→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування Інформаційне суспільство та е-урядування

Тема 1. Інформаційне суспільство та е-урядування. Семантичний конспект розділу

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Тема 1. Інформаційне суспільство та е-урядування

Ідея інформаційного суспільства (ІС) як характеристики сучасності виникла на початку 60-х років ХХ століття. Автор цього поняття невідомий, деякі науковці у своїх працях вживали його майже одночасно. Так, у США вперше дане поняття було вжите і проаналізоване вченим Ф.Махлупом. В інших джерелах автором поняття ІС називають японського вченого, професора Токійського технологічного інституту Ю.Хаяші.

Семантичне ядро:
Internet

1. Internet [Центральне поняття розділу]

Internet — Є сукупнiстю мереж, що пiдтримують обмiн iнформацiєю на основi протоколiв TCP/IP

Internet — Це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту

Internet — Це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.)


Internet:
 • Це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж, якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв
 • Це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги
 • На цей час число користувачiв в усьому свiтi складає бiльш сотнi мiльйонiв i швидко росте
 • Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІСОхопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв.

У 1986 роцi зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США.


InternetІнтернет.

2. ІКТ

ІКТІнформаційно-комунікаційні технології

3. Закон України "Про Основні засади розвитку ІСУ на 2007-2015 роки"

Закон України "Про Основні засади розвитку ІСУ на 2007-2015 роки":
 • Прийнятий 9 січня 2007 року з метою вдосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами
 • У ньому передбачено впровадження механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет, передбачивши відповідні зміни в законодавстві
 • У ньому передбачено визначити статус і перелік обов'язкових електронних послуг, які повинні надаватися органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам, забезпечити реалізацію принципу "єдиного вікна"
 • У ньому передбачено прискорити впровадження ІКТ в аграрному секторі економіки України, передбачивши надання широкої номенклатури електронних послуг населенню сільської місцевості

4. Е-урядування

Е-урядування — Це технологія організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади

Е-урядування — Ефективна технологія, яка спрощує/полегшує спілкування громадян, бізнес-структур і органів влади на будь-яких рівнях і в усіх сферах.


Е-урядування — Передбачає наступне: будь-яка особа через інформаційно-комунікаційні технології може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, і головне для отримання адміністративних послуг


Е-урядування:
 • Безпосередньо стосується діяльності органів влади, їх взаємодії з громадянами , самі представники влади далеко не завжди і не до кінця правильно розуміють значення цього явища, а для декого воно ще досі нове і невідоме
 • На практиці це означає організацію діяльності органів влади, їх взаємодію з фізичними та юридичними особами шляхом максимального використання у їхній діяльності сучасних інформаційних-комунікаційних технологій
 • Здатне змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою та підконтрольною громадськості
 • Забезпечить, перш за все, прозорість роботи державного апарату, знизить, якщо не ліквідує, залежність особи від свавілля чиновника, а отже виступатиме ефективним засобом попередження корупції
 • Забезпечує умови для розвитку електронної демократії
 • Не може існувати без електронної демократії і навпаки
 • Є природною і прийнятною моделлю для тих країн і культур, у яких держава сприймається як обслуговуюча, сервісна структура

5. Інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство — ІС

Інформаційне суспільство — Це різновид постіндустріального суспільства

Інформаційне суспільство — Особливе суспільство, невідоме історії

Інформаційне суспільство — Тут уся сукупність суспільних відносин у різних сферах людської діяльності (політиці, економіці, освіті, культурі, дозвіллі, особистому житті тощо) відбувається на засадах широкого використання інформаційних комунікаційних технологій, завдяки чому кожний має можливість створювати, поширювати та використовувати інформацію і знання


Інформаційне суспільствоАвтор цього поняття невідомий, деякі науковці у своїх працях вживали його майже одночасно

Інформаційне суспільствоУ США вперше дане поняття було вжите і проаналізоване вченим Ф.Махлупом

Internet Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІС

6. Окінавська Хартія

Окінавська Хартія Тут закріплено мету - зміцнити відповідну політику і вдосконалити нормативно-правову базу, які б стимулювали конкуренцію і новаторство, забезпечити економічну і фінансову стабільність, які б сприяли співпраці у сфері оптимізації глобальних мереж, боротьби із зловживаннями, які підривають цілісність мережі, скоротити розрив у цифрових технологіях, інвестувати у людей і забезпечити глобальний доступ та участь у цьому процесі


Основний міжнародний нормативно-правовий документ ІС. .

Прийнята лідерами країн G8 22 липня 2000 року.

7. ТІТМ

ТІТМТранскордонні інформаційно-телекомунікаційні мережі

8. Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер — ПК


Персональний комп'ютер — Персональний технічний засіб роботи з інформацією.

9. Основні особливості та характеристики ІС

Основні особливості та характеристики ІС :
 • Наявність інформаційної інфраструктури, яка складається з транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мереж і розподілених у них інформаційних ресурсів як запасів знань;
 • Масове застосування персональних комп'ютерів (ПК), підключених до транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мереж (ТІТМ)
 • Підготовка членів суспільства до роботи на ПК і у ТІТМ
 • Нові форми і види діяльності у ТІТМ або у віртуальному просторі (повсякденна трудова діяльність у мережах, купівля-продаж товарів і послуг, звязок і комунікація, відпочинок і розваги, освіта, медобслуговування тощо)
 • Можливість кожному практично миттєво отримувати з ТІТМ повну, точну і достовірну інформацію
 • Практично миттєва комунікація кожного члена суспільства з іншими користувачами (наприклад, чати в Інтернет)
 • Трансформація діяльності ЗМІ, інтеграція ЗМІ і ТІТМ, створення єдиного середовища поширення масової інформації мультимедіа
 • Відсутність географічних і геополітичних кордонів держав учасників ТІТМ, зіткнення національних законодавств держав у цих мережах, становлення нового міжнародного інформаційного права і законодавства

10. Інформаційна система

Інформаційна система — ІС

Internet Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІС
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом