→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Основнi команди утилiти FTP

Деякi FTP команди можуть вiдрiзнятися залежно вiд типу комп'ютерної платформи i використовуваної операцiйної системи, але в цiлому це звичайнi UNIX команди. Ви завжди можете перевiрити їхнiй список, набравши 'help' або '? '. Крiм того, якщо ви працюєте в UNIX системi, то, як правило, довiдкова iнформацiя про FTP доступна по командi man - наберiть 'man ftp' або 'man ftpd'. У manual pages OS UNIX мiстяться вичерпнi данi про команди i про їхнiй синтаксис.

open -

установлює зв'язок iз FTP-site. Ця команда потрiбна, якщо пiд час виклику програми ftp зв'язок iз необхiдним FTP-site не був встановлений, наприклад, через помилку в назвi вiддаленої машини. Вона застосовується також при зверненнi до рiзних FTP-site пiд час сеансу роботи з ftp. При цьому потрiбно спочатку закрити зв'язок з однiєю ftp-площинкою за допомогою команди close, а потiм викликати iншу машину.

Приклад:
ftp>open ftp.ict.nsc.ru

user -

дозволяє повторно ввести вхiдне iм'я i пароль. Корисна, наприклад, якщо вiддалена машина не допускає користувачiв з iм'ям ftp, але може допустити з iм'ям anonymous.

Приклад:
ftp>user anonymous

close -

закриває зв'язок iз даної FTP-site.

bye або quit -

закриває всi зв'язки i припиняє виконання програми ftp.

help або ? -

запитує допомогу по командах ftp, пiдтримуваних на вашiй локальнiй машинi. Може мати параметр - iм'я команди,що цiкавить. Якщо параметр не заданий, виводить список команд ftp, аналогiчний даному опису, англiйською мовою.

remotehelp -

запитує довiдку, якi команди ftp пiдтримує вiддалений FTP-сервер.

![команда[аргументи]]

вихiд у shell - iнтерпретатор на Вашiй локальнiй системi.Пiд час роботи з файлами Ви можете або зазначити його повне iм'я в поточному каталозi (або разом iз шляхом вiд кореня або вiд поточного каталогу) або використовувати групову операцiю UNIX'а (маску). При заданнi маски використовуються правила, прийнятi в OS UNIX: символ "*" позначає будь-яку кiлькiсть символiв, що стоять на його мiсцi; символ "?" позначає один символ, що стоїть на його мiсцi.

get або recv -
ftp>get [вiддалений_файл] [локальний_файл]
Одержати файл iз вiддаленого комп'ютера. Як обов'язковий параметр потрiбно зазначити iм'я цього файлу на вiддаленiй машинi. Допускає iнший параметр - нове iм'я файлу на локальному комп'ютерi.
Приклад:
ftp>get /pub/winsite/news/win.zip

mget -
ftp>mget [список вiддалених_файлiв]
Одержати декiлька файлiв за списком або вiдповiдно до маски.
Приклад.
ftp> mget news.txt *.tex

put або s -
Переслати файл iз локальної машини на вiддалену. За аналогiєю з командою get зазначається iм'я файлу на локальному комп'ютерi як параметр. Iншим параметром може бути зазначене нове iм'я файлу на вiддаленiй машинi (за замовчуванням зберiгається iм'я локального файлу). Пересилати файли можна тiльки при авторизованому доступi до FTP-архiву або в спецiально видiлений для цього каталог, як правило, що має iм'я incoming.
Приклад:
ftp> put myfile newmyfile

mput -
Переслати декiлька файлiв за списком або маскою.
Приклад. Переслати файл myfile.txt i усi файли з розширенням doc:
ftp>mput myfile.txt *.doc

delete [iм'я_файлу] -
Стерти файл на вiддаленiй машинi (потребує авторизованого доступу).

Важливий момент - обривання передачi файлiв. Для цього використовується команда Ctrl-C (^C). Команда Ctrl-D (^D) закриває з'єднання з вiддаленим комп'ютером.
Файли на серверах зберiгаються в архiвному виглядi у каталозi /pub

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом