→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник. Семантичний конспект розділу

Тестологічний словник-довідник

Короткий тестологічний словник-довідник є першою спробою в Україні систематизувати найчастіше вживані у вітчизняній і зарубіжній літературах терміни, якими користуються під час проведення тестування. Словник-довідник розрахований на фахівців, які займаються організацією та проведенням тестування, педагогічних працівників системи загальної середньої освіти, широке коло читачів, які цікавляться питаннями тестології.

1. Тест [Центральне поняття розділу]

Тест — Сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність

2. Тест письмовий

Тест письмовий — Різновид тесту, що вимагає від тестованого відповіді на запитання (завдання) в письмовому вигляді. Відповіді можуть бути короткими або розгорнутими

3. Оцінка [Ключове поняття розділу]

Оцінка — Кількісна міра результату контролю засвоєння знань, сформованості навичок і вмінь, що оцінює якість виконання різноманітних навчальних завдань


Можуть бути позначені літерами (у практиці зарубіжного оцінювання А, В, С ...), цифрами (1, 2, 3...) або словами ([відмінноk, [добреk, [задовільноk, [незадовільноk).

4. Валідність [Ключове поняття розділу]

Валідність — Одна з основних характеристик ефективності тесту, включає широке коло понять


Валідність — У найзагальнішому вигляді показує, що оцінює тест і як добре він це робить


Валідність — Указує на більший чи менший ступінь придатності тесту до використання з певною метою

6. Оцінка примусового вибору

Оцінка примусового вибору — Тестування, у якому відповіді на завдання, запитання чи підказки вміщують напроти певного ключа до відповідей. Виставлення оцінки не потребує судження експерта, бо завдання має тільки одну правильну відповідь

7. Бал [Ключове поняття розділу]

Бал — Кількісний показник вираження вимірюваної властивості тестованого після виконання певного завдання або системи завдань з використанням відповідних шкал

8. Бал підсумковий

Бал підсумковий Бал оцінювання знань і навичок тестованого після завершення навчального модуля (блоку, теми) або кількох модулів

9. Бал випадковий

Бал випадковий Бал, який отримав тестований за результатами вгадування правильної відповіді.

10. Бал первинний

Бал первинний — Сума балів за відповіді на завдання, які тестований виконав правильно.

Бал первинний — Для тестів, які складаються з дихотомічних завдань, кількість правильно виконаних завдань, що відображає певний рівень підготовленості тестованого до конкретного тесту.


Бал первинний Бал вихідний .

11. Бал похідний

Бал похідний Бал, який отримали після переведення первинних балів за виконання стандартизованого тесту в іншу шкалу балів (наприклад, у процентилі, стандартні бали тощо).

12. Бал стандартний тестовий

Бал стандартний тестовий — Тестовий бал, заданий на певній стандартній шкалі. Його отримують внаслідок переведення первинних ("сирих") балів у стандартну шкалу в результаті лінійної стандартизації (за наявності параметричних тестових норм, заданих середнім значенням і стандартним відхиленням) або табличної нормалізації.

Бал стандартний тестовий — Стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2.

13. Бал узагальнюючий

Бал узагальнюючий — Середній бал за виконання всіх завдань тесту або бал одного тестованого за кілька тестів, або середній по групі тестованих бал за один тест (наприклад, усіх третьокласників).


Бал узагальнюючий Узагальнююча оцінка для одного тестованого складається із суми балів за кілька компонентів оцінки

14. Бал критеріальний

Бал критеріальний — Граничне значення тестового бала, за допомогою якого сукупність тестованих розділяють на тих, хто виконав тест задовільно, і тих, хто виконав його незадовільно.

15. Бал істинний

Бал істинний — Іпотетичний бал, який міг би отримати тестований, якби він виконав усі завдання з банку завдань для певного тесту за встановленою шкалою. Цей бал відповідає справжньому рівневі підготовленості тестованого на момент оцінювання. При цьому припускають, що помилка педагогічного вимірювання дорівнює нулю.

16. Бали «стандартної дев'ятки»

Бали «стандартної дев'ятки» — Стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2

17. Оцінювання [Ключове поняття розділу]

Оцінювання — Формалізований або експертний процес визначення рівня навчальних досягнень учнів/студентів, який завершується виставленням балів

18. Оцінювання підсумкове

Оцінювання підсумкове — Тип оцінювання, який використовують на завершальному етапі певного періоду навчання, мета якого оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу і виставити бали

19. Оцінювання холістичне

Оцінювання холістичне — Тип оцінювання, що спирається на загальне враження експерта про рівень виконаної роботи, а не на аналізі й оцінюванні його частин

20. Оцінювання формаційне

Оцінювання формаційне — Тип оцінювання, який використовують на завершальному етапі певного періоду навчання, мета якого оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу і виставити бали


Оцінювання формаційне — Мета такого оцінювання отримати детальну інформацію про поточні досягнення учнів/студентів і можливості їхнього удосконалення

21. Оцінювання альтернативне

Оцінювання альтернативне — Тип оцінювання результатів навчально-пізнавальноі діяльності учнів/студентів методом, що є альтернативним до традиційного

22. Оцінювання діагностичне

Оцінювання діагностичне — Тип оцінювання, мета якого визначити можливості учня/студента та труднощі в процесі навчання для того, щоб надати допомогу й визначити наступні етапи навчання


Оцінювання діагностичне Воно дає можливість установити зворотний зв'язок між учителем і учнем і найефективніше розподілити учнів на групи відповідно до їхніх здібностей до навчання


Ефективне, якщо його проводять систематично.

23. Оцінювання досягнень учнів/студентів

Оцінювання досягнень учнів/студентів — Постійний процес накопичення, інтерпретації й узагальнення інформації про досягнення учнів/студентів у процесі навчання

24. Оцінювання автентичне

Оцінювання автентичне — Тип оцінювання, що передбачає використання завдань в умовах, наближених до реальних

25. Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти

Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — Міжнародна благодійна організація.


Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — Розробляє та впроваджує механізми громадського моніторингу державної' системи зовнішнього оцінювання, бере участь у реалізації компоненту з громадського моніторингу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні USETI, зокрема в частині моніторингу діяльності інструкторів, екзаменаторів, адміністраторів, інших залучених до проведення зовнішнього оцінювання працівників


Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — Щороку ЦТТі МЯО проводить анонімне опитування учасників зовнішнього незалежного оцінювання для визначення ставлення учнів до тестування, за результатами якого надає рекомендації щодо вдосконалення форми, змісту та процедур зовнішнього оцінювання.


Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — Центр бере участь у проведенні міжнародних І національних порівняльних досліджень якості освіти (у травні 2007 р. у Міжнародному дослідженні якості математичної та природничої освіти TIMSS-2007 та Національному моніто-ринговому дослідженні математичної освіти учнів 4-х класів початкової школи).


Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — Центр здійснює антикорупційні заходи в освіті: досліджує питання приватного репетиторства, організовує та проводить регіональні семінари з питань етики, прозорості й підзвітності в освіті, бере участь у проекті REFINE програми розвитку освіти Інституту відкритого суспільства [Оцінювання для підвищення якості, рівного доступу та підзвітності в освітіk.

26. Об'єктивність оцінювання

Об'єктивність оцінюванняОцінювання завдань на вибір відповіді, кожен варіант відповіді яких визначено як правильний або неправильний


Об'єктивність оцінювання За такого оцінювання хто б не ставив оцінки, у всіх експертів вони будуть однаковими

27. Об'єктивність оцінювання

Об'єктивність оцінюванняОцінювання завдань на вибір відповіді, кожен варіант відповіді яких визначено як правильний або неправильний. За такого оцінювання хто б не ставив оцінки, у всіх експертів вони будуть однаковими

28. Валідність поверхнева

Валідність поверхнева Оцінювання тесту тільки за результатами загального (побіжного) ознайомлення з його змістом

29. Валідність за віковою диференціацією

Валідність за віковою диференціацією — Визначає можливість використання