→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Сервера новин

Програмне забезпечення хоста, що надає користувачам можливiсть працювати зi статтями , що зберiгались у ньому , i керує доступом до новин i вiдновленням статей, називається сервером новин. Використовуючи протокол NNTP, сервери новин обмiнюються мiж собою статтями новин. Механiзм NNTP дозволяє серверам новин вибирати, якi статтi читати i передавати на iншi сервери.

Алгоритм роботи iз системою серверiв новин полягає в наступному. Клiєнт, який iнiцiює вiдправлення, перевiряє, чи iснує на серверi група новин - конференцiя (Newsgroup), до якої вiдноситься дана стаття, пiсля чого вона вiдправляється. Потiм клiєнт запитує список нових статей, що надiйшли на сервер, на пiдставi якого вiн може запросити новi статтi. На завершення клiєнт повiдомляє серверу про тi статтi, якi вiн уже має, для того, щоб сервер не вiдправляв цi статтi клiєнту як новi, якщо вони надiйдуть iншим разом.

Для невеликої кiлькостi користувачiв iдеальною схемою побудови обмiну новинами була б структура, що складалася б з одного News-сервера i користувачiв, якi б зверталися до нього для вiдправлення або одержання нових статей. У системах iз великою кiлькiстю клiєнтiв, наприклад, масштабу унiверситету або великого пiдприємства, необхiдно використовувати так званi промiжнi сервери новин - intermediate news server.

Такий промiжний сервер працює у кожному доменi мережi органiзацiї i вiдповiдає за забезпечення посередницьких дiй мiж своїми клiєнтами i головним News-сервером. У його обов'язки, наприклад, входить кешування нових статей для передплатникiв на данi конференцiї всерединi домену. Для роботи з UseNet клiєнт такої мережi спочатку з'єднується з "своїм" промiжним сервером i читає розмiщенi у ньому статтi новин. Якщо сервер виявляється нероботоздатним або в нього немає необхiдних статей, програмне забезпечення може звернутися до бiльш високого рiвня iєрархiї сервера новин.

Користувачi дрiбних мереж, що складаються з декiлькох комп'ютерiв, якi не можуть або не хочуть встановлювати свiй промiжний сервер, як правило, звертаються до сервера, що обслуговує бiльшу кiлькiсть дискусiй або має бiльш доступний канал з'єднання. Стаття новин, що потрапила на один iз серверiв, основний або промiжний, повинна бути розiслана всiм учасникам даної дискусiї. Тиражування статей мiж собою - обов'язок серверiв UseNet.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом