→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Аудит

Організація контролювання стану навколишнього середовища

В Україні діє наступна схема організація охорони НПС :

  1. Вищі органи державного контролю (міністерство екології та природних ресурсів, головний аудитор країни), що підпорядковується парламенту, уряду, президенту.
  2. Органи експертизи, що підпорядковуються уряду, на які покладений детальний екологічний аналіз проектів у всіх сферах людської діяльності.
  3. Контрольно-інспекційні органи, що підпорядковуються відповідному міністерству або уряду, на які покладений контроль за впливом на НПС суб'єктів господарської діяльності.
  4. Незалежний аудиторський контроль, що перевіряє на договірних засадах суб'єкти виробничої діяльності, що робить консультаційні послуги в області охорони навколишнього середовища.
  5. Громадські організації беруть участь у виконанні значимих екологічних рішень, як в окремих державах так і в рамках міжнародних організацій.

Функції управління в екології відображено на рис. 1.

Головною формою зовнішнього екологічного контролю в розвинутих країнах є незалежний аудит. Як приклад може служити розробка процедур оцінок впливу на НПС (ОВНС) прийнята Європейським Банком Реконструкції і розвитку, у яких викладені прийоми, вимоги до звіту при проведенні екологічного аудиту [Environmental Procedures. – European Bank for Reconstruction and Development. – London. – 1992.].

Необхідно відзначити, що в Україні законодавчо і нормативно підтриманий тільки фінансовий аудит (закон України “Про аудиторську діяльність”), аудит якості (КHД 50-024-94. Система сертифікації УкрСЕПРО. Положення про експертів - аудторiв), та енергетичний аудит (Постанова Кабінету міністрів України “Про Центральну групу енергетичного аудиту”).

Pис. 1.Функції управління в екології.

Наприкінці 1996 р. ISO (Міжнародна організація по стандартизації) прийняла стандарти серії 14000 (керування якістю навколишнього середовища). Це було пов'язане з тим, що екологічні норми й вимоги на сучасному етапі розвитку людського суспільства стали одним з найважливіших інструментів взаємин між країнами.

Відповідність цим стандартам стає постійно зростаючим фактором конкурентоспроможності компаній, які поставляють на міжнародні ринки екологічно чисту продукцію. Екологічні бар'єри, установлені багатьма країнами, обмежують ввіз у них промислової й сільськогосподарської продукції, загострюючи боротьбу за ринки збуту.

У зв'язку із цим у червні 1997 р. Держстандарт України затвердив міжнародні стандарти керування навколишнім середовищем як Державні стандарти України (ДСТУ). Вони призначені для прямого застосування в якості добровільних і уведені з 01.01.98. Вимоги ДСТУ серії 14000 поширюються на всі організації, органи, підприємства, розташовані на території України, незалежно від виду діяльності й форми власності.

Головною метою стандартів ISO 14000 є сприяння більше ефективному й раціональному екологічному менеджменту на підприємствах і в організаціях і як результат - поліпшення стану навколишнього середовища.

В серії стандартів ISO 14000 є стандарти, які стосуються питань екологічного аудиту. Це міжнародні стандарти серії ISO 14010-14019 „Принципи аудиту в системі ОНС”:

  - ДСТУ ISO 14010–97 „Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи”;
  - ДСТУ ISO 14011–97 „Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем”;
  - ДСТУ ISO 14012–97 „Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології”.

Програма з екологічного менеджменту й аудиту (EMAS) є такою добровільною ініціативою. Обов'язкової вимоги приєднуватися до цієї програми не існує, але вона була прийнята в багатьох галузях промисловості в Європейській Спілці. Багато компаній використовували програму з еко-менеджменту й аудиту, щоб розширити вже існуючу систему, як правило, у рамках своїх програм по охороні здоров'я і НПС, або підвищенню якості продукції. EMAS визначає орієнтири, за якими компанії можуть порівнювати свої екологічні показники. Програма ЕМАS націлена на об'єднання всіх аспектів роботи компанії в рамках ефективної програми, є документом Європейської Спілки який подає стандартизовану систему моніторингу, за допомогою якого виробничі компанії можуть цілком інтегрувати екологічний аспект у свою практику керування.

Процес дотримання законодавства є неперервним. Кожний цикл цього процесу дозволяє переглядати загальну екологічну політику і цілі на предмет досягнення більш високих екологічних стандартів.

Екологічний менеджмент передбачає визначення ряду основних елементів, до яких належать:

  1. Екологічна політика - основний документ для досягнення вимог стандарту;
  2. Організація і персонал - необхідний розподіл обов'язків;
  3. Екологічний вплив - організації повинні мати можливість оцінити свій екологічний вплив на НПС;
  4. Екологічні цілі і задачі - стандарт потребує, щоб були поставлені конкретні цілі та задачі;
  5. Програма екологічного менеджменту - організації повинні мати програму для досягнення цілей і задач;
  6. Управлінські інструкції і документація - організації повинні розробити інструкції, пов'язані з екологічною політикою, цілями, задачами, програмою, а також враховувати в документації розподіл посад і обов'язків при організації взаємодії між елементами системи;
  7. Оперативний контроль - необхідно визначити відповідальність керівника за ті ділянки роботи, що можуть вплинути на екологічну ситуацію;
  8. Реєстрація в системі екологічного менеджменту - система реєстрації необхідна для підтвердження того, що система працює, і організація може продемонструвати свою відповідність законодавству;
  9. Екологічний аудит - організувати систему і налагодити її роботу, необхідно провести аудит, щоб визначити, як ефективно вона здійснюється екологічна політика організації;
  10. Перегляд - вся система екологічного менеджменту повинна переглядатися через визначені інтервали для того, щоб гарантувати, що вона як і раніше залишається прийнятною й ефективною, і, якщо необхідно, може бути адаптованою до нових вимог законодавства.

Екологічний менеджмент є складовою частиною загального менеджменту. Тому ґрунтовно опрацьовані програми екологічної діяльності в разі впровадження в практику управління здатні забезпечити суб’єктам господарювання чимало корисних результатів, основними з яких вважається:

  Зменшення негативного впливу на НПС: система екологічного менеджменту і безупинний моніторинг допоможе компанії зменшити свій негативний вплив на екологію.
  Поліпшення послуг: екологічні питання важливі при наданні послуг споживачам. Програма EMAS допоможе переконати споживачів у том. що екологічний вплив компанії на НПС приймається до уваги у усіх видах її діяльності.
  Економія фінансових коштів: допомагаючи компаніям визначати і скорочувати відходи, витрати, а також збільшувати ефективність використання ресурсів.
  Поліпшення загального керівництва: за допомогою програми EMAS можна поліпшити методи керівництва, наприклад, запровадивши систему цільового моніторингу і тим самим поліпшити роботу всієї компанії.
  Безпека контрактів: все більше і більше компаній розробляють свою власну екологічну політику. Ця політика має відношення не тільки до самих компаній, але також і до їхніх постачальників. У майбутньому компанії наполягатимуть на тому, що б постачальники були здатні підтвердити свою відповідність вимоги законодавства в майбутньому, від компанії можуть зажадати, щоб вона пройшла реєстрацію EMAS.
  Єдиний підхід: за допомогою програми EMAS можна буде здійснювати системний підхід до екологічного менеджменту у всій компанії. Це також дозволить більш ефективно використовувати обмежені ресурси.
  Демонстрація твердого рішення: впровадження цієї програми продемонструє і споживачам і громадськості те. що компанія чітко і твердо вирішила покращувати свій екологічний вплив.
  Відповідність законодавству: компанії матимуть незалежну систему аудиту менеджменту, що буде гарантувати відповідність європейському законодавству і у майбутньому.
  Конкурентні переваги: наявність реєстрації EMAS, дасть компанії конкурентні переваги перед тими компаніями, що її не мають.

Переваги, що дає участь у програмі EMAS, є не тільки екологічними, але також здатні принести користь бізнесу в цілому. Це підтверджується прикладом великих компаній з великим штатом співробітників, що займаються екологічним менеджментом і екологічним законодавством.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом
Це вид підприємницької діяльності по здійсненню незалежних перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, оперативної документації, податкових декларацій та екологічних зобов’язань з точки зору їхньої відповідності діючому екологічному законодавству в галузі охорони довкілля та природокористування, а також надання інших еколого-аудиторських послуг.. Організувати систему і налагодити її роботу, необхідно провести аудит, щоб визначити, як ефективно вона здійснюється екологічна політика організації. Документально оформлений систематичний процес перевірки, який включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові..