→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування

Тема 6. Нормативно-правові, технологічно-технічні, організаційні та кадрові передумови впровадження технологій е-урядування

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Ключові слова до теми: інтерактивність (див. словник термінів та умовних скорочень і позначень)

Рекомендована література: № 25, 33

Питання для розгляду

  1. Нормативно-правове забезпечення е-урядування в Україні

  2. Технологічно-технічні передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

  3. Організаційні передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

  4. Кадрові передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

1. Нормативно-правове забезпечення е-урядування в Україні

Концепція Національної програми інформатизації (Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.1998 р): «інформаційно-телекомунікаційна система органів державної влади створить умови для надання широкого спектра інформаційних послуг населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним користувачам».

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 р. №928/2000:

конкретизовано уявлення щодо того, яким чином потрібно забезпечити надання інформаційних послуг урядовими структурами. Зокрема визначено, що основними завданнями щодо розвитку національної складової мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні є:

 • розширення і вдосконалення подання у мережі Інтернет об'єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну що формується в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через мережу Інтернет.
Крім того, Президент зобов’язав встановити порядок оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади України та завершити створення веб-сайтів центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» від 41.08.2002 р. №683/2002:

йдеться про обов'язковість ведення органами державної влади та органами місцевого самоврядування веб-сайтів та оперативного (не пізніше п'яти робочих днів) розміщення на них офіційної інформації про діяльність відповідних органів, виконання програм, планів, чинних та скасованих нормативно-правових актів, форм і зразків документів, архівної та іншої інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.2002 р. N 3:

передбачено розміщення і періодичне оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відомчої інформації на власних веб-сайтах та створення Єдиного урядового веб-порталу, визначено склад та вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" від 24.02.2003 №208:

визначено як одне з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка повинна забезпечити інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій. Основним механізмом реалізації поставленого завдання встановлено єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який визначається центральною частиною електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", призначеною для інтеграції веб-сайтів, електронних інформаційних систем та ресурсів органів виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг з використанням мережі Інтернет. Усі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" та наказано Держкомзв'язку, Держкомінформ, Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Мін'юст, іншим центральним органам виконавчої влади «зробити та затвердити перелік і порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

Закони України “Про електронні документи і електронний документообіг” та Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. (обидва закони набрали чинність з 1 січня 2004 року):

встановлюються основні організаційно-правові засади електронного документообігу, використання електронних документів, визначається правовий статус електронного цифрового підпису та регулюються відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису. Мета законів полягає у наданні електронним документам юридичної сили рівної паперовим. При цьому, електронний цифровий підпис є тим інструментом, що дозволяє створити правові основи для електронного документообігу (в тому числі в мережі Інтернет), укладати угоди та ін. У Законі “Про електронний цифровий підпис” вказується, що електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманого у результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувала. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Забезпечення зазначених властивостей цифрового підпису для електронних документів ґрунтується на використанні криптографічних алгоритмів, у яких обов’язково застосовуються два параметри (числа), які називають ключами. Один з них особистий, використовується при підписанні і доступний тільки підписувачу, а другий, який називають відкритим, - при перевірці цифрового підпису.

Одне з проблемних питань, що повинні вирішити прийняті закони, - це робота центрів сертифікації ключів, які мають надавати послуги цифрового підпису. Відповідно до частини першої статті 8 Закону “Про електронні цифровий підпис”, центр сертифікації ключів – це юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з дотриманням вимог статті 6 цього Закону (“Вимоги до сертифікації ключа). Спеціалісти вважають, що кількість бажаючих займатися такою діяльністю, можливо, буде досить незначною. Зокрема, тому, що фінансовий бар’єр виходу на ринок таких структур за нинішніх умов буде досить високим з огляду на специфіку їх функцій (надання засобів цифрового підпису, формування, розповсюдження, скасування, блокування та поновлення сертифікації ключів, генерація відкритих та особистих ключів тощо). А враховуючи те, що все повинно починатися практично з нуля, оскільки майже таким на даному етапі є ринок користувачів, “повернення” зроблених вкладень буде досить довгим.

Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20.10.2005 р. № 1497:

Кабінет Міністрів України відповідно до цього указу повинен був забезпечити:

 • організацію роботи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі використання електронної інформаційної системи "Електронний уряд";
 • спрощення порядку державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які діють у інформаційній сфері, подання ними звітності про свою діяльність, створення умов для митного оформлення товарів, впровадження системи приймання та видачі відповідних документів із використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет та електронного цифрового підпису.

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9.01.2007 р.:

передбачено, зокрема:

  1) впровадити механізми надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет, передбачивши відповідні зміни в законодавстві;

  2) визначити статус і перелік обов'язкових електронних послуг, які повинні надаватися органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам, забезпечити реалізацію принципу "єдиного вікна";

  3) вжити додаткові заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для надання послуг із застосуванням ІКТ зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

  4) прискорити впровадження ІКТ в аграрному секторі економіки України, передбачивши надання широкої номенклатури електронних послуг населенню сільської місцевості;

  5) сприяти демократичним перетворенням у суспільстві шляхом забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів і систем надання інформаційних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування із застосуванням мережі Інтернет, зокрема шляхом оприлюднення проектів відповідних нормативно-правових актів, впровадження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням ІКТ (стосовно опитувань, консультацій, громадських експертиз тощо); тощо.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 15.08.2007 р. № 653:

передбачено, зокрема:

  1) внести зміни до Закону України "Про звернення громадян", "Про Національний архівний фонд і архівні установи" щодо звернень громадян, які подаються з використанням Інтернет та цифрового підпису, запровадження в органах виконавчої влади систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

  2) підготувати проекти нормативно-правових актів щодо впровадження механізмів та регламентів надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет;

  3) розробити концепцію та план заходів щодо впровадження у центральних органах виконавчої влади електронної системи "Електронне міністерство", забезпечивши реалізацію пілотного проекту цієї системи в Головдержслужбі;

  4) сприяти реалізації пілотного проекту з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи "Електронний регіон" у визначеній облдержадміністрації;

  5) підготувати пропозиції щодо впровадження в центральних та місцевих органах виконавчої влади систем "Електронне міністерство" і "Електронний регіон".

  6) забезпечити розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади інформації про перелік, умови та порядок надання адміністративних послуг;

  7) розробити технічні регламенти впровадження та функціонування систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

  8) забезпечити впровадження та функціонування в усіх центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

2. Технологічно-технічні передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

  с
 • творення сучасної, мультисервісної телекомунікаційної мережі, особливо в містах;
 • інформатизація всіх внутрішніх управлінських процесів урядових структур;
 • створення інтегрованого інформаційно-телекомунікаційного середовища урядових структур;
 • забезпечення інтерактивності в урядових комп’ютерних інформаційних системах;
 • максимальна уніфікація інформаційних процесів та процедур;
 • максимальне використання існуючих систем збору, оброблення та збереження накопиченої інформації;
 • технічного забезпечення усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформаційно-комунікаційними технологіями та їх підключення до локальної електронної мережі;
 • підвищення якості існуючого зв’язку;
 • здійснення заходів щодо захисту інформації, методів фільтрації й запобігання розповсюдженню забороненої законодавством України інформації.

3. Організаційні передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

 • проведення адміністративної реформи, організаційних перетворень в урядових структурах з врахуванням результатів аналізу та систематизації інформаційних відносин та потоків;
 • модернізація урядової системи документообігу за умови використання комп’ютерних інформаційних технологій;
 • розроблення регламенту взаємодії урядових структур з метою сумісного обслуговування населення та бізнесових структур;
 • організація пунктів колективного доступу населення до системи урядових послуг в режимі он-лайн;
 • створення умов для інтеграції систем електронного урядування та систем безготівкового обігу грошей (електронні банківські смарт-карти)

4. Кадрові передумови впровадження технологій е-урядування в Україні

Проблеми щодо рівня комп’ютерної грамотності і не стільки населення – користувачів послуг, а саме державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування. І тут важливою і впливовою повинна бути участь держави у створенні сприятливих умов для відповідного навчання. Передумови:

 • створення умов формування внутрішньої мотивації урядів, державних службовців для застосування комп’ютерних інформаційних технологій в процесі обслуговування населення та бізнесових структур;
 • підвищення комп’ютерної грамотності населення, зокрема за рахунок впровадження інформаційних технологій в процес навчання середньої та вищої школи.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом