→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Екологічна експертиза

Порядок проведення екологічної експертизи

Ключові поняття:
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає, Державна екологічна експертиза проводиться у разі, Заява про екологічні наслідки діяльності містить, Державна екологічна експертиза проводиться шляхом, Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів: , Висновки державної екологічної експертизи, Висновки екологічної експертизи складаються з таких частин, Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі, Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:, Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної експертизи, притягаються відповідно до відповідальності, У вступній частині містяться дані про, У констатуючій частині подається коротка характеристика, У заключній частині містяться.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:

 1. перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого- експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);
 2. аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної без¬ пеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);
 3. узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).

Умови і підстави проведення державної еко¬логічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:

 1. наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і здоров'я людей;
 2. прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів чи їх виконавчими комітетами, судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства;
 3. обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.

Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після ого-лошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним орга¬нам комплекту документів з обґрунтуванням оцінки впливу на на¬вколишнє природне середовище.

Порядок передачі документації на державну екологічну експер-тизу визначається Кабінетом Міністрів України.

Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про мету і засоби здійснення діяльності, суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природ¬ного середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій, кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та¬кої діяльності, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів, та зобов'язання замовника екологічної експертизи щодо забезпечення вимог еко¬логічної безпеки при здійсненні діяльності.

У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованої чи здійснюваної діяльності обґрунтовуються її доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні варіанти рішень, характеристика стану навколишнього природного середови¬ща території, види та рівні впливу на нього в нормальних і екстре¬мальних умовах, можливі зміни його якісного стану, еколого-еко-номічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення рівня еко¬логічного ризику і забезпечення вимог екологічної безпеки.

Шляхи проведення державної екологічної екс¬пертизи

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:

 1. аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи — групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих ус¬танов і організацій органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України;
 2. еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи — спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців — практиків та науковців інших підприємств, установ і ор-ганізацій;
 3. створення Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;
 4. залучення на договірних засадах інших спеціалізованих ор¬ганізацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.

Строки проведення державної екологічної екс¬пертизи

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:

 1. групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України — до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, — до 120 днів;
 2. спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями — до 90 ка¬лендарних днів;
 3. за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків по-передньої екологічної експертизи — до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день по-дання еколого-експертному органу комплекту необхідних ма¬теріалів і документів, а у разі необхідності — і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень що¬до об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-еко¬номічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвер¬дження їх Міністерством охорони навколишнього природного середови¬ща та ядерної безпеки України чи його органами на місцях є під¬ставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Реалізація проектів і програм чи Діяльності без позитивних вис-новків державної екологічної експертизи забороняється.

В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експер-тизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну пере¬дачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологічній експертизі.

Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи

З метою інформування населення та узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.

Заява про проведення громадської екологічної експертизи по-дається до відповідних місцевих Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвіт-лені у засобах масової інформації і надіслані відповідним Радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам де-ржавної екологічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховува-тися при проведенні державної екологічної експертизи, а також ор-ганами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта експертизи.

Зміст висновків екологічної експертизи

Висновки екологічної експертизи складаються з вступної (прото-кольної) , констатуючої (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин.

У вступній частині містяться дані про орган, що проводив еко¬логічну експертизу, склад експертів, час проведення, найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та якісні показники, відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо реалізації об'єкта екологічної експертизи.

У констатуючій частині подається коротка характеристика видів запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан навко-лишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня еко-логічного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейт¬ралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта еко¬логічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення обґрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення, повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні норма¬тивні документи та щодо можливості прийняття рішення про подаль¬шу реалізацію об'єкта екологічної експертизи.

Оскарження висновків державної екологічної експертизи

Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків держав-ної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтовану заяву до відповідних Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та інших органів, які приймали рішення про проведення такої експер¬тизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.

Відповідні Ради народних депутатів, органи державної еко¬логічної експертизи, інші органи, які приймали рішення про прове¬дення державної екологічної експертизи, зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи із залучен¬ням незалежних експертів. Оскарження висновків державної еко¬логічної експертизи не припиняє їх дії.

Висновки додаткової державної екологічної експертизи є остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

 1. порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи;
 2. недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо охорони навко¬лишнього природного середовища, використання природних ре¬сурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 3. неврахування важливих достовірних відомостей про стан еко¬логічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів, здо¬ров'я людей;
 4. порушення прав учасників еколого-експертного процесу, як¬що це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.

Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені заінтересованими юридичними особами до відповідних вищих ор¬ганів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів — в судовому порядку відповідно до законо¬давства України.

Фінансування державної екологічної експертизи

Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником.

Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за ра¬хунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок дер¬жавного бюджету.

Фінансування державної екологічної експертизи екологічних си¬туацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів, що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду Авто¬номної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх ви¬конавчих комітетів, здійснюється відповідно за рахунок коштів дер¬жавного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

Кошти на проведення державної екологічної експертизи об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Фінансування інших екологічних експертиз

Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи та організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які негативно впливають на стан навколишнього природного середови¬ща і здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій раху¬нок згідно з договорами.

Фінансування громадської екологічної експертизи Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохорон¬них та інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій.

Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:

 1. порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи;
 2. надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи;
 3. надання дозволів на спеціальне природокористування; фінан¬сування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, без позитивного висновку екологічної експер¬тизи;
 4. здійснення екологічної експертизи неправоздатними підпри¬ємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та ін¬шими формуваннями;
 5. недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання при¬родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;
 6. незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи;
 7. ухилення від надання на законну вимогу державних еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів;
 8. підготовка завідомо неправдивого висновку державної еко¬логічної експертизи.

Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної експертизи, притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністра¬тивної, цивільної чи кримінальної відповідальності.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом