→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Система UseNet

Internet-спiвтовариство вже багато рокiв користується системою тиражування оголошень, реклами, повiдомлень та iншої iнформацiї. Всю iнформацiю , що тиражується таким чином , називають новинами - "news". Новини розподiляються на групи новин - "newsgroups". Групи новин органiзованi вiдповiдно до визначеного порядку, заснованого на розподiлi дискусiй з тем, наприклад: вiдпочинок, спорт, новини, iнформацiя, релiгiя та iн. Усерединi кожної з цих груп може бути декiлька тисяч пiдгруп, що, у свою чергу, мають таку ж iєрархiчну структуру. Принцип цiєї органiзацiї подiбний до структури розмiщення каталогiв i пiдкаталогiв на жорсткому диску.

Зараз в UseNet є такi iєрархiї news-груп:

comp

Групи, орiєнтованi на обговорювання проблем програмування, обмiн текстами програм i iнформацiєю щодо програмних продуктiв i компьютерних систем.

sci

Групи, орiєнтованi на дискусiї та обмiн досвiдом з рiзних дисциплiн.

misc

Теми, що не входять нi до одного з iнших класiв або вiдносяться вiдразу до декiлькох .

soc

Групи, орiєнтованi на питання суспiльного життя.

talk

Групи, орiєнтованi на довгi дебати, що розрахованi на любителiв просто поговорити на будь-яку тему.

news

Мережi та програми обмiну новинами, питання програмного забезпечення телеконференцiй.

rec

Групи, орiєнтованi на вiдпочинок, хоббi, захоплення.

alt

Альтернативнi news-новини , що доступнi не на всiх машинах. Можуть утримувати iнформацiю, що заборонена або неприйнятна з яких-небудь причин.

Наприклад, група, що обмiнюється iнформацiєю про вiдпочинок (recreation), використовує ключ гес для побудови iєрархiї бiльш низького рiвня такого, як rec.arts, rec.games, rec.pets, rec.sports, rcc.travel i т.д. Кожна з пiдгруп, наприклад, rec.pets, може бути, у свою чергу, розподiлена на бiльш дрiбнi пiдгрупи, наприклад, rec.pets.dogs, rec.pets.cats та iн.

Так органiзованi групи новин дозволяють користувачам, що мають загальнi iнтереси, обмiнюватися новинами, вiдправляти свої статтi та вiдповiдати на запити iнших користувачiв, обмiнюватися iлюстрацiями та програмним забезпеченням для перегляду статей цiєї групи i т.п.

Топологiчно UseNet являє собою спрямований граф. Кожний вузол графа буде позначати хост системи, а кожне ребро - шлях передавання статей вiд одного хоста до iншого. UseNet можна уявити як множину пiдмереж, по кожнiй з яких передаються статтi визначеної конференцiї. Бiльшiсть з'єднань влаштовано таким чином, що статтi UseNet можуть передаватися в обидва боки, проте на практицi передавання здiйснюється тiльки в одному напрямку.

Механiзм передачi статей полягає в наступному.

Припустимо, що яке-небудь повiдомлення потрапляє до конференцiї на однiй машинi, наприклад, воно надiйшло вiд користувача. Це повiдомлення приймається даним хостом до локальної бази даних i передається всiм його сусiдам, що "пiдписанi" принаймнi на одну з конференцiй, до якої вiдноситься дана стаття. Цей процес буде продовжуватися до того часу, поки всi хости пiдмережi даної конференцiї не будуть мати у своєму розпорядженнi цю статтю.

Кожне ребро графа UseNet можна спiввiднести з iдентифiкатором конференцiї, тодi вiдношення "передплати" топологiчно можна зобразити так: хост А "пiдписаний" на конференцiю хоста В, якщо мiж А i В iснує ребро графа, що належить пiдмережi даної конференцiї.

Важливою частиною алгоритму передавання новин системи UseNet є запобiгання зациклюванням. Наприклад, якщо хост А вiдправив статтю хосту В, то хост В може, у свою чергу, вiдправити цю ж статтю назад хосту А i т. д., оскiльки передавання статей може вiдбуватися як в один, так i в iнший бiк.

Одним iз рiшень цiєї проблеми є вiдстежування iсторiї проходження хостiв даною статтею. Так, кожний хост при проходженнi через нього статтi фiксує унiкальний номер повiдомлення (Message-ID). Якщо повiдомлення з тим же номером приходить на хост ще раз, воно вже не приймається. iнший спосiб запобiгання петель полягає у фiксуваннi шляху всерединi самого повiдомлення. Тобто повiдомлення нiколи не буде вiдправлено на хост, зафiксований у визначеному полi заголовка статтi (Path).

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом