→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Ш

Шкала — спосіб упорядкування й оцифровування ознак різної форми визначення (кількісних та якісних). Використовується для оцінювання знань і навичок. Можуть застосовувати як до окремих завдань, так і до загальних результатів. Частіше використовують шкалу порядкову (рангову), коли вищому значенню шкали відповідає вищий рівень вимірюваної ознаки. Досконаліші шкали, які застосовують під час тестування, — шкали інтервалів, за допомогою яких можна відповісти, наскільки саме зріс/зменшився рівень якості при переході до наступного індексу.

Шкала відношень — шкала, що визначає відношення чисел, що приписують об'єктам

Шкала еквіваленту нормальної кривої (ЕНК) — шкала, призначена для переведення процентилів у рівні одиниці. Використовують для обчислення середніх оцінок,оскільки різниця в 5 одиниць ЕНК показує однакову різницю в досягненнях у будь-якій точці шкали ЕНК.

Шкала інтервальна — шкала, у якій установлено межі значень ознаки І характеризує ступінь їі прояву.

Шкала Лікерта — шкала, яку використовують для отримання інформації про ставлення респондента до певного судження. Наприклад, респонденту запропоновано прочитати судження й вибрати одну з п'яти відповідей: «Повністю згоден», «Радше згоден», «Важко сказати», «Радше не згоден», «Повністю не згоден». Названі категорії становлять п'ятибальну шкалу Лікерта.

Шкала метрична — кількісна шкала, в основу якої покладено результати безпосереднього вимірювання.

Шкала номінальна — шкала найменування переліку ознак, послідовність розташування, порядок яких не має значення. У цій шкалі кожному об'єкту, що оцінюється, відповідно до певних властивостей приписують найменування або число; числа застосовують тільки для кодування (оцифрування) об'єктів. Є два види номінальної шкали. У шкалі першого типу кожному об'єкту приписують число. Кожне число представляє окрему особу, між об'єктами є відмінність, бо числа присвоюють певним способом. Другий тип номінальної шкали широко використовують у педагогічній практиці. Учнів об'єднують в групи за певними ознаками, після цього число або найменування приписують не окремому учню, а групі учнів (наприклад, «атестовані учні» — «не-атестовані учні»).

Шкала оцінювальна — вербальна шкала, яка описує й характеризує ступінь виконання завдання. Для позначення рівня досягнень використовують якість виконання (наприклад, відмінний, задовільний, незадовільний). Шкалу можна використовувати разом з рубриками або описанням для кожного рівня виконання.

Шкала порядкова — див. → Шкала рангова.

Шкала рангова — системний спосіб спрямування уваги та фіксації суджень щодо міри наявності необхідних характеристик виконання або поведінки. У порядковій шкалі введено числа й відношення «більше-менше», тому за числом, що відповідає оцінюваному об'єкту, можна дізнатися про місце об'єкта в сукупності. 12-баль-на шкала, за якою оцінюють навчальні досягнення учнів у школі, є прикладом порядкової (рангової) шкали.

Шкалювання результатів — Шкалювання результатів — процес формування тестових шкал і тестових норм, тобто правил нарахування тестових балів за результатами тестування на основі статистичних даних. Після тестування складається таблиця (шкала) відповідності між первинними та тестовими балами, вносяться поправки в попередні тестові норми, а також вираховується сертифікаційний бал з урахуванням реальної складності

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом