→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

Типи Web-документiв

HTML-документи бувають двох типiв:

  • статичнi
  • динамiчнi

До першого типу вiдносяться Wеb-сторiнки, що iснують у форматi HTML-файлiв на момент їхнього запиту.
Динамiчнi Web-сторiнки формуються спецiальними програмами пiд час надходження запиту. При створеннi динамiчних сторiнок використовуються данi, якi задаються самим користувачем. Цi данi передаються Web-броузером серверу як параметри. Web-сервер одержує запит на створення динамiчної сторiнки i запускає програму, що називається "скрипт", або "сценарiй", передаючи їй отриманi вiд користувача данi. Подiбний механiзм передавання параметрiв вiд користувача сценарiю зветься Common Gateway Interface (CGI), а самi програми iменуються CGI-сценарiями або CGI-скриптами.
Назва "скрипт" походить вiд невеликих командних файлiв (scripts) операцiйної системи Unix, у яких порядково записуються директиви командного iнтерпретатора shell. Скрипти служать для виконання визначеного набору дiй, що часто повторюються. За скрипти використовуються програми, написанi на мовах С, Perl, BASIC та iн. СGi-скрипти створюються для забезпечення доступу засобами WWW до рiзних баз даних i пошукових систем, надаючи користувачу Internet як засоби вiддаленого доступу до рiзних служб, так i єдиний механiзм самого доступу. Це робить Wеb-броузер унiверсальним iнструментом для роботи в Internet.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом