→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Загальні відомості.

Виктористання Internet i принципи адресацiї

Адресацiя в Internet
На кожному рiвнi iєрархiї Internet мережа, що входить у її склад, сама вiдповiдає за те, щоб усе було нормально у своєму оточеннi. З погляду адресацiї це означає, що будь-яка органiзацiя, що залучена до неї, веде базу даних своїх комп'ютерних мереж. Унiкальнi номери, що використовуються для iдентифiкацiї комп'ютерiв, залучених у Internet, називаються IP- адресами. IP- адреса складається з 4 номерiв (кожний iз них за своїм розмiром не бiльший, нiж 255 у десятковому записi). Вони вiддiленi один вiд одного крапкками. 192.33.33. 22 - це IP - адреса, така ж, як i 155. 66.77.1 Крайнє лiве число позначає номер великої мережi, числа, що стоять справа , означають бiльш дрiбнi дiлянки мереж i так далi, поки не дiйдемо до конкретного комп'ютера. З такими адресами iснує багато проблем. Вони дуже довгi i важко запам'ятовуються. Щоб полегшити розумiння адрес, почали використовувати спецiальнi назви (iмена, наприклад, cii.sumy.ua). Таке iм'я називається доменним. З такими адресами легше працювати, тому що доменнi iмена мають постiйну структуру, дивлячись на яку можна легко зрозумiти, якiй органiзацiї належить iм'я. Коли набирається iм'я, маршрутизатори, що опрацьовують потiк даних мережi, ставлять на мiсце вiдповiднi цифри IP-адреси.

Система доменних iмен (DNS), що характеризує комп'ютери i заснування, у яких вони розмiщенi, упорядкована дзеркально щодо цифрової IP-адресацiї. Якщо в IP-адресi найбiльша загальна частина зазначена злiва, то в доменних iменах вона розмiщена справа.

За iменем можливо визначити знаходження та профiль организацiї. Так, 6 доменiв вищого рiвня визначенi для США:

  • com - комерцiйнi домени США, тобто цi адреси належать фiрмам або компанiям;
  • edu - означає навчальне заснування, наприклад: ftp. ncsa. uiuc. edu
  • gov - домен верхнього рiвня для комп'ютерiв урядових структур; наприклад www. whitehouse. gov
  • mil - ставиться до вiйськового вiдомства;
  • net - ставиться до заснувань, що управляють мережами;
  • org - Як правило, використовується для некомерційних організацій і некомерційних проектів, для приватних компанiй, що не пiдходять до вище зазначених категорiй.

Примiтка - Порiвняно недавно Сполученим Штатам був також присвоєний двосимвольний код "us" для iдентифiкацiї комп'ютерних доменiв у США. Однак вищезгаданi шiсть доменiв вищого рiвня до цього часу використовуються в усьому свiтi для iдентифiкацiї вузлiв усерединi США, очевидно, як визнання цiєї країни - батькiвщини Internet.

Якщо .com, .gov, .mil використовуються для американських установ, то для iнших країн iснують особистi домени верхнього рiвня.

Наприклад:

  • ua - Україна;
  • de - Нiмеччина;
  • ch - Швейцарiя;
  • it - Iталiя.

Зараз, коли вже є доменна адреса, можна забути IP-адреси? Все-таки нi, тому що iмена дозволяють комп'ютерам у мережi тiльки одержувати iнформацiю про адреси. Коли зазначається конкретний комп'ютер за допомогою доменного iменi, сервер iмен, що вiдповiдає за певну область адрес (доменiв), переводить цi iмена в IP- адреси. Залежно вiд розмiщення комп'ютера i географiчної вiдстанi вiд нього до Вас, такi запити можуть пройти через декiлька серверiв iмен перед тим, як досягнути кiнцевої адреси.

Привабливiсть такої системи забезпечують двi обставини:

по-перше, не потрiбно опрацьовувати жодний iз запитiв/ вiдповiдей, тому що це робиться автоматично;

по-друге, у порiвняннi з централiзованим списком адрес (таким чином колись i працювала Internet), система DNS дозволяє мережi рости без зайвих органiзацiйних зусиль.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом