою протоколів TCP/IP або SPX

В мережній версії програми в якості сервера може бути використаний будь-який комп’ютер, який відповідає наведеним вимогам. З метою уникнення пошкоджень електронної бази даних, яке може спричинити раптове відключення електропостачання, сервер (або комп’ютер, який виконує цю функцію) чи клієнтська машина (у випадку використання локальної версії) повинні бути оснащені джерелом безперебійного живлення.

Для друкування реєстраційно-контрольних документів, обкладинок до справ, а також будь-яких звітних форм, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян бажано використовувати лазерний принтер. Характеристики принтера розраховуються виходячи з середньорічної або середньомісячної кількості зареєстрованих звернень, а також кількості реєстраційних картотек.

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення - звіт"

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення - звіт" – автономний програмний модуль, призначений виключно для формування в друкованому та електронному вигляді статистичних звітів для їх подання у вищестоящі організації. При цьому звіти заносяться у вигляді готових цифр з подальшою автоматичною перевіркою коректності введених даних або можуть бути імпортовані з електронних носіїв інформації.

Цей програмний модуль може бути використаний для уніфікації процесу подання статистичних звітів в організаціях до яких протягом року надходить невелика кількість звернень громадян (наприклад сільські або селищні ради) та використання інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення" недоцільне.

Вимоги щодо технічного забезпечення

Для забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення - звіт" використовуване апаратне забезпечення повинне відповідати наступним вимогам:

 • процесор Intel Pentium-166 та вище (Intel Pentium II-400 рекомендується)
 • операційна система Microsoft Windows 98 SE або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 32 Mb оперативної пам’яті (рекомендується 64 Mb у випадку використання Microsoft Windows 98 SE)
 • 15 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • SVGA монітор з вирішальною спроможністю 800х600 та більше

На веб-порталі КМУ для звернення можна використовувати консультативний веб-сайт «Звернення громадян» (www.kmu.gov.ua/zvg) - перший спеціалізований сайт - сателіт Урядового порталу (створений у жовтні 2006 р.), що забезпечує нові можливості для поліпшення рівня взаємодії громадян з Урядом, органами виконавчої влади. Для відвідувачів сайту створені умови для отримання в одному місці найбільш повної інформації з питань забезпечення Кабінетом Міністрів, центральними та місцевими органами виконавчої влади реалізації громадянами їх конституційного права на звернення, зокрема щодо актів законодавства, що врегульовують питання звернень громадян до органів влади, графіків особистого прийому громадян членами Уряду, посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади, прямих телефонних ліній, відповідей на питання, що часто порушуються у зверненнях до Кабінету Міністрів, консультацій та роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян тощо.

3.Автоматизовані системи інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України

Розпорядженням Голови Верховної Ради України № від 663 від 1.07.2003 р. було затверджено перелік автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності ВРУ. Так, перелік включає наступні види автоматизованих систем:

  1) Контроль за проходженням законопроектів;

  2) Проходження законопроектів у структурних підрозділах Апарату;

  3) Комп’ютерна технологія інтегрованої обробки текстів законопроектів для підготовки до розгляду Верховною Радою України («законотворець»);

  4) Автоматизована система документообігу;

  5) Листи та звернення громадян;

  6) Автоматизована система запитів народних депутатів України, доручень ВРУ;

  7) Кадри;

  8) Інформаційно-пошукова система «Законодавство»;

  9) Система «Рада»;

  10) Система «Графіт»;

  11) Інформаційно-пошукова система «Адміністративно-територіальний устрій України»;

  12) Програмний комплекс «Відрядження».
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом