→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник Тестологічний словник-довідник - В

Тестологічний словник-довідник - В. Семантичний конспект розділу

Семантичне ядро:
Валідність

1. Валідність [Центральне поняття розділу]

Валідність — Одна з основних характеристик ефективності тесту, включає широке коло понять


Валідність — У найзагальнішому вигляді показує, що оцінює тест і як добре він це робить


Валідність — Указує на більший чи менший ступінь придатності тесту до використання з певною метою

2. Валідність за віковою диференціацією

Валідність за віковою диференціацією — Визначає можливість використання тесту для тестованих різних вікових категорій


Валідність за віковою диференціацією Визначення цього виду валідності для тестів шкільних досягнень дає можливість установити оптимальний час проведення тестування (наприклад, розроблений інструментарій краще використати не пізніше, ніж через тиждень після вивчення теми чи тестування доцільно провести в перші два тижні II семестру).

3. Валідність прогностична

Валідність прогностична Характеристика тесту, яка відображає ступінь упевненості, що отримані за тест оцінки добре прогнозують майбутні досягнення тестованого (наприклад, у США результати за складання тесту SAT передбачають певний рівень успішності студента у ВНЗ).

Валідність прогностична Для її виявлення результати одного тесту порівнюють із результатами іншого тесту, який проводять, наприклад, через півроку або рік навчання.


Оцінюють за допомогою коефіцієнта кореляції між результатами тестування й певним зовнішнім критерієм (зовнішньою змінною), що характеризуватиме вимірювану властивість у майбутньому. Основна складність визначення такої валідності вибір вагомого зовнішнього критерію (зовнішньої змінної) в майбутньому. .

4. Валідність змістова

Валідність змістова — Характеристика тесту, що відображає ступінь упевненості, що завдання тесту досить повно охоплюють зміст певної сфери знань, тест точно визначає суттєві для цієї діяльності навички, але водночас не перевіряє другорядні в даному разі знання й навички


Валідність змістова Залежить від глибини попередньо проведеного авторами тесту аналізу навчального плану й програми, змісту підручників, від точності й повноти формулювання мети навчання

5. Валідність конструктивна

Валідність конструктивна — Характеристика тесту, що відображає впевненість у тому, що вимірювана тестом властивість має реальний педагогічній або психологічній зміст.

6. Валідність критеріальна

Валідність критеріальна — Характеристика тесту, яка відображає ступінь упевненості, що даний тест правильно оцінює успішність тестованого, реально відображає досягнення певного рівня знань і вмінь.

Валідність критеріальна — Визначається кореляцією між результатами тестування й зовнішньою критеріальною змінною, зокрема показниками,отриманими шляхом незалежного оцінювання (експертні судження, результати інших тестів, валідність яких уже встановлена).


Валідність критеріальна Визначає ступінь відповідності між результатами тестування й зовнішнім критерієм

Валідність критеріальна Визначає, у якій мірі результати тесту можна використати для висновків про успішність тестованого.

7. Валідність поверхнева

Валідність поверхнева Оцінювання тесту тільки за результатами загального (побіжного) ознайомлення з його змістом

8. Валідність порівняльна

Валідність порівняльна — Характеристика тесту, яка передбачає порівняння результатів проведеного тесту, самооцінки тестованих, оцінювання викладачів із результатами іншого тесту, які отримано приблизно в той самий час.


Валідність порівняльна Використовується у двох випадках: по-перше, якщо новий діагностичний інстру-- мент якісно відрізняється від того, який уже використовували; по-друге, якщо вже існують готові високоякісні тести, що перевіряють ту саму властивість особистості.

9. Валідність поточна

Валідність поточна — Характеристика тесту, за якої результати тестування порівнюють з уже відомими показниками підготовленості учнів/студентів за поточний проміжок часу.

10. Валідність узагальнююча

Валідність узагальнююча — Ступінь збігу балів за два тести, наприклад, ступінь збігу тієї самої характеристики в новому й уже апробованому тесті або в тесті здібностей і тесті досягнень

11. Прийоми для визначення валідності

Прийоми для визначення валідності :
  аналіз бісеріального розподілу;
  аналіз індексу дискримінації;
  оцінка диференціації фахівцем, експертом;
  характеристики асиметрії розподілу;
  кореляція результатів із зовнішніми критеріями.

12. Процедура визначення конструктивної валідності

Процедура визначення конструктивної валідності
  1) формують гіпотези щодо зовнішніх змінних, з якими певний тест має корелювати;
  2) формують гіпотези щодо зовнішніх змінних, з якими певний тест не має корелювати;
  3) визначають групи тестованих, які виявлять високі або низькі результати такого тестування. Ці гіпотези мають бути перевірені на великих специфічних вибірках тестованих.

13. Валідність зовнішня

Валідність зовнішня — Свідчить, наскільки привабливими та прийнятними є завдання тесту для викладачів/учителів, учнів/студентів, адміністрації, тобто тих, хто не є експертами-текстологами й можуть мати лише інтуїтивно-суб'єктивне судження про зміст тесту.

14. Валідизація

Валідизація — Дослідження тесту, що ставить за мету визначити ступінь валідності, тобто встановити, чи дійсно тест вимірює ту якість, для вимірювання якої він був складений, і чи можна на цій підставі робити достовірні узагальнення й висновки

15. Вимірювання

Вимірювання — Формалізований процес оцінювання, який завершується кількісною оцінкою

16. Вимірювання педагогічне

Вимірювання педагогічне — Спосіб упорядкування інформації про навчальні досягнення учня/студента, за якого систему чисел і відношень між ними ставлять відповідно до ряду вимірюваних факторів

17. Варіант тесту

Варіант тесту — Набір тестових завдань, які пропонують тестованому в одному зошиті.

18. Вибір стандарту

Вибір стандарту — Оцінювання для критеріально зорієнтованих тестів процедура оптимального встановлення критеріального бала або критерію оцінювання (відсотка правильних відповідей).

19. Відтворюванність

Відтворюванність — Здатність тесту повторювати основні статистичні характеристики в наступних тестуваннях

20. Вибір тестових завдань автоматичний

Вибір тестових завдань автоматичний — Вибір завдань для тесту за допомогою комп'ютерної програми, що дає змогу уникнути можливої фальсифікації результатів тестування

21. Вибірка репрезентативна

Вибірка репрезентативна — Відібрана за принципами випадковості частина сукупності (тестованих), яка з певною точністю відтворює всю генеральну сукупність за складом тестованих та їхніми основними статистичними характеристиками (середнім балом, часткою успішних або помилкових відповідей тощо)

22. Викривлення тестове

Викривлення тестове — Різниця в тестових балах або прогнозах щодо цих балів між двома чи більше підгрупами сукупності, які порівнюють за вимірювальним конструктом, що покладено в її основу

23. Виставлення балів за виконання завдань

Виставлення балів за виконання завдань — Методика переведення результатів виконання завдань у числове значення

24. Відхилення стандартне

Відхилення стандартне — Середній квадратичний розмір відхилень індивідуальних значень ознаки (оцінки кожного тестованого) від її середнього значення (середнього балу оцінок усіх тестованих).

25. Тестування і моніторинг в освіті

Тестування і моніторинг в освіті — ТІМО


Тестування і моніторинг в освіті — Періодичне видання, на сторінках якого висвітлюється широке коло питань, пов'язаних з упровадженням зовнішнього тестування й моніторингових досліджень в освіті

26. Властивості завдань інтерсуб'єктивні

Властивості завдань інтерсуб'єктивніВиникають як наслідок вимірювання й усереднення суб'єктивних властивостей, що дає можливість перевести суб'єктивні властивості в групу інтерсуб'єктивних або, інакше кажучи, об'єктивізованих властивостей завдань.

27. Цілі педагогічних вимірювань

Цілі педагогічних вимірювань — Отримання об'єктивних оцінок властивостей завдань на лінійній шкалі.

Цілі педагогічних вимірювань — Отримання на цій же шкалі оцінок рівня підготовленості тестованих.

28. Фактори, що знижують валідність результатів оцінювання

Фактори, що знижують валідність результатів оцінювання:
 • Завдання не відповідають цілям тестування
 • Дуже мала кількість завдань, яка не охоплює усього змісту навчальної дисципліни або теми, яку перевіряють
 • Завдання є неоднозначними за змістом, некоректно сформульовані, у тесті містяться ключі до відповідей тощо
 • У тесті вміщено завдання без урахування їх складності
 • Завдання в тесті неправильно упорядковані (не враховано розташування завдань за складністю, завдання не згруповано за формою тощо)
 • Наявність нечітких або неповних інструкцій, що перешкоджає тестованим правильно зрозуміти, як треба працювати з тестом
 • Суб'єктивність під час оцінювання завдань на надання відповіді або помилки при обчисленні балів у завданнях на вибір відповіді
 • Не враховано час, необхідний для виконання тесту
 • Порушення процедур проведення тестування, незадовільні умови контролю тощо
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом