→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Екологічна експертиза Правова частина експертизи

Правова частина експертизи. Семантичний конспект розділу

Правова частина експертизи

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи, підготовку обгрунтованого об'єктивного еколого-експертного висновку.

1. Права та обов’язки замовників екологічної експертизи

Права та обов’язки замовників екологічної експертизи:
 • Порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;
 • Надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань;
 • Знайомитися з висновками екологічної експертизи;
 • Клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи;
 • Одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи;
 • Здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

2. Замовники екологічної експертизи зобов'язані

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:
 • Подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище
 • Сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх науково обгрунтованій оцінці;
 • Надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали;
 • Своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згідно з договорами;
 • Виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;
 • Вирішувати інші питання відповідно до законодавства України.

3. Порядок проведення екологічної експертизи

Порядок проведення екологічної експертизи:
 • Перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);
 • Аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);
 • Узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).
 • Наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища;
 • Прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами чи їх виконавчими комітетами, судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства;
 • Обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.

4. Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити

Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити:
 • Відомості про мету і засоби здійснення діяльності
 • Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій
 • Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику такої діяльності
 • Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів
 • Зобов'язання замовника екологічної експертизи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки при здійсненні діяльності

5. У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище обгрунтовуються

У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище обгрунтовуються :
 • Доцільність та способи реалізації
 • Можливі альтернативні варіанти рішень
 • Характеристика стану навколишнього природного середовища території
 • Види та рівні впливу на нього в нормальних і екстремальних умовах
 • Можливі зміни його якісного стану
 • Еколого-економічні наслідки діяльності
 • Заходи щодо зменшення рівня екологічного ризику
 • Забезпечення вимог екологічної безпеки

6. Державна екологічна експертиза проводиться шляхом

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
 • Аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи – групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;
 • Еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи - спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців - практиків та науковців інших підприємств, установ і організацій;
 • Створення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;
 • Залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.

7. Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:
 • Групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів;
 • Спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями - до 90 календарних днів;
 • За доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

8. Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі

Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:
 • Порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи;
 • Недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • Неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів, здоров'я людей;
 • Порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.

9. Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є

Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:
 • Порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи;
 • Надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи;
 • Надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища без позитивного висновку екологічної експертизи;
 • Здійснення екологічної експертизи неправоздатними підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та іншими формуваннями;
 • Недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;
 • Незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи;
 • Ухилення від надання на законну вимогу державних еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів;
 • Підготовка свідомо неправдивого висновку державної екологічної експертизи.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

Головний розділ

загрузка...