→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Аудит

Екологічний аудит. Загальні положення.

В законодавстві України відсутній термін “Екологічний аудит”, який в основному замінюється термінами “екологічна експертиза” і “екологічний контроль” які підконтрольні державі і не можуть бути незалежними. Основна задача аудиторських фірм полягає в контролі за дотриманням законодавства регулюючу екологію, виконання норм і нормативів по впливі на НПС.

Екологічний аудит (ЕА) - це вид підприємницької діяльності по здійсненню незалежних перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, оперативної документації, податкових декларацій та екологічних зобов’язань з точки зору їхньої відповідності діючому екологічному законодавству в галузі охорони довкілля та природокористування, а також надання інших еколого-аудиторських послуг.

Предметом ЕА є не стільки екологічна звітність підприємства, скільки його фактична виробнича діяльність в усіх аспектах, до яких належить:

  1. Встановлення природоохоронних цілей та завдань;
  2. Стан екологічного менеджменту на підприємстві;
  3. Розробка екологічної програми та політики підприємства;
  4. Моніторинг, регулювання, мінімізація обсягу викидів та скидання забруднюючих речовин, утворення відходів;
  5. Раціональне використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, реагентів, а також готової продукції;
  6. Діяльність щодо забезпечення безпеки персоналу, включаючи оцінку ризику виникненню аварій, їх попередження та заходи за умови їх виникнення;
  7. Взаємодія з органами державного екологічного контролю та регулювання, включаючи ліцензування природокористування, сертифікацію;
  8. Екологічне інформування, освіта та навчання персоналу;
  9. Зменшення ризику виникнення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, зміну платежів за забруднення довкілля.

До основних принципів ЕА належать:

  1. Об’єктивність та незалежність аудиторів від суб’єктів господарювання, які підлягають перевірці, а також власників та керівників екологічних організацій та третій осіб під час проведення ЕА.
  2. Професіоналізм та компетентність аудиторів в питаннях охорони довкілля, природокористування, а також специфіки суб’єктів господарювання.
  3. Достатність та повнота інформації, наданої суб’єктами господарювання.
  4. Планування робіт з проведення ЕА.
  5. Комплексність ЕА (охоплення усіх аспектів впливу на довкілля).
  6. Конфіденційність інформації, одержаної внаслідок проведення ЕА.
  7. Відповідальність аудиторів за результати виконаних досліджень.

Консультаційні послуги, які можуть бути надані в процесі ЕА, враховують:

  1. Обґрунтування екологічної стратегії та політики підприємства.
  2. Визначення пріоритетів та планування природоохоронної діяльності підприємства, виявлення додаткових можливостей її здійснення;
  3. Розробка рекомендацій щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та гостроти існуючих надзвичайних ситуацій ;
  4. Послуги, пов’язані з підвищенням ефективності регулювання впливу на довкілля, мінімізація впливу раціональним використанням природних ресурсів;
  5. Послуги пов’язані з розвитком системи виробничого екологічного моніторингу та управління;
  6. Розробка рекомендацій щодо розвитку відносин з органами державного екологічного контролю;
  7. Консультування з питань природоохоронного законодавства, інформаційне обслуговування тощо.

Об'єктами можуть бути будь-які підприємства та організації незалежно від форм власності і підпорядкування, діяльність яких пов'язана з екологічним ризиком для НПС і здоров'я населення.

Суб'єкти екологічного аудиту - це спеціалісти, що мають право надавати екологічні послуги підприємствам організаціям і готувати екологічні висновки.

До типів екологічного аудиту належать:

  • екологічна експрес-оцінка інвестиційних ризиків;
  • оцінка екологічного стану території, власником якої є підприємство, або власник якої змінюється у процесі приватизації;
  • аналіз системи еко-менеджменту підприємств.

В процесі аудиту використовуються загальні методичні підходи і процедури контролю. Використання методичних прийомів і процедур контролю дозволяє виявити негативний вплив на НПС і побудувати механізм його ліквідації. Такий підхід дасть можливість не припустити надалі негативного впливу й виявляти причини порушення законодавства і нормативних актів, сприяти відшкодуванню збитку конкретним юридичним особам.

У екологічному аудиті, контролі і експертизі використовуються однакові джерела інформації але є й істотні розходження.

Екологічний аудит вибирається добровільно і передбачає одержання науково-достовірних висновків своєї діяльності в сфері оцінки стану НПС. Крім того керівництво підприємства повинно бути упевнене в доцільності проведеної роботи в галузі охорони НПС. Висновки екологічного аудитора з обґрунтованим доказом використовуються в арбітражному суді при рішенні спорів з питань оцінки збитків від впливу на НПС.

Екологічний контроль сприяє охороні НПС, але при цьому не виконує прогнозуючої функції, як це робить екологічний аудит і експертиза. Важливою особливістю є те, що екологічний контроль здійснюється відповідними державними органами з метою забезпечення виконання екологічного законодавства, нормативів екологічної безпеки і нормативів по викидах забруднюючих речовин у НПС.

Екологічна експертиза може проводиться рішенням державних органів або суспільних екологічних організацій. В екологічному аудиті це не передбачено. Визначальні ознаки екологічної експертизи, контролю та аудиту подано в табл. 1.

Відмінні ознаки Аудит Контроль (Інспекція) Експертиза
1 2 3 4
Цільові Діяльність, що спрямована на спостереження і перевірку виконання вимог екологічного законодавства і використання засобів попередження екологічних правопорушень Попередження негативного впливу людської діяльності на стан НПС
Правові Цивільне право: на основі господарських договорів Адміністративне право: на основі законів, інструкцій, наказів вищих або державних органів
Об’єктні Причини порушення законодавства по екології на діючому об'єкті Проекти законодавчих актів, нормативно-технічної і правової документації, проекти споруджень, технологій, матеріалів, продукції
Управлінь ські Зв'язки горизонтальні, добровільні Зв'язки вертикальні, у порядку адміністра- тивного призначення і примусового
Початок робіт За угодою із замовником весь рік За розпорядженням державного або суспільного органа
Принцип оплати послуг Сплачує клієнт або за його згодою орган, зацікавлений в одержанні аудиторського висновку Сплачує вища ланка або державний орган Сплачує клієнт або державний орган
Практичні задачі Клієнт вирішує задачі по залученню нових пасивів (інвесторів, кредиторів), дізнається про реальний стан щодо охорони НПС на своєму об'єкті Забезпечення виконання екологічного законодавства і нормативів по викидах забруднюючих речовин у НПС, виконання нормативів екологічної безпеки Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки в проектах, на діючих об'єктах
Достатність Принцип розумної достатності з орієнтацією на співвідношення витрат і результатів Принцип максимально можливої точності і виявлення винних осіб, також розміру збитку Принцип максимально можливої точності з переліком недоліків, що необхідно усунути
Глибина проведення робіт За домовленістю з замовником За вимогою державного органа
Результати Аудиторський висновок і рекомендації для клієнта Акт інспектування, організаційні висновки, стягнення, обов'язкові вказівки і перевірка їх виконання Акт експертизи, висновки й обов'язкові дії щодо усунення недоліків
По зацікавленності Інтереси суб'єкта господарської діяльності Інтереси держави Інтереси держави, товариства, банку

Нижче зазначені деякі найбільше важливі з чинних у даний час документів, що відносяться до сфери екологічного регулювання, та визначають гранично припустимі нормативи:

  1. Закон України “Про охорону НПС” від 16.10.1992р.
  2. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 р.
  3. Постанова КМ України від 13.01.1992 р. №18 “Про затвердження Порядку визначення оплати і стягнення платежів за забруднення НПС та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони НПС”;
  4. Постанова КМ України від 13.12.1992 р. №1092 “Про затвердження Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря”;
  5. Постанова КМ України від 29.05.1995 р. №364 Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами”.
  6. Наказ Мінекобезпеки №154 до Постанови КМ №354.
  7. Постанова КМ від 1996.09.11, №1100 “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично припустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується”.
  8. Наказ від 1996.07.18, №75 “Про затвердження Порядку розробки та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (Мінекобезпеки) (1466)”
  9. Наказ/ Інструкція, від 1996.07.18, № 76 “Про затвердження Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (Мінекобезпеки) (1467)”.
  10. Наказ, від 1997.10.27, №171 “Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства (Мінекобезпеки) (2725)”.
  11. Наказ/ Порядок, від 1999.05.12, №104 “Про затвердження Порядку видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що розробляють проекти нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (Мінекобезпеки) (3641)”.
  12. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і стягнення цього збору. Затверджено постановою КМУ від 1 березня 1999 р., N303.

Стандарти України і нормативні документи по стандартизації в галузі екології

  1. Наказ Мінприроди та Держстандарту України № 125/80 від 07 вересня 1993 року "Про створення Технічного комітету зі стандартизації";
  2. Наказ Мінекобезпеки України № 97 від 08 вересня 1995 року "Про Технічний комітет зі стандартизації ТК 82 "Охорона НПС та раціональне використання ресурсів України";
  3. Концепція стандартизації у галузі охорони НПС та раціонального використання ресурсів України";
  4. КНД 211.0.1.013-95 "Метрологічне забезпечення. Типове положення про базову організацію метрологічної служби Міністерства охорони НПС та ядерної безпеки України";
  5. КНД 211.0.1.045-95 "Метрологічне забезпечення. Положення про Службу Головного метролога Міністерства охорони НПС та ядерної безпеки України";
  6. КНД 211.0.0.007-94 "Атестація лабораторій по контролю забрудненості природного середовища. Основні положення";
  7. КНД 211.1.2.008-04 "Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод";
  8. КНД 211.1.0.009-94 "Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення";
  9. КНД 211.0.4.004-95 "Порядок проведення внутрішньо лабораторного контролю якості визначень складу та властивостей проб вод. Методика";
  10.КНД 211.0.1.017-95 - КНД 211.0.1.044-95 Методики виконання вимірювань з визначення складу та властивостей стічних вод. Розробка нових стандартів.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом
Це вид підприємницької діяльності по здійсненню незалежних перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, оперативної документації, податкових декларацій та екологічних зобов’язань з точки зору їхньої відповідності діючому екологічному законодавству в галузі охорони довкілля та природокористування, а також надання інших еколого-аудиторських послуг.. Організувати систему і налагодити її роботу, необхідно провести аудит, щоб визначити, як ефективно вона здійснюється екологічна політика організації. Документально оформлений систематичний процес перевірки, який включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові..