→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Екологічна експертиза

Форми екологічної експертизи

В Україні здійснюється державна, громадська та інші екологічні експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають ре¬комендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, і організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на \ місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної екологічної експертизи можуть у вста¬новленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну не¬безпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підви¬щену екологічну небезпеку (наведено у лекції 3), встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природ¬ного середовища та ядерної безпеки України і Міністерства охорони здоров'я України.

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі дого¬вору про надання еколого-експертних послуг або за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.

Об'єкти державної екологічної експертизи

Державній екологічній експертизі підлягають:

 1. державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;
 2. проекти генеральних планів населених пунктів, схем районно¬го планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упо¬рядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;
 3. інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і роз¬рахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розши рення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промисло¬вих і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;
 4. проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного се¬ редовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;
 5. документація по впровадженню нової техніки, технологій, ма¬ теріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордо¬ ном) , які можуть створити потенційну загрозу навколишньому при¬ родному середовищу та здоров'ю людей.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Авто¬номної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх ви¬конавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негатив-ний вплив на стан навколишнього природного середовища та здо¬ров'я людей.

Вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи

В документації на об'єкти державної екологічної експертизи по¬винні передбачатися:

 1. комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного сере¬ довища, використання і відтворення природних ресурсів, здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) до¬ кументації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;
 2. обгрунтування впровадження сучасних, досконалих нема- теріало- і неенергоємних, мало- і безвідхідних технологічних про¬ цесів;
 3. забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва;
 4. заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефектив¬ної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водой¬ми;
 5. дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони атмосферного повітря від забруднення;
 6. забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рос-линного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;
 7. забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів.

Документація, що подається на об'єкти державної екологічної екс¬пертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з заінтере¬сованими органами та містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності та матеріали, на яких вона грунтується.

Громадська екологічна експертиза

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських форму-вань.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночас¬но з державною екологічною експертизою шляхом створення на до¬бровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських форму¬вань.

Інші екологічні експертизи

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою заінтересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами і формуваннями.

Примірний договір про надання еколого-експертних послуг за¬тверджується Міністерством охорони навколишнього природного се¬редовища та ядерної безпеки України.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом