→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Аудит

Цілі, ролі та розподіл відповідальності під час здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем

Цілі аудиту

Аудит системи повинен мати визначені цілі. Прикладами типових цілей можуть бути такі:

  а) визначити відповідність системи управління навколишнім середовищем об'єкта аудиту критеріям її аудиту;
  б) визначити, чи належним чином впроваджена і функціонує система управління навколишнім середовищем об'єкта аудиту;
  в) встановити напрями можливого вдосконалення системи управління навколишнім середовищем об'єкта аудиту;
  г) встановити спроможність внутрішнього процесу аналізу з боку керівництва забезпечувати постійну відповідність системи управління навколишнім середовищем її призначенню та ефективність її функціонування;
  д) оцінити систему управління навколишнім середовищем у випадках, коли організація передбачає встановити договірні відносини, наприклад такі, як відносини з потенційним постачальником чи партнером у спільному підприємстві.

Функції провідного аудитора

Провідний аудитор відповідає за забезпечення ефективного та результативного виконання і завершення аудиту в межах сфери поширення і плану аудиту, погоджених із замовником.

Крім того, відповідальність та діяльність провідного аудитора повинні охоплювати:

  а) проведення консультацій з замовником і об'єктом аудиту, якщо це доречно, під час визначення критеріїв та сфери поширення аудиту;
  б) отримання відповідної вихідної інформації, необхідної для виконання завдань аудиту, такої, як докладні відомості про види діяльності об'єкта аудиту, продукцію, послуги, місцезнаходження та безпосереднє оточення, а також докладні відомості про попередні аудити;
  в) визначення рівня можливостей дотримання вимог до екологічного аудиту, встановлених у ДСТУ ІЗО 14010;
  г) формування аудиторської групи, враховуючи при цьому потенційно можливе зіткнення інтересів і необхідність погодження її складу з замовником;
  д) керування діяльністю аудиторської групи згідно з настановами ДСТУ ІЗО 14010 і цим стандартом;
  є) розроблення плану аудиту за належної консультації з замовником, об'єктом аудиту і членами аудиторської групи;
  ж) подання остаточного плану аудиту аудиторській групі, об'єкту аудиту і замовнику;
  и) координацію розроблення робочих документів, деталізованих методик та інструктаж аудиторської групи;
  к) сприяння розв'язанню будь-яких проблем, що виникають під час здійснення аудиту;
  л) встановлення випадків, коли досягнення цілей стає неможливим, і повідомлення замовника та об'єкта аудиту про відповідні причини;
  м) представлення інтересів аудиторської групи на нарадах з об'єктом аудиту до, під час та після аудиту;
  н) оперативне повідомлення об'єкта аудиту про дані аудиту, що свідчать про суттєві невідповідності;
  п) подання чітких та обгрунтованих звітів про аудит замовникові в термін, погоджений у межах плану аудиту;
  р) підготовку рекомендацій щодо вдосконалення системи управління навколишнім середовищем, якщо це погоджено в межах сфери поширення аудиту.

Функції аудитора

Відповідальність та діяльність аудитора повинні охоплювати:

  а) дотримання вказівок провідного аудитора і підтримку його діяльності;
  б) планування і об'єктивне, ефективне та результативне виконання дорученого завдання в межах сфери поширення аудиту;
  в) збирання та аналіз відповідних та достатніх доказів аудиту для отримання даних аудиту і формулювання висновків аудиту стосовно системи управління навколишнім середовищем;
  г) розроблення робочих документів під керівництвом провідного аудитора;
  д) документальне оформлення індивідуально отриманих даних аудиту;
  є) надійне зберігання документів, пов'язаних з аудитом, і повернення таких документів за вимогою;
  ж) надання допомоги у складанні звіту про аудит.

Вимоги до аудиторської групи

Процес вибору членів до складу аудиторської групи повинен забезпечувати гарантію того, що вони володіють всіма теоретичними знаннями та практичним досвідом, необхідним для виконання аудиту. При цьому повинно бути враховано таке:

  а) кваліфікаційні вимоги, встановлені в ДСТУ І80 14012;
  б) вид організації, процесів, діяльності чи функцій, що підлягають аудиту;
  в) кількість членів аудиторської групи, їх рівень володіння мовою і компетентність;
  г) будь-яке потенційно можливе зіткнення інтересів між членами аудиторської групи і об'єктом аудиту;
  д) вимоги замовників, а також органів з сертифікації/реєстрації та акредитації.

До складу аудиторської групи також можуть входити технічні експерти і аудитори-стажисти на підставах, прийнятних для замовника, об'єкта аудиту і провідного аудитора

.

Відповідальність та діяльність замовника аудиту

Відповідальність та діяльність замовника повинні охоплювати:

  а) визначення потреби в аудиті;
  б) встановлення та підтримання зв'язків з об'єктом аудиту для сприяння його всебічній співпраці під час аудиту, організацію початку процесу аудиту;
  в) визначення цілей аудиту;
  г) вибір провідного аудитора чи організації-виконавця аудиту і, якщо це доречно, ухвалення складу аудиторської групи;
  д) надання відповідних повноважень та ресурсів для виконання аудиту;
  є) проведення консультацій з провідним аудитором з метою визначення сфери поширення аудиту;
  ж) ухвалення критеріїв аудиту системи;
  и) ухвалення плану аудиту;
  к) приймання звіту про аудит і визначення порядку його розповсюдження.

Відповідальність та діяльність об'єкта аудиту

Відповідальність та діяльність об'єкта аудиту повинні охоплювати:

  а) належне інформування працівників про цілі та сферу поширення аудиту;
  б) надання засобів, необхідних аудиторській групі, з метою забезпечення ефективності та результативності процесу аудиту;
  в) призначення відповідального та компетентного персоналу для допомоги членам аудиторської групи, виконання ролі супровідних осіб на місцях аудиту, а також для забезпечення ознайомлення членів аудиторської групи з чинними в організації вимогами щодо охорони здоров'я, безпеки та іншими відповідними вимогами;
  г) забезпечення доступу до засобів, персоналу, відповідної інформації і протоколів на прохання аудиторів;
  д) співпраця з аудиторською групою для уможливлення досягнення цілей аудиту;
  є) отримання копії звіту про аудит, якщо тільки немає спеціального заперечення з боку замовника.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом