→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Протокол FTP

Моделi роботи FTP

Найпростiша модель роботи протоколу FTP подана на рис.4, де введенi такi позначення:
"User Interface" - користувацький iнтерфейс роботи з FTP;
"User-Pi" - iнтерпретатор команд користувача (User Protocol Interpretator). Цей об'єкт взаємодiє з "Server-Pi" з метою обмiну командами керування, передавання даних по каналу "Передавання команд" i з "User-DTP''-модулем, що здiйснює безпосереднє передавання даних по каналу "Передавання даних";
"User-DTP" - модуль, що здiйснює обмiн даними (User Data Transfer Process) мiж клiєнтом i сервером FTP по каналу "Передавання даних" на основi команд модуля "User-Pi". Цей об'єкт взаємодiє iз файловою системою користувача й об'єктом "Server-DTP";
"Server-Pi" - модуль керування обмiном даних iз боку сервера (Server Protocol Interpretator) по каналу "Передавання команд";
"Server-DTP" - модуль, що здiйснює обмiн даними з боку сервера (Server Data Transfer Process) по каналу "Передавання даних";
"Сервер FTP" - модуль, що здiйснює роботу FTP-сервера. Вiн складається з модуля керування передаванням - "Server-Pi" i модуля, що здiйснює передавання - "Server-DTP";
"Користувач FTP" - модуль клiєнта FTP. Вiн складається з модуля керування передаванням - "User-Pi" i модуля, що здiйснює передавання - "User-DTP".

Як видно з рисунка 4, FTP пiдтримує вiдразу два канали з'єднання - канал передавання команд (i статусiв їхнього опрацювання) i канал передавання даних. Канал передавання даних може використовуватися для передавання як у однму, так i в iнших напрямках, крiм того, вiн може закриватися i вiдкриватися за командами керуючих модулiв у процесi роботи. Канал передавання команд вiдкривається з установленням з'єднання i використовується тiльки для передавання команд i вiдповiдей їх опрацювання.

 

Рисунок 4 - Модель роботи протоколу FTP

Алгоритм работи протоколу FTP

Алгоритм роботи протоколу FTP (рис.4) полягає в тому, що:

1.Roman">      Сервер FTP використовуєься в як керуюче з'єднання на TCP порт 21, що завжди знаходиться в станi очiкування з'єднання з боку FTP-клiєнта.

2. Пiсля того, як установлюється керуюче з'єднання модуля "User-Pi" з модулем сервера - "Server-Pi", клiєнт може вiдправляти на сервер команди. FTP-команди визначають параметри з'єднання передавання даних: роль учасникiв з'єднання (активний або пасивний), порт з'єднання (як для User-DTP, так i для Server-DTP), тип передачi, тип переданих даних, структуру даних i керуючої директиви, що позначають дiї, якi користувач хоче здiйснити, наприклад, зберегти, зважити, додати або видалити данi або файл та iн.

3.Roman">      Пiсля того як узгодженi всi параметри каналу передавання даних, один iз учасникiв з'єднання, який є пасивним (наприклад, клiєнтський модуль "User-DTP"), стає в режим очiкування вiдкриття з'єднання на заданий для передавання даних порт. Пiсля цього активний модуль (наприклад, "Server-DTP") вiдкриває з'єднання i починає передавання даних.

4. Пiсля закiнчення передавання даних з'єднання мiж "Server-DTP" i "User-DTP" закривається, але керуюче з'єднання "Server-PI"-"User-Р1" залишається вiдкритим. Користувач, не закриваючи сесiї FTP, може ще раз вiдкрити канал передавання даних, передати необхiдну iнформацiю i т.д.

 

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом