→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Що таке інтернет. Семантичний конспект розділу

Що таке інтернет

Для вiдпрацьовування рiзноманiтних технiчних рiшень була створена перша у свiтi широкомасштабна мережа ARPAnet - Advanced Research Projects Agensy - бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони. ARPAnet дозволяла будь-якому з цих комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу i iстотної частини елементiв мережi.

1. Internet [Центральне поняття розділу]

Internet — Є сукупнiстю мереж, що пiдтримують обмiн iнформацiєю на основi протоколiв TCP/IP

Internet — Це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту

Internet — Це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.)


Internet:
  • Це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж, якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв
  • Це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги
  • На цей час число користувачiв в усьому свiтi складає бiльш сотнi мiльйонiв i швидко росте
  • Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІСОхопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв.

У 1986 роцi зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США.


InternetІнтернет.

2. IP

IP — Internet Protocol

IP — Є збiрником правил, яким пiдпорядковується кожний комп'ютер, вiдповiдальний за доставку i сортування повiдомлень


IP — Забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю

3. IP-адреса

IP-адреса — Унiкальна адреса комп'ютера

IP-адреса — Двiйкове 32-бiтне число


IP-адреса :
  • Записується у виглядi послiдовностi з чотирьох десяткових чисел (вiд 0 до 255), роздiлених точкою
  • Крайнє лiве число позначає номер великої мережi, числа, що стоять справа , означають бiльш дрiбнi дiлянки мереж i так далi, поки не дiйдемо до конкретного комп'ютера
  • Важко запам'ятовується

4. Датаграми

Датаграми — Пакети, якими оперує Internet

5. ARPAnet

ARPAnet — Advanced Research Projects Agency Network

ARPAnet — Мережа бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони


ARPAnetДозволяла будь-якому з комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу iстотної частини елементiв мережi


Стара мережа не справлялася з величезними потоками даних, типовими для великих обчислювальних завдань.

6. NSF

NSF — Нацiональний Науковий Фонд


NSF Його зусиллями наприкiнцi 80-х рокiв було створено п'ять обчислювальних центрiв, обладнаних суперкомп'ютерами

NSF Прийняв рiшення створити свою нацiональну мережу, засновану на технологiї APRAnet, що добре зарекомендувала себе


Його полiтика iз самого початку припускала, що нова мережа буде орiєнтована на рiзноманiтних користувачiв, а не тiльки на програмiстiв i математикiв.

7. завдання мережi

завдання мережiУ спрощеному видi заключається в тому, щоб доставити бiти iнформацiї з комп'ютера А в комп'ютер В

завдання мережiБажано, щоб у процесi транспортування iнформацiя не загубилася i не була перервана

8. Мережi

МережiМожна роздiлити на мережi з комутацiєю пакетiв i мережi з комутацiєю каналiв

9. Комп'ютернi мережi

Комп'ютернi мережiВикористовують комутацiю пакетiв

10. TCP

TCP — Transmission Control Protocol

TCP — Протокол керування передачею повiдомлень, що подiляє занадто великi повiдомлення на фрагменти, i вiдбувається це, природно, на станцiї вiдправлення


TCPЗабезпечує транспортування даних iз встановленням з'єднання
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом