→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Перегляд вмiсту архiву

Як правило, вiддалений FTP-сервер розмiщують на комп'ютерi, що працює пiд якимось рiзновидом ОС Unix. Файлова система Unix у порiвняннi з MS DOS має деякi особливостi. Хоча вона органiзована iєрархiчно, подiбно до MS-DOS, iмена каталогiв у нiй роздiляються символом "/", а не "\".
Кореневий каталог позначається просто як "/" (у тому числi й кореневий каталог FTP сервера).
Iм'я файлу може мати довiльну форму (Unix не має обмежень на формат iменi файлу i, бiльш того, у файлi може бути декiлька крапок, наприклад, file.my.love. i найголовнiше, на вiдмiну вiд MS DOS i MS Windows, малi i великi лiтери в iменах файлiв вважаються рiзними.
Установивши з'єднання з файловою системою вiддаленого комп'ютера, орiєнтуватися i перемiщатися в нiй можна, використовуючи стандартнi команди з параметрами (ключами) або без параметрiв операцiйної системи Unix:


pwd - визначити поточний каталог на вiддаленому комп'ютерi.

ls - переглянути стислий список файлiв i пiдкаталогiв.Як параметр можна задати iм'я каталогу, що Вас цiкавить, або спосiб видачi iнформацiї про файли з каталогу. Якщо параметр каталогу не заданий, допускається поточний каталог. Команда ls iз ключем -l дає бiльш докладну iнформацiю, включаючи розмiр файлiв, їхню належнiсть i дату створення. У команди ls дуже багато ключiв, але використовуються досить часто ключi -l (або -al - видати повну iнформацiю про файли).

dir - переглянути детальний список файлiв i пiдкаталогiв, тобто iнформацiю не тiльки про iмена, але i про розмiри, i дати права доступу. Аналогiчно командi ls можна задати параметр з iм'ям каталогу.

mls - помiстити стислий список файлiв i пiдкаталогiв каталогу на вiддаленiй машинi у файл на локальному пристрої.

mdir - помiстити детальний список файлiв i пiдкаталогiв каталогу на вiддаленiй машинi у файл на локальному комп'ютерi.

mkdir - створити каталог на вiддаленiй машинi.

cd - перейти в iнший каталог на вiддаленому комп'ютерi.

lcd - перейти в iнший каталог на локальному комп'ютерi.

Примiтка - Деякi програмнi оболонки, що пiдтримують протокол FTP, команди, якi ставляться до локального комп'ютера, починаються iз символу "!" (! - вихiд у shell - iнтерпретатор локальної машини), тобто попередня команда lcd може бути еквiвалентна командi !cd.

Приклади:
<BR
ftp>dir internet/example
ftp>mdir /doc/ftp/news_ftp.txt

Установлення режимiв передачi файлiв (усi команди без параметрiв):

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом