→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник. Семантичний конспект розділу

Тестологічний словник-довідник

Короткий тестологічний словник-довідник є першою спробою в Україні систематизувати найчастіше вживані у вітчизняній і зарубіжній літературах терміни, якими користуються під час проведення тестування. Словник-довідник розрахований на фахівців, які займаються організацією та проведенням тестування, педагогічних працівників системи загальної середньої освіти, широке коло читачів, які цікавляться питаннями тестології.

1. Тест [Центральне поняття розділу]

Тест — Сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність

2. Модель з обмеженням часу на виконання тесту

Модель з обмеженням часу на виконання тесту Є п завдань з певного предмета, розділу чи теми або з кількох предметів. Із цієї множини завдань довільно вибирають kзавдань (k < п) і вказують максимальний час для виконання тесту (відповіді на всі завдання тесту).

3. Завдання в тестовій формі [Ключове поняття розділу]

Завдання в тестовій формі — Педагогічний засіб, який відповідає вимогам: 1) відповідність меті; 2) лаконічність; 3) логічна форма висловлювання; 4) наявність місця для відповіді; 5) однакові правила оцінювання відповідей; 6) правильне розміщення елементів завдання; 7) наявність однакової інструкції для всіх тестованих; 8) адекватність інструкції, формі та змісту завдання


Завдання в тестовій формі Характеризується певним рівнем складності, після включення до тесту витирається з банку даних

4. Модель з обмеженням часу на виконання тесту

Модель з обмеженням часу на виконання тесту — Є п завдань з певного предмета, розділу чи теми або з кількох предметів. Із цієї множини завдань довільно вибирають kзавдань (k < п) і вказують максимальний час для виконання тесту (відповіді на всі завдання тесту)

5. Теорія однопараметричного оцінювання Раша

Теорія однопараметричного оцінювання Раша — Завдання вважають складнішим за інше, якщо вірогідність правильної відповіді на нього менше від іншого незалежно від того, хто його виконує. Отже, більш підготовлений тестований має більшу ймовірність правильно відповісти на всі завдання тесту, ніж менш підготовлений.


Теорія однопараметричного оцінювання РашаДанський учений Раш розробив математичну модель, у якій пов'язано два латентних параметри: рівень знань тестованого і рівень складності завдання тесту

6. Валідність [Ключове поняття розділу]

Валідність — Одна з основних характеристик ефективності тесту, включає широке коло понять


Валідність — У найзагальнішому вигляді показує, що оцінює тест і як добре він це робить


Валідність — Указує на більший чи менший ступінь придатності тесту до використання з певною метою

7. Валідність змістова

Валідність змістова — Характеристика тесту, що відображає ступінь упевненості, що завдання тесту досить повно охоплюють зміст певної сфери знань, тест точно визначає суттєві для цієї діяльності навички, але водночас не перевіряє другорядні в даному разі знання й навички


Валідність змістова Залежить від глибини попередньо проведеного авторами тесту аналізу навчального плану й програми, змісту підручників, від точності й повноти формулювання мети навчання

8. Валідність за віковою диференціацією

Валідність за віковою диференціацією — Визначає можливість використання тесту для тестованих різних вікових категорій


Валідність за віковою диференціацією Визначення цього виду валідності для тестів шкільних досягнень дає можливість установити оптимальний час проведення тестування (наприклад, розроблений інструментарій краще використати не пізніше, ніж через тиждень після вивчення теми чи тестування доцільно провести в перші два тижні II семестру).

9. Оцінка [Ключове поняття розділу]

Оцінка — Кількісна міра результату контролю засвоєння знань, сформованості навичок і вмінь, що оцінює якість виконання різноманітних навчальних завдань


Можуть бути позначені літерами (у практиці зарубіжного оцінювання А, В, С ...), цифрами (1, 2, 3...) або словами ([відмінноk, [добреk, [задовільноk, [незадовільноk).

10. Валідність прогностична

Валідність прогностична Характеристика тесту, яка відображає ступінь упевненості, що отримані за тест оцінки добре прогнозують майбутні досягнення тестованого (наприклад, у США результати за складання тесту SAT передбачають певний рівень успішності студента у ВНЗ).

Валідність прогностична Для її виявлення результати одного тесту порівнюють із результатами іншого тесту, який проводять, наприклад, через півроку або рік навчання.


Оцінюють за допомогою коефіцієнта кореляції між результатами тестування й певним зовнішнім критерієм (зовнішньою змінною), що характеризуватиме вимірювану властивість у майбутньому. Основна складність визначення такої валідності вибір вагомого зовнішнього критерію (зовнішньої змінної) в майбутньому. .

12. Оцінка примусового вибору

Оцінка примусового вибору — Тестування, у якому відповіді на завдання, запитання чи підказки вміщують напроти певного ключа до відповідей. Виставлення оцінки не потребує судження експерта, бо завдання має тільки одну правильну відповідь

13. Бал [Ключове поняття розділу]

Бал — Кількісний показник вираження вимірюваної властивості тестованого після виконання певного завдання або системи завдань з використанням відповідних шкал

14. Бал підсумковий

Бал підсумковий Бал оцінювання знань і навичок тестованого після завершення навчального модуля (блоку, теми) або кількох модулів

15. Бал випадковий

Бал випадковий Бал, який отримав тестований за результатами вгадування правильної відповіді.

16. Бал похідний

Бал похідний Бал, який отримали після переведення первинних балів за виконання стандартизованого тесту в іншу шкалу балів (наприклад, у процентилі, стандартні бали тощо).

17. Бал стандартний тестовий

Бал стандартний тестовий — Тестовий бал, заданий на певній стандартній шкалі. Його отримують внаслідок переведення первинних ("сирих") балів у стандартну шкалу в результаті лінійної стандартизації (за наявності параметричних тестових норм, заданих середнім значенням і стандартним відхиленням) або табличної нормалізації.

Бал стандартний тестовий — Стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2.

18. Бал первинний

Бал первинний — Сума балів за відповіді на завдання, які тестований виконав правильно.

Бал первинний — Для тестів, які складаються з дихотомічних завдань, кількість правильно виконаних завдань, що відображає певний рівень підготовленості тестованого до конкретного тесту.


Бал первинний Бал вихідний .

19. Бал істинний

Бал істинний — Іпотетичний бал, який міг би отримати тестований, якби він виконав усі завдання з банку завдань для певного тесту за встановленою шкалою. Цей бал відповідає справжньому рівневі підготовленості тестованого на момент оцінювання. При цьому припускають, що помилка педагогічного вимірювання дорівнює нулю.

20. Бал критеріальний

Бал критеріальний — Граничне значення тестового бала, за допомогою якого сукупність тестованих розділяють на тих, хто виконав тест задовільно, і тих, хто виконав його незадовільно.

21. Бал узагальнюючий

Бал узагальнюючий — Середній бал за виконання всіх завдань тесту або бал одного тестованого за кілька тестів, або середній по групі тестованих бал за один тест (наприклад, усіх третьокласників).


Бал узагальнюючий Узагальнююча оцінка для одного тестованого складається із суми балів за кілька компонентів оцінки

22. Бали «стандартної дев'ятки»

Бали «стандартної дев'ятки» — Стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2

23. Оцінювання [Ключове поняття розділу]

Оцінювання — Формалізований або експертний процес визначення рівня навчальних досягнень учнів/студентів, який завершується виставленням балів

24. Оцінювання підсумкове

Оцінювання підсумкове — Тип оцінювання, який використовують на завершальному етапі певного періоду навчання, мета якого оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу і виставити бали

25. Оцінювання холістичне

Оцінювання холістичне — Тип оцінювання, що спирається на загальне враження експерта про рівень виконаної роботи, а не на аналізі й оцінюванні його частин

26. Оцінювання діагностичне

Оцінювання діагностичне — Тип оцінювання, мета якого визначити можливості учня/студента та труднощі в процесі навчання для того, щоб надати допомогу й визначити наступні етапи навчання


Оцінювання діагностичне Воно дає можливість установити зворотний зв'язок між учителем і учнем і найефективніше розподілити учнів на групи відповідно до їхніх здібностей до навчання


Ефективне, якщо його проводять систематично.

27. Оцінювання досягнень учнів/студентів

Оцінювання досягнень учнів/студентів — Постійний процес накопичення, інтерпретації й узагальнення інформації про досягнення учнів/студентів у процесі навчання

28. Оцінювання формаційне

Оцінювання формаційне — Тип оцінювання, який використовують на завершальному етапі певного періоду навчання, мета якого оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу і виставити бали