→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Сiм'я протоколiв TCP/IP

Коротка характеристика сiм'ї прoтоколiв ТСР/IР.

Cклад i основнi функцiї протоколiв кожного рiвня сiм'ї ТСР/IР.

Канальний рiвень (рiвень взаємодiї з фiзичним середовищем) забезпечує надiйний транзит даних через фiзичний канал. Цей рiвень вирiшує завдання фiзичної адресацiї (на противагу мережевiй або логiчнiй адресацiї), топологiї мережi, лiнiйної дисциплiни (яким чином кiнцевiй системi використати мережевий канал), повiдомлення про неполадки, впорядкування доставки блокiв даних i управлiння потоком iнформацiї.

Нижче цього рiвня розташований тiльки апаратний рiвень, який визначає електротехнiчнi i функцiональнi характеристики активiзацiї, пiдтримки i деактивацiї фiзичного каналу мiж кiнцевими системами (рiвнi напруги, синхронiзацiю змiн напруги, швидкiсть передачi фiзичної iнформацiї, максимальна вiддаль передачi iнформацiї, фiзичнi з'єднувачi i т.д.)

Протоколи, якi забезпечують функцiї канального рiвня, тiсно зв'язанi з фiзичним (апаратурним) середовищем, в якому вони працюють, наприклад, Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP, ISDN та iн. В сiм'ї ТСР/iР немає протоколiв, що належать цьому рiвню, за рахунок цього i досягається апаратна незалежнiсть сiм'ї ТСР/iР. Однак до складу сiм'ї входять протоколи ARP, RARP, що забезпечують взаємодiю мiж даними - канальним рiвнем i наступним мережевим рiвнем ТСР/iР, а саме, що забезпечують трансляцiю мережевих адрес в адреси локальної мережi.


Мережевий рiвень - це комплексний рiвень. Вiн забезпечує можливiсть з'єднання i вибiр маршруту мiж двома кiнцевими системами, пiдключеними до рiзних мереж, якi можуть знаходитися в рiзних географiчних пунктах. Оскiльки двi кiнцевi системи, бажаючi органiзувати взаємодiю, можуть бути роздiленi значною географiчною вiддаллю i безлiччю iнших пiдмереж, мережевий рiвень забезпечить маршрутизацiю пакетiв вiд одного вiддаленого вузла до iншого.

До цього рiвня в ТСР/iР належить мiжмережевий протокол iР, який є базовим у структурi ТСР/iР i забезпечує доставку пакета за адресою призначення - маршрутизацiю, фрагментацiю i збирання отриманих пакетiв на хостi одержувача. Цьому рiвню належить протокол IСМР, у функцiї якого входять в основному повiдомлення про помилки i збирання iнформацiї про роботу мережi.

Отриманий маршрут через послiдовнiсть з'єднаних мiж собою пiдмереж вибирає протоколи маршрутизацiї. До них належать такi протоколи, як RIP, EGP, BOP, OSPF та iн.


Транспортний рiвень надає послуги з транспортування даних. Цi послуги позбавляють механiзми передавання даних прикладного рiвня вiд необхiдностi втручатися в деталi транспортування даних. Зокрема, турботою транспортного рiвня є вирiшення таких питань, як надiйне i достовiрне транспортування даних через мережу. Транспортний рiвень реалiзує механiзм установлення, пiдтримки i впорядкованого закриття каналiв з'єднання, механiзми системи пошуку i усунення неполадок транспортування, керування iнформацiйним потоком.

Транспортний рiвень сiм'ї ТСР/iР представлений протоколами TCP i UDP. ТСР забезпечує транспортування даних iз встановленням з'єднання, в той час як UDP працює без встановлення з'єднання. Обидва цi протоколи мають справу з конкретними процесами (додатками) на комп'ютерi i можуть забезпечувати зв'язок процесiв на рiзних комп'ютерах мережi, хоча в їхню компетенцiю ще не входить управлiння сеансом роботи. Якщо ТСР забезпечує повний сервiс транспортного рiвня - надiйнiсть, достовiрнiсть i контроль з'єднання, то UDP може тiльки вiдправляти пакети вiд одного процесу до iншого без будь-якого додаткового сервiсу, за винятком, хiба що, перевiрки контрольної суми переданих даних.


Прикладний рiвень iдентифiкує i встановлює наявнiсть передбачуваних партнерiв для зв'язку, синхронiзує спiльно працюючi прикладнi програми, встановлює домовленiсть з процедур позбавлення помилок i керує цiлiснiстю iнформацiї. Крiм того, протоколи прикладного рiвня визначають, чи є в наявностi достатньо ресурсiв для передбачуваного зв'язку. Прикладний рiвень вiдповiдає також за те, щоб iнформацiю, яка посилається з прикладного рiвня однiєї системи, можна було прочитати на прикладному рiвнi iншої системи. За необхiдностi вiн здiйснює трансляцiю мiж безлiччю форматiв подання iнформацiї шляхом використання загального формату i структур даних, а також погоджує синтаксис передавання даних для прикладного рiвня. Прикладний рiвень встановлює i завершує сеанс взаємодiї мiж прикладними завданнями, керує цими сеансами, синхронiзує дiалог мiж об'єктами i керує обмiном iнформацiї мiж ними. Крiм того, прикладний рiвень представляє засоби для вiдправлення iнформацiї i повiдомлення про виключнi ситуацiї передавання даних.

Комплект протоколiв Internet мiстить с собi велику кiлькiсть протоколiв вищих рiвнiв, що мають найрiзноманiтнiшi застосування, у тому числi керування мережi, передачi файлiв, розподiленi послуги користування файлами, емуляцiя термiналiв i електронна пошта.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом