→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Мережа Internet та її сервiси. Семантичний конспект розділу

Мережа Internet та її сервiси

У 1986 роцi Internet зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США. Через п'ять рокiв їх було вже 600,000, а в 1994 роцi їх стало бiльше мiльйона
Семантичне ядро:
Internet

1. Internet [Центральне поняття розділу]

Internet — Є сукупнiстю мереж, що пiдтримують обмiн iнформацiєю на основi протоколiв TCP/IP

Internet — Це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту

Internet — Це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.)


Internet:
 • Це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж, якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв
 • Це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги
 • На цей час число користувачiв в усьому свiтi складає бiльш сотнi мiльйонiв i швидко росте
 • Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІСОхопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв.

У 1986 роцi зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США.


InternetІнтернет.

2. IP

IP — Internet Protocol

IP — Є збiрником правил, яким пiдпорядковується кожний комп'ютер, вiдповiдальний за доставку i сортування повiдомлень


IP — Забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю

3. IP-адреса

IP-адреса — Унiкальна адреса комп'ютера

IP-адреса — Двiйкове 32-бiтне число


IP-адреса :
 • Записується у виглядi послiдовностi з чотирьох десяткових чисел (вiд 0 до 255), роздiлених точкою
 • Крайнє лiве число позначає номер великої мережi, числа, що стоять справа , означають бiльш дрiбнi дiлянки мереж i так далi, поки не дiйдемо до конкретного комп'ютера
 • Важко запам'ятовується

4. Датаграми

Датаграми — Пакети, якими оперує Internet

5. ТСР

ТСРБiблiотека процедур, яку використовують прикладнi протоколи, якщо необхiдно встановити надiйне i достовiрне з'єднання мiж комп'ютерами

ТСРВикористовує протокол IР


ТСРЗавданням є доставка всiєї iнформацiї комп'ютеру одержувача, контроль послiдовностi iнформацiї, що передається, повторна вiдправка не доставлених пакетiв у випадку збоїв роботи мережi.

6. Низькорiвневi протоколи ТСР i IР

Низькорiвневi протоколи ТСР i IР — Служать для встановлення i забезпечення надійного з'єднання


Низькорiвневi протоколи ТСР i IРНайбiльш вiдомi з комплексу протоколів Internet

7. Анонiмний доступ FTP

Анонiмний доступ FTPЗабезпечується у виглядi спецiально видiленого користувача, якого частiше усього називають "anonymous" i який має пароль, збiжний з адресою електронної пошти

Анонiмний доступ FTPМожна одержати також, використовуючи програму-переглядач WWW сторiнок (MS Internet Explorer або Netscape Navigator)

8. TCP

TCP — Transmission Control Protocol

TCP — Протокол керування передачею повiдомлень, що подiляє занадто великi повiдомлення на фрагменти, i вiдбувається це, природно, на станцiї вiдправлення


TCPЗабезпечує транспортування даних iз встановленням з'єднання

9. UDP

UDPПрацює без встановлення з'єднання

10. Транспортний рiвень

Транспортний рiвеньНадає послуги з транспортування даних

Транспортний рiвеньПредставлений протоколами TCP i UDP

11. ТСР/IР

ТСР/IР — Це технологiя мiжмережевої взаємодiї

ТСР/IР — Комплекс протоколiв Internet


ТСР/IР:
UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP i багато iншихТСР/IР:
 • Хоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу
 • Це сiм'я протоколiв
 • Має 4 яскраво виражених рiвнiБув розроблений спiльно членами об'єднання, що використовує процес експертної оцiнки документацiї, який називається Request for Comments (RFC).

12. Рiвнi ТСР/IР

Рiвнi ТСР/IР :
прикладний, транспортний, мережевий, канальний

13. com

com — Комерцiйнi домени США, тобто цi адреси належать фiрмам або компанiям

14. edu

eduОзначає навчальне заснування

15. gov

gov — Домен верхнього рiвня для комп'ютерiв урядових структур

16. org

orgЯк правило, використовується для некомерційних організацій і некомерційних проектів

17. ARPAnet

ARPAnet — Advanced Research Projects Agency Network

ARPAnet — Мережа бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони


ARPAnetДозволяла будь-якому з комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу iстотної частини елементiв мережi


Стара мережа не справлялася з величезними потоками даних, типовими для великих обчислювальних завдань.

18. NSF

NSF — Нацiональний Науковий Фонд


NSF Його зусиллями наприкiнцi 80-х рокiв було створено п'ять обчислювальних центрiв, обладнаних суперкомп'ютерами

NSF Прийняв рiшення створити свою нацiональну мережу, засновану на технологiї APRAnet, що добре зарекомендувала себе


Його полiтика iз самого початку припускала, що нова мережа буде орiєнтована на рiзноманiтних користувачiв, а не тiльки на програмiстiв i математикiв.

19. завдання мережi

завдання мережiУ спрощеному видi заключається в тому, щоб доставити бiти iнформацiї з комп'ютера А в комп'ютер В

завдання мережiБажано, щоб у процесi транспортування iнформацiя не загубилася i не була перервана

20. Мережi

МережiМожна роздiлити на мережi з комутацiєю пакетiв i мережi з комутацiєю каналiв

21. Комп'ютернi мережi

Комп'ютернi мережiВикористовують комутацiю пакетiв

22. DNS

DNS — Система доменних iмен

23. Доменне iм'я

Доменне iм'я — Служить для визначення знаходження та профiлю организацiї


Доменне iм'яУпорядковане дзеркально щодо цифрової IP-адресацiї

Доменне iм'яНайбiльша загальна частина розмiщена справа

24. Багаторiвнева система протоколiв

Багаторiвнева система протоколiв:
 • Протокол на бiльш високому рiвнi при своїй роботi використовує сервiси запропонованi протоколами нижчого рiвня
 • Розбиває проблему передачi iнформацiї мiж комп'ютерами через середовище мережi на бiльш дрiбнi, i отже, бiльш легше вирiшуванi проблеми
 • В результатi роботи цього механiзму кожен пакет бiльш вищого рiвня вкладається в "конверт" протоколу нижчого рiвня

25. Канальний рiвень

Канальний рiвень — Рiвень взаємодiї з фiзичним середовищем


Канальний рiвеньЗабезпечує надiйний транзит даних через фiзичний канал


Нижче цього рiвня розташований тiльки апаратний рiвень.

26. Протоколи ARP і RARP

Протоколи ARP і RARPЗабезпечують взаємодiю мiж даними - канальним рiвнем i наступним мережевим рiвнем ТСР/iР, а саме забезпечують трансляцiю мережевих адрес в адреси локальної мережi

27. Мережевий рiвень

Мережевий рiвеньЗабезпечує можливiсть з'єднання i вибiр маршруту мiж двома кiнцевими системами, пiдключеними до рiзних мереж, якi можуть знаходитися в рiзних географiчних пунктах

Мережевий рiвеньЗабезпечує маршрутизацiю пакетiв вiд одного вiддаленого вузла до іншого


До цього рiвня в ТСР/iР належить мiжмережевий протокол iР.

28. Прикладний рiвень

Прикладний рiвеньIдентифiкує i встановлює наявнiсть передбачуваних партнерiв для зв'язку, синхронiзує спiльно працюючi прикладнi програми, встановлює домовленiсть з процедур позбавлення помилок i керує цiлiснiстю iнформацiї

Прикладний рiвеньВстановлює i завершує сеанс взаємодiї мiж прикладними завданнями, керує цими сеансами, синхронiзує дiалог мiж об'єктами i керує обмiном iнформацiї мiж ними

29. FTP

FTP — File Transfer Protocol

FTP — Протокол передавання файлiв


FTP — Дозволяє користувачам однiєї машини одержувати доступ до файлової системи iншої i передавати файли з однiєї машини на iншу


FTPЄ внутрiшнiм протоколом передавання файлiв операцiйної системи UNIX

30. Способи органiзацiї доступу за протоколом FTP

Способи органiзацiї доступу за протоколом FTP:
Авторизований і анонiмний
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом