→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Сiм'я протоколiв TCP/IP

Багаторiвнева система протоколiв

Багаторiвнева модель розбиває проблему передачi iнформацiї мiж комп'ютерами через середовище мережi на бiльш дрiбнi, i отже, бiльш легше вирiшуванi проблеми. Кожен iз зазначених вище чотирьох рiвнiв вибраний тому, що вiн вiдносно автономний i його функцiї легше уявити незалежно вiд iнших рiвнiв.

Багаторiвнева модель чiтко описує, яким способом iнформацiя проходить шлях по мережi вiд однiєї прикладної програми, наприклад, обробки таблиць, до другої прикладної програми обробки тих же таблиць, що знаходяться на iншому компiютерi мережi. Уявимо, наприклад, що Система А, зображена на рис.1, має iнформацiю для вiдправлення в Систему В. Прикладна програма Системи А починає взаємодiяти з Рiвнем 4 Системи А (верхнiй рiвень), який, у свою чергу, починає взаємодiяти з Рiвнем 3 Системи А, i т.д. до Рiвня 1 Системи А. Завдання Рiвня 1 - вiддати, а потiм забрати iнформацiю iз фiзичного середовища мережi.

Система А

Система B

Рисунок 1-Зв'язок мiж двома системами

Примiтка - Оскiльки iнформацiя, яка повинна бути вiдправлена, проходить вниз через рiвнi системи, в мiру цього просування вона стає все менш схожою на людську мову i все бiльше схожою на ту iнформацiю, яку розумiють комп'ютери, а саме: "одиницi" i "нулi".

Пiсля того як iнформацiя проходить через фiзичне середовище i поглинається Системою В, вона пiднiмається через шари Системи В у зворотному порядку - спочатку Рiвень 1, потiм Рiвень 2 i т.д., поки вона, нарештi, не досягне прикладної програми Системи В.

Хоча кожний iз рiвнiв Системи А може з'єднуватися iз сумiжними рiвнями цiєї системи, їх головним завданням є побудова каналу взаємодiї з вiдповiдними рiвнями системи В. Тобто головним завданням Рiвня 1 Системи А є звiязок з Рiвнем1 Системи В, Рiвня 2 Системи А - з Рiвнем 2 Системи В i т.д. Така схема роботи використовується тому, що кожен рiвень Системи має певнi завдання, якi вiн повинен виконувати, i щоб виконувати цi завдання, вiн повинен з'єднуватися з вiдповiдним рiвнем у iншiй системi.

Багаторiвнева модель виключає прямий зв'язок мiж вiдповiдними рiвнями iнших систем. Отже, кожний рiвень Системи А повинен розраховувати на послуги, наданi йому сумiжними рiвнями Системи А, щоб допомагати здiйснювати звiязок з вiдповiдним йому рiвнем Системи В. Уявимо, що Рiвень 4 Системи А повинен зв'язатися з Рiвнем 4 Системи В. Для того щоб виконати це завдання, Рiвень 4 Системи A повинен використати послуги Рiвня 3 Системи А, тодi Рiвень 4 буде називатися "користувачем послуг", а Рiвень 3 - "джерелом послуг".

Але яким чином Рiвень 4 Системи В дiзнається про те, що необхiдно Рiвню 4 Системи В? Специфiчнi запити Системи А запам'ятовуються як керуюча iнформацiя, яка передається мiж вiдповiдними рiвнями в блоцi, що називається заголовком. Заголовок передує прикладнiй iнформацiї, яка передається. Уявимо, що Система А хоче вiдправити в Систему В який-небудь пакет, що називається "данi" або "iнформацiя". Цей пакет передається iз прикладної програми Системи А у верхнiй рiвень цiєї системи. Прикладний рiвень Системи А повинен передати певну iнформацiю у прикладний рiвень Системи В, тому вiн розмiщує керуючу iнформацiю свого рiвня у виглядi заголовка перед фактичним текстом, який повинен бути переданий. Побудований таким чином iнформацiйний блок передається в Рiвень 3 Системи А, який може попередити його своєю власною iнформацiєю, i т.д.

Розмiри повiдомлення збiльшуються в мiру того, як воно проходить вниз через рiвнi до того часу, поки не досягне мережi, де оригiнальний пакет i вся повiязана з ним керуюча iнформацiя перемiщується у Систему В i поглинається Рiвнем 1 Системи В. Рiвень 1 Системи В вiддiляє вiд iнформацiї, яка надiйшла, i обробляє заголовок Рiвня 1, пiсля чого вiн визначає, як опрацьовувати даний iнформацiйний блок. Злегка змiнений за розмiрами iнформацiйний блок передається до Рiвня 2, який вiддiляє заголовок Рiвня 2, аналiзує його, щоб дiзнатися про дiї, якi вiн повинен виконати, i т.д. Коли iнформацiйний блок нарештi доходить до прикладної програми Системи В, вiн повинен мiстити тiльки оригiнальний текст. Структура заголовка i власне даних вiдносна i залежить вiд рiвня, який у даний момент аналiзує iнформацiйний блок. Наприклад, на Рiвнi 2 iнформацiйний блок складається iз заголовка Рiвня 2 i даних, що йдуть за ним. Однак данi Рiвня 2 можуть мiстити заголовки Рiвнiв 3 i 4. Крiм того, заголовок Рiвня 2 є просто даними для Рiвня 1. Ця концепцiя iлюструється на рис.2

Рисунок 2-Концепція вкладених заголовків

Дана модель нагадує собою вкладенi одна в одну метрики. Найменша з них - це i є данi користувача, а решта служать для доставки даних в точку призначення. Iншими словами, в результатi роботи цього механiзму кожен пакет бiльш вищого рiвня вкладається в "конверт" протоколу нижчого рiвня. Тут доречно провести аналогiю iз звичайними поштовими вiдправленнями. Так, наприклад, якщо ви пишете звичайного листа i вкладаєте його в конверт з адресою, то текст листа буде iнформацiйним повiдомленням, яке ви хочете вiдправити, а конверт - заголовком "поштового протоколу". На поштi ваш лист перекладається в мiшок (протокол нижчого рiвня) з листами такого ж або близького призначення i т.п. Електроннi протоколи працюють за тiєю ж схемою, тiльки доставку i цiлiснiсть звичайних листiв забезпечує добросовiснiсть службовцiв вiддiлень зв'язку, а електронним протоколам за цим доводиться слiдкувати самостiйно.

Примiтка - По сутi протокол являє собою систему правил для роботи з даними певного формату, а формат даних, що передаються, визначає їх заголовок. Iншими словами, заголовок пакета i визначає спосiб його обробки мережевим програмним забезпеченням.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом