→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Формат статей i повiдомлень UseNet

Пiсля того як користувач сформував свою статтю, тобто приєднав файли, уставив рисунки i т.iн., так само, як i у випадку вiдправлення звичайного поштового повiдомлення, стаття "загортається" у конверт системи UseNet, багато в чому схожий на конверт повiдомлень SMTP.

Стандартний формат повiдомлень електронної пошти визначає структуру самого повiдомлення, розташування i типи його частин, формати кодувань (див. роздiл "Формат поштових повiдомлень" глави "Електронна пошта Internet (E-mail)"). Формат статтi UseNet використовує формат повiдомлень електронної пошти як структуру, що органiзовує передану iнформацiю, доповнюючи її полями, специфiчними для системи передавання новин. Текст i конверт поштового повiдомлення утворюють єдину структуру, що використовується для побудови статтi UseNet.

Пiд час змiни або розширення поштових стандартiв не потрiбно змiнювати формат статей UseNet, оскiльки вiн уже мiстить в собi структуру поштового повiдомлення. Можна говорити, що формат статей UseNet являє собою додаткову структуру, що дозволяє поштовим повiдомленням тиражуватися через систему UseNet i протокол NNTP.

Структура поштового повiдомлення докладно розглядалася у главi "Електронна пошта Internet (E-mail)". Тому, обговорюючи структуру статтi UseNet, зупинимося на описi тiльки тих частин повiдомлення, що додаються системою UseNet. Типовий заголовок статтi UseNet виглядає так:

From: jerry@cock.att .corn (Jerry Balls)

Path: cbosgd! mhuxj! mhuxt! cock!jerry

Newsgroups: news.announce

Subject: UseNet Etiquette

Message-ID: 642@cock.att.com

Date: Fri, 19 Nov 97 16:14:55 GMT

Followup-To: news. Misc

Expires: Sat, I Jan 98 00:00:00 -0500

Organization: AT&T Bell Laboratories

This is a trivial news!

Стандартне UseNet-повiдомлення складається (так само, як i поштове повiдомлення) iз декiлькох рядкiв заголовка, вiддiлених вiд тiла повiдомлення порожнiм рядком. Кожний рядок складається з ключового слова, двокрапки ":", прогалини, iнформацiї i символiв завершення рядка - <CRLF>. Частина полiв заголовка може бути вiдсутня. Це поля:

"Followup-To:", "Expires:", "Reply-To:", "Sender:", "References:", "Control:", "Distribution:", "Keywords:", "Summary:", "Approved:", "Lines:", "Xref:", "Organization:".

Проте частина полiв повинна бути присутньою у кожнiй статтi:

"From:", "Date:", "Newsgroups:", "Subject:", "Message-ID:", "Path:"

Поля "From:", "Date:", "Subject:", "Message-ID:" мiстять тi ж параметри, що й аналогiчнi поля конверта поштового повiдомлення. Формати цих полiв у статтях UseNet залежать вiд програмного забезпечення клiєнта для роботи з UseNet.

Поле "Newsgroups:" заголовка статтi визначає групу i мiстить назву дискусiї або конференцiї, якiй належить дана стаття. Та сама стаття може належати декiльком групам, тодi їхнi назви перелiчуються через кому.

Всi групи, згаданi в полi "Newsgroups:", повиннi iснувати.

Поле "Path:" мiстить шлях повiдомлення. Коли система передає повiдомлення з одного хоста на iнший, вона додає iм'я хоста в поле "Path:". Iмена хостiв можуть вiдокремлюватися один вiд одного будь-яким знаком пунктуацiї за винятком крапки "." (оскiльки крапка використовується в iменах хостiв). Наприклад, так:

"Path: cbosgd!mhuxj! mhuxt";

"Path: cbosgd, mhuxj, mhuxt";

"Path: @cbosgd.att.com,@mhuxj.att.com,@mhuxt.att.com".

Як правило, iм'я такого хоста додається в рядок злiва, тому хост - iнiцiатор повiдомлення завжди стоїть в цьому рядку справа. Це потрiбно для забезпечення сумiсностi зi старими системами. Наприклад, хост А одержав повiдомлення з параметром "Path: X!Y!Z". Якщо хост А вiдправляє його хосту B, то хост B одержить статтю з параметром "Path: A!X!Y! Z" i т.д.

Параметр "Path:" не використовується для адресацiї вiдповiдей як поштова адреса (за винятком деяких реалiзацiй старих версiй програм). Вiн призначений для збереження та опрацювання iнформацiї маршруту даної статтi. Цей параметр вiдiграє дуже важливу роль пiд час побудови графа тиражування даного повiдомлення i запобiгання зациклюванню передачi статей.

Якщо, наприклад, хост А вiдправляє статтю хосту B, параметр статтi "Path:" буде мiстити iм'я хоста А. Тому хост B або якийсь iз таких хостiв, що опрацьовують цю статтю, не вiдправить її назад на хост А.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом